Jôjô≤ VƑØŸG° «á G HHQH’C« á øy S{° «SÉ á° ZQGƑ÷G ‘ Éæñd¿ 2011: G◊ QGƑ Gh U’EÌÓ° Héîàf’g» Gh QGO’E… Sghà° dó≤« á DGAÉ°†≤ áhqéfih ÙØDGOÉ°

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

U° ˘Qó Y ˘ø ØŸG ˘Vƒ ° ˘« ˘á G HHQH’C ˘« ˘á Ÿghª ˘ã ˘Π ˘á dg ˘© ˘Π ˘« ˘É d ˘Ó OÉ– G HHQH’C ˘» d ˘ûπ ° ˘ hƒd ¿ LQÉŸG ˘« ˘á ùdgh° ˘« Sɢ° ˘á G e’c ˘æ ˘« ˘á M{˘ eõ˘ á ZQGƑ÷G ùdg° ˘æ ˘jƒ ˘á , dg˘ à˘ » J˘ à˘ DÉC˘ ∞ e˘ ø J˘ ≤˘ jô˘ ô ûeσî° Y ˘ø J{ ˘≤ ˘Ëó ùdg° ˘« ˘SÉ °˘ á G HHQH’C˘ «˘ á d˘ Π˘ é˘ QGƑ jó÷g˘ zió j˘ é˘ ô… J˘ ≤˘ «˘ «˘ ª˘ Ék d˘ ùπ° ˘æ ˘á G h’c ¤ øe ØÆJ« ò ùdg° «SÉ á° G HHQH’C« á Qgƒéπd Iójó÷g àdg» àygª äó ‘ ΩÉY ,2011 Jhôjô≤ ûeσî° üøæeπ° jìî≤ ÁWQÉN{ jôw≥ e™ QGƑ÷G ûdgbô° »z , Jhôjô≤ øy ûdg{ácgô° øe ΠLGC ÁÓDGWGÔ≤ «á QÉGOR’GH ÛŸGZΣΰ e™ ܃æl SƑÀŸG° § ÉÃ) ‘ dp∂ ÁWQÉN jôw≥ ¤GE dg© ªπ ùÿgà° ΠÑ≤» ,( ÉH V’EÁAÉ° ¤GE J12gôjô≤ UÉNÉ° GÓΠÑDÉH¿ ‘) T° ¿ÉC àdgägqƒ£ ‘ ΩÉY 2011 eh™ ›ª áyƒ øe Uƒàdg° «äé Πdª ùà° πñ≤, Éà ‘ dp∂ Jôjô≤ UÉN¢ ÉÆÑΠH¿ , ëπeh≥ ÜMGEFÉ° ».(

Lh ˘AÉ ‘ üf¢ dg ˘à ˘≤ ˘jô ˘ô Y ˘ø M{ ˘eõ ˘á ZQGƑ÷G: H{ ˘© ˘ó S° ˘≤ ˘ƒ • M ˘μ ˘eƒ ˘á dg˘ Mƒ˘ Ió æwƒdg« á ‘ Éæñd¿ ‘ ƒféc¿ ÊÉÃDG ,2011 bƒj∞ ØÆJ« ò NᣠYª π ùdg° «SÉ á° G HHQH’C« á Qgƒéπd ‘ üødgπ° G h’c ∫ øe ΩÉY .2011 Hh© ó ûjμ° «π G◊ áeƒμ Iójó÷g, ÄOÉY IÒJH G◊ QGƑ e™ GOÉ–’ G HHQH’C» ûhπμ° ãμe∞ GÓL, e™ dg≤ «ΩÉ DÉH© ójó øe ägqéjõdg aôdg« ©á ùÿgiƒà° àl’ghª ÄÉYÉ UÉŸGÁ° ùdéh° «SÉ á° G HHQH’C« á Qgƒéπd ÓN∫ üædg∞° ÊÉÃDG øe ΩÉY 2011 , ΠWGÂ≤ ëàdgägò°† ÿᣠYª π ùdg° «SÉ á° G HHQH’C« á Qgƒéπd Iójó÷g ‘ fájé¡ ùdgáæ° .

AÉÆHH ΠY≈ Jôjô≤ òg√ ùdgáæ° øeh ΠLGC ØÆJ« ò ÂHÉK ÿᣠYª π ùdg° «SÉ á° G HHQH’C« á Qgƒéπd ‘ ΩÉY ,2012 a ¿ÉE Éæñd¿ ƒyóe ¤GE Ée Πj» :

- àygª OÉ ƒféb¿ Héîàfg» ójól ‘ bƒj« â L« ó áeéb’e äéhéîàf’g ûàdgjô° ©« á ‘ Sáæ° ,2013 ûhπμ° éj© π G ÄGAGÔL’E Héîàf’g« á Fóàeª á ÌCGC e™ ŸG© ÒJÉ dhódg« á.

