{d «ƒ fõ d« ÑÉ fƒ S¢ z j μôqω êqƒl fôa« æ»

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

ΩÉBG OÉF… d{« õfƒ d« Sƒféñz¢ ÉØÀMG’ SÉÆÃÁÑ° Qhôe 15 Sáæ° ΠY≈ J SÉC° «ù °¬ ‘ óæa¥ QƑÀÑM - Sø° ØDG« π, ” DÓN¬ JËÓ≤ IÕFÉL d« SƑFÉÑ¢ áeóîπd ùf’gfé° «á Πd© ΩÉ 2012 G¤ dgüæ≤ π° êqƒl fôa« æ» òdg… eg≈°† 50 Sáæ° øe dg© AÉ£ ‘ ûdg° ¿ dg© ΩÉ.

ππîjh ÉØÀM’G∫ VÔY¢ a« Πº FÉKH≤ » øy ùeiò° fôa« æ» òdg… ƒàj¤ SÉFQÁ° ùπ›¢ GO GQ I eó QS °á G’ Ü Gf óh jï dπ ü° ºq üæehö° ÖFÉF FQ« ù¢ ùπ›¢ IQGOG ùeûà° Ø°≈ dgùjó≤ ¢ LQHÉL« Sƒ,¢ VGÁAÉ° G¤ dƒj« ¬ üæeö° cémº Lª ©« á ájófg ΠDG« õfƒ ‘ Éæñd¿ OQ’GH¿ d˘ j’ƒ˘ Úà S° ˘áæ 1970 Sh° ˘æ ˘á ,1981 e ˘™ J ˘dƒ ˘« ˘¬ e˘ üæö° dg˘ ≤˘ üæ° ˘π dg˘ Ø˘ î˘ ô… ÷ª ˘¡ ˘jqƒ ˘á fƒμdg¨ ƒ.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.