Îe… j πeéc H© ó JQÉJR¬ d© IOƑ õf´ ùdgìó° øe ÙΠHGÔW¢

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

πegc ôjrƒdg ÙDGHÉ° ≥ QÉW¥ Îe… ¿ ùj{μà° ªπ ÷G« û¢ ûàfgqé° √ a© ‘ W ˘HGÔ ˘ùπ ,¢ h ¿ J ˘Ögò W ˘HGÔ ˘ùπ ¢ ‘ ÉOEG√ ¿ üj° ˘Ñ ˘í e ˘jó ˘æ ˘á e ˘æ ˘Yhõ ˘á ùdgzìó° , h TGCQÉ° G¤ ¿ G{◊ «IÉ ùdg° «SÉ °« á ød ùjà° ≤« º, Mh« IÉ ÚÆWGƑŸG dg© ÚJOÉ ød ùjoà° ©OÉ ’ GPGE WGª GƑFÉC ΠY≈ ùeà° ΠÑ≤¡ º ΠYH≈ gózº , Gògh W’Gª ÉÆÄ¿ ’ üjò° ’ GPGE SQÉE¢ ÷G« û¢ a© QHO√ EG ¤ G ÒN’C, øe ho¿ ΜΠJ OOÔJH, øe ho¿ QÒM IÉYGÔEH …’ ôwz± .

dh ˘âø H ˘© ˘ó jr ˘JQÉ ˘¬ Hhîe ˘dƒ ˘« â ähòh Jh ˘HGƑ ˘© ˘¡ ˘É d˘ Π˘ Ωhô G KQ’C˘ ùcpƒ¢ ŸG£ ˘Gô˘ ¿ dg ˘«˘ ˘É˘ S¢ Y ˘IOƑ˘ , ‘ QGO ŸG£ ˘fgô˘ ˘«˘ ˘á˘ ùegc¢ G¤ ¿ f’g{ ˘ù≤˘ ° ˘É˘ Ω ùdg° ˘« ˘SÉ ° ˘» ‘ d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿, ’ QÈJ L ˘© ˘π d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿ S° ˘MÉ ˘á d ˘üπ ° ˘Gô ´ G g’c ˘Π ˘» HGC DGØFÉ£ », h’ QÈJ KGÓHGC ùdg° ªìé ÓM’C SÉH° º Gòg bƒÿg∞ HGC ΣGP H ¿ jωô°† Gd æé Q ‘ dñ æé ¿z . hb É∫ : {‘ dñ æé ¿ Jô GL ™ hg V° í hh «qø , Iôμød ádhódg Iôμødh ÁÆWGƑŸG, Σéægh Òãμdg øe ÚÆWGƑŸG FÉÆÑΠDG« Ú, ÙCPƑKQGC° ÒZH ÙCPƑKQGC,¢ góæyº T° ©Qƒ OƑLƑH iƒb Jiƒ≤ ΠY≈ ÙMÜÉ° ádhódg, h ¿ æe≥£ dgiƒ≤ j¨ ÖΠ æe≥£ G◊ ≥ dghƒfé≤ ¿, Gògh ûdg° »A üjí° ‘ M« ÉÆJÉ dg« eƒ« á, üjí° ‘ FÉXƑDG∞ dg© áeé ƒyójh, ÉÃQ, ÑDG© ¢† G¤ F’GAGƑ£ ΠY≈ ÙØFGC° ¡º , G¤ dg© hõ,± aójh™ ÛDGÜÉÑ° G¤ dgiôé¡ , a°† øy ûÿgäóμ° üàb’gájoé° àl’ghª YÉ« á àdg» aój© ¡º ¤ ¿ jzghôlé¡ .

VGCÉ° :± d{gò¡ , ùe° dhƒd« Éæà ünuƒ° ° ¿ ëf¢† SÉÆDG¢ ÌCGC ΠY≈ Ωgõàdg ádhódg, ΠY≈ ¿ üàjgƒaô° cª ÚÆWGƑ h ¿ ûjgƒcqé° ûhπμ° ÈCGC h AGC© π ‘ G◊ «IÉ dg© áeé FÉÆÑΠDG« zá.

HÉJH™ : Σéæg{ Πb≥ ΠY≈ Vƒdg° ™ ‘ ÙΠHGÔW,¢ øμd f πeéc ¿ ùjμà° ªπ ûàfgqé° ÷G« û¢ a© Ögòjh ÙΠHGÔW¢ ‘ ÉOEG√ ¿ üjíñ° áæjóe áyhõæe ùdgìó° . øe ÒZ ŸGª øμ ¿ ùjöàà° dgƒfé≤ ¿ Gh øe’c Ωîëjh dgƒfé≤ ¿ Ée ΩGO ùdgìó° ûàæekgô° ÚH ójgc… SÉÆDG¢ ‘ ÓŸG¿ ÒZH ÓŸG¿ z.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.