- JΠ≤ «ü ¢ OÓY ûejqé° ™ dgúfgƒ≤ CGΟGª á DÉM« ‘ ÙΠÛG¢ ædg« HÉ» ŸGH† °» b ˘eó ˘ Ék ‘ YG ˘à ˘ª ˘OÉ ŸGMÎ≤ ˘äé dg ˘ûà ° ˘jô ˘© ˘« ˘á ‘ Ä’ÉÛG b’g˘ üà° ˘JOÉ ˘á L’GH˘ à˘ ª˘ Yɢ «˘ á Fôdg« ù° «á .

- JG ˘î ˘PÉ LGE ˘ÄGAGÔ d ˘à ˘ùë Ú° a ˘YÉ ˘Π ˘« ˘á dg ˘†≤ ° ˘AÉ SGH° ˘à ˘≤ ˘dó ˘« ˘à ˘¬ , Éà ‘ dp∂ jr˘ IOÉ SGΩGÓÎÀ° Ñeƒμdg« ôjƒ ‘ CÉÙGº Sghà° dó≤« á àdg© «« äéæ DGFÉ°†≤ «á .

- JGE ˘ AÓ fg ˘à ˘Ñ ˘É √ N ˘UÉ ¢ d ˘à ˘© ˘jõ ˘õ QHO ÔŸG IGC ‘ dg ˘≤ ˘£ ˘É ´ dg ˘© ˘ΩÉ h‘ dg ˘≤ ˘£ ˘YÉ ˘äé üàb’gájoé° dgƒj« .

- PÉÎJG ÄGAGÔLGE Πeª Sƒá° ùëàdú° Mƒ≤ ¥ ÚÄLÓDG ÙΠØDG° £« æ« Ú ‘ àdgª Π∂ dgh© ªπ dgh† °ª É¿ àl’gª YÉ» , e™ ΩGÎMG óñe GC M≥ dg© IOƑ.

- RÉ‚GE Iôcòe GÉØJº TÁΠEÉ° ÚH ùdgπ° äé£ FÉÆÑΠDG« á VƑØŸGH° «á ùdgeé° «á d ·ÓC Ióëàÿg ûd° hƒd ¿ ÚÄLÓDG bƒjh« ©É¡ ùëàdú° Mª ájé ÚÄLÓDG ÑDÉWH» Aƒéπdg.

- ù–ú° IQGOGE DÉŸG« á dg© áeé, Éà ‘ dp∂ àygª OÉ ƒféb¿ übéæÿgäé° dg© áeé òdg… ÉW∫ àfg¶ QÉ,√ àyghª OÉ áfrgƒe áfrgƒàe ádhóπd Gòg) Tô° • ùeñ° ≥ üëπdƒ° ∫ ΠY≈ YOº GOÉ–’ G HHQH’C» Πdª áfrgƒ.(

- –≤ «≥ JΩÓ≤ ‘ Yª Π« á f’g† °ª ΩÉ ¤GE æe¶ ªá IQÉÉÀDG dg© ŸÉ« á ÈY μj« «∞ dgúfgƒ≤ h– ≤« ≥ JΩÓ≤ ‘ VHÉØŸGÄÉ° Féæãdg« á UÉŸGÁ° äéeóÿéh, bƒjh« ™ BÉØJ’G« á G ΠB’E« ª« á dg« Sƒàehqƒ° £« á UÉŸGÁ° HÓYGƑ≤ ûæÿg° .ÉC

- àygª OÉ ÒHGÓJ æe¶ ªá ‘ UGEÌÓ° bé£ ´ dgábé£ Øæjh« ò NᣠΜDGAÉHÔ¡ Jh© õjõ SGΩGÓÎÀ° dgäébé£ IOÓÉÀŸG.

- PÉÎJG Nägƒ£ àd© õjõ SGÀ° dó≤« á dg¡ «áä Xéædgª á üjódä’é° e™ àdgπ£ ™ ¤GE àmgª É∫ íàa DGÉ£≤ ´ ΩÉEGC ùaéæÿgá° .

- IOÉYGE ÓWGE¥ G◊ QGƑ àl’gª YÉ» àyghª OÉ QÉWGE SGJGΰ «é » àπd© Π« º ŸGÆ¡ » Öjqóàdgh Yódº Sgçgóëà° FÉXƑDG.∞ GOÉ–’ G HHQH’C» áñbgôÿ äéhéîàf’g ‘ ΩÉY .2009

àj† °ª ø äéjóëàdg ÑÀŸG≤ «á IOÉJR ΠYÉA« á DGAÉ°†≤ Sghà° dó≤« ଠ, hù– Ú° IQGOGE ùdgƒé° ¿ õcgôeh bƒàdg« ∞ U)OÉ° ¥ Éæñd¿ ΠY≈ BÉØJG« á G’ · Ióëàÿg áëaéμÿ àdg© Öjò ƒcƒjhèdgh∫ ÀN’G« QÉ… ËΠŸG≥ HÉ¡ , øμdh Ée GR∫ ΠY« ¬ Vh° ™ DGB« á ájébh æwh« á,( h DGE¨ AÉ Yáhƒ≤ G ΩGÓY’E, hù– Ú° e© áπeé ŸGØJÔLÉ¡ ÚÄLÓDGH, IOÉJRH ûeácqé° ÔŸG IGC ‘ G◊ «IÉ ùdg° «SÉ °« á àl’ghª YÉ« á. h⁄ üëjπ° …GC JΩÓ≤ ôcò ‘ òg√ Ä’ÉÛG ‘ ΩÉY .2011 e ˘É GR∫ dg ˘ùø ° ˘OÉ ùe° ˘ûà ° ˘jô ˘É . a ˘Ø ˘» b˘ £˘ É´ G e’c˘ ø, fg˘ à˘ â¡ b˘ iƒ G e’c˘ ø dg˘ NGÓ˘ Π˘ » ‘ fájé¡ dg© ΩÉ 2011 øe Vh° ™ áfhóe SΣƑΠ° Iójól ó¡“dgjô£ ≥ àdôjƒ£ áeón TWÔ° «á ÌCGC Gqƒë“ΠY≈ ØWGƑŸG.

