Àdg© hé¿ ‘ É›∫ DGAÉ°†≤ Gh◊ ájô Gh øe’c

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

ÓN∫ ΩÉY ,2011 SGÀ° ªô ó÷g∫ ‘ T° ¿ÉC SÔJ° «º G◊ Ohó ájôëñdg e™ SGEFGÔ° «π . h⁄ ùπé° JΩÓ≤ ‘ SÔJ° «º G◊ Ohó ájèdg.

e ˘É GR∫ d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿ j˘ Ø˘ à˘ ≤˘ ô ¤GE SGJGΰ ˘« ˘é ˘« ˘á e˘ à˘ μ˘ eé˘ Π˘ á IQGO’E G◊ Ohó. Sh° ˘ƒ ± j˘ ≤˘ Ωó GOÉ–’ G HHQH’C» Yódgº ÉÆÑΠD¿ ‘ É›∫ J ÚEÉC G◊ Ohó àñbgôehé¡ Éà ΩAÓÀJ e™ ŸG© ÒJÉ dhódg« á ‘ QÉWGE èeéfôh G øe’c h SQGEAÉ° S’GÀ° QGÔ≤ òdg… ” bƒj« ©¬ ‘ Tô¡° ƒféc¿ G h’c .∫

⁄ ùjπé° …GC JΩÓ≤ ‘ É›∫ ƒféb¿ Aƒéπdg, M« å ùjà° ªô Éæñd¿ ‘ ΩÓY fƒc¬ aôw ‘ BÉØJG« á æl« ∞ ÀŸG© Πá≤ VƑH° ™ ÚÄLÓDG.

” àygª OÉ ÿgägƒ£ ûàdgjô° ©« á dgáaoé¡ ¤GE ù–ú° áëaéμe GQÉOE’ ûñdéhô° ÑJH« «¢† G Gƒe’c.∫ ÉEGC ‘ Ée àj© Π≥ áëaéμã ägqóıg, HÉJ© â Iómh áëaéμe ägqóıg ‘ iƒb G øe’c ΠNGÓDG» ûfgcᣰ áëaéμe ÁYGQR G◊ û° «û á° ‘ æeá≤£ ÑDGÉ≤ ´.

⁄ àjº ùjé° «π JΩÓ≤ ‘ É›∫ àdg© hé¿ DGFÉ°†≤ » h‘ PÉØFGE dgƒfé≤ ¿, h⁄ àjº bƒj« ™ OÓY øe BÉØJ’G« äé dhódg« á UÉŸGÁ° HÚFGƑ≤ G S’CIÔ° , S’h° «ª É dgúfgƒ≤ UÉŸGÁ° ÉH ÉØW’C.∫

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.