Dg© äébó ÚH G T’CUÉΰ ¢ àdgh© Π« º üdgháë°

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

àdg© Π« º: ÓYGC Éæñd¿ ûehô° ´ ƒféb¿ àπd© Π« º dg© É.‹ Sghà° ªô àdg© Π« º dg© É‹ ‘ S’GIOÉØÀ° øe àdg© hé¿ ÚH GOÉ–’ G HHQH’C» Éæñdh¿ øeh Yódgº øe ÓN∫ èeéfôh SƑÑEÉJ¢ 4 ûe)éyhô° ¿ VGEAÉ° «É ¿,( èeéfôhh SGÔJGE° ªsƒ ¢ Shófƒe¢ æj)π≤ ÌCGC øe 200 ÖDÉW,( flh£ § QÉE… Qƒc… N)† °™ ÁKÓK ûyô° féæñd« É Öjqóàπd ‘ QÉWGE ûejqé° ™ T{ÄÉΜÑ° Öjqóàdg G dh’c« zá ‘ ÉHHQHGC.(

ãdgáaé≤ : TΣQÉ° Éæñd¿ ‘ ÁKÓK ûejqé° ™ èeéfèd ÇGÎDG G Sƒàehqh’c° £» HGÔDG™ . Sghà° ªäô ÆŸG¶ ªäé ÛDGHÉÑ° «á ‘ S’GIOÉØÀ° øe èeéfôh T{ÜÉÑ° zπyéa, h ɉGE ÁLQÓH πbgc øe G ΩGƑY’C VÉŸG° «á ûe20)yhô° ‘ ΩÉY ûj2011° ªπ ûe58cqé° zék.

üdgáë° : àygª ó ùπ›¢ Ügƒædg ‘ Tô¡° ÜGB fƒféb áñbgôÿ Únóàdg. THΣQÉ° Éæñd¿ ‘ ûehô° ´ { ùñjgeçhé° SÓHZ¢ DGOÉ¡ ± ¤GE IOÉJR G øe’c üdgë° » ‘ æeá≤£ SƑÀŸG° § h‘ ܃æl Tô° ¥ ÉHHQHGC. Ωóbh GOÉ–’ G HHQH’C» ÙŸGÄGÓYÉ° üdgë° «á ÚÄLÓD ÙΠØDG° £« æ« Ú.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.