Vh° ™ Öàμe ôjrh ádhódg ûd° hƒd ¿ æàdgª «á G ÁJQGO’E MGÎBG S’JGΰ «é «á UGEÌÓ° QGOGE… õμjôj ΠY≈ FÉXƑDG∞ G S’CSÉ° °« á ádhóπd G◊ áãjó.

Ée GR∫ Éæñd¿ Éeõàπe Aéaƒdg JÉÑLƑì dhódg« á óbh ΩÎMG Jéegõàdg¬ DÉŸG« á M« É∫ μùgª á UÉŸGÁ° ÉÆÑΠH¿ . äééàæÿg üdgyéæ° «á .

h‘ S° «É ¥ ûehé° ¬, ⁄ ≥≤– G U’EÄÉMÓ° àdg» iôl ÉGOGÓYGE øe Mgƒædg» æødg« á ‘ ä’é› Sáeó° dg¨ AGÒ ùaéæÿghá° ûÿghäéjî° dg© áeé ñéæeh G Y’Cª É∫ Gh ÜM’EÄGAÉ° , …GC JΩÓ≤ ΠY≈ üdg° ©« øjó ùdg° «SÉ °» ûàdghjô° ©» .

TΣQÉ° Éæñd¿ ‘ ØÆJ« ò èeéfôh Yª π àdg© hé¿ üdgyéæ° » IÎØΠD 20112012- òdg… àygª ó√ AGQRH üdgáyéæ° dg« Sƒàehqƒ° £« ƒ¿ ‘ Tô¡° QÉJGC.

agh≥ ùπ›¢ ûdg° «ñƒ G j’e É£‹ ΠY≈ ÉØJ’G¥ UÉŸG¢ æã™ ÊGHOR’G dgñjô°† » ÚH Éæñd¿ h JGEDÉ£ «É ‘ Tô¡° QÉJGC ,2011 ɇ aôj™ OÓY ÄÉBÉØJ’G ÛŸGHÉ° á¡ bƒÿg© á e™ ho∫ YGCAÉ°† ‘ GOÉ–’ G HHQH’C» ¤GE Kª fé« á.

ØΠYGC Éæñd¿ ‘ Tô¡° ÜGB øy èeo àjôjóe» dgáñjô°† ΠY≈ dg≤ «ª á ŸGÁAÉ°† Vh° ˘jô ˘Ñ ˘á dg˘ Nó˘ π d˘ à˘ ë˘ ≤˘ «˘ ≥ J˘ μ˘ eé˘ π AGC †° ˘π d˘ ≤˘ YGƑ˘ ó dg˘ Ñ˘ «˘ fé˘ äé h LGE˘ ÄGAGÔ e˘ à˘ Ñ˘ DOɢ á Iómƒeh, dph∂ Yª Uƒàh° «á ûehô° ´ ƒj áegc ƒ‡∫ øe GOÉ–’ G HHQH’C» .

fg ˘à ˘¡ ˘≈ dg ˘© ˘ª ˘π Ñà ˘IQOÉ d ˘Π ˘ª ù° ˘DAÉ ˘á DÉŸG˘ «˘ á d˘ FÓE˘ Ø˘ É¥ dg˘ ©˘ ΩÉ dƒ‡˘ á e˘ ø GOÉ–’ G HHQH’C ˘» ‘ T° ˘¡ ˘ô ÜGB. h‘ ûj° ˘jô ˘ø G h’c ,∫ agh ˘â≤ IQGRH DÉŸG ˘« ˘á Y ˘Π ˘≈ J ˘≤ ˘jô ˘ô ÙŸGÁDAÉ° DÉŸG« á ÉØFÓD¥ dg© ΩÉ Kƒc« á≤ Yª π ÒZ SQ° ª« á. h” RÉ‚GE SGJGΰ «é «á æwh« á Πdª ëª «äé DGÑ£ «© «á ájôëñdg.

h‘ åëñdg, j© ªπ e© ó¡ çƒëñdg üdgyéæ° «á ΠY≈ OGÓYGE f¶ ΩÉ dù≤ FÉ°º QÉΜÀH’G. ÑJH≈≤ ûeácqé° Éæñd¿ ‘ èeéfôh GOÉ–’ G HHQH’C» G QÉW’E… ÙDGHÉ° ™ Iohófi 14) BÉØJG« á áñg ûj° ªπ ûe16zécqé° .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.