H« É¿ Vƒdg° ™ ÕLƑŸG

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

H ±’ ÄGÒΠDG FÉÆÑΠDG« á QÉJG15ÏJQÉÀH 2012 f30ïjqéàh« ùé° ¿ 2012 ÄGOƑLƑŸG Ögòdg ägoƒlƒe DÉH© ªäó ÑÆL’G« á Øfi¶ á GQH’G¥ DÉŸG« á ùàdgπ° «ÄÉØ ΠDÉ£≤ ´ dg© ΩÉ ùàdgπ° «ÄÉØ ΠDÉ£≤ ´ ÉŸG‹ ΠÙG» a ˘bhô ˘äé J ˘≤ ˘« ˘« ˘º dg˘ Ögò dgh˘ ©˘ ª˘ äó ÑÆL’G« á - IOÉŸG 115 ¥. ¿ä. . ÄGOƑLƑŸG iôn’g áøπàıg ÄGOƑLƑŸG áàhéãdg ÁJOÉŸG ÛGª ƒ´ ŸGÄÉHƑΠ£ ædgó≤ ‘ hgóàdg∫ FGOH™ DGÉ£≤ ´ ÉŸG‹ FGOH™ DGÉ£≤ ´ dg© ΩÉ a ˘bhô ˘äé J ˘≤ ˘« ˘« ˘º dg˘ Ögò dgh˘ ©˘ ª˘ äó ÑÆL’G« á - IOÉŸG 115 ¥. ¿ä. . ŸGÄÉHƑΠ£ iôn’g áøπàıg Gƒe’g∫ UÉŸGÁ° ÛGª ƒ´ j≤ Ωƒq Ögòdg ‘ e« fgõ« á üeô° ± Éæñd¿ ΠY≈ SGSÉ° ¢ ùdg° ©ô ØDG© Π» üfhódá° . àj† °ª ø óæh Øfi¶ á GQH’G¥ DÉŸG« á Sgãà° ªÄGQÉ üÿgô° ± eaé°† dg« É¡ ÓFGƑØDG ùÿgëà° á≤ ÒZ ŸGVƑÑ≤ á°. 580390^ 675^21^ 225778^ 774^49^ 287212^ 456^19^

020944^ 96^ 383336^ 139^2^

0 893224^ 954^16^

366858^ 383^ 754744^ 480^110^ 654369^ 123^3^ 731588^ 243^79^ 684787^ 754^8^ 519650^ 248^13^ 553599^ 554^1^ 613748^ 555^4^ 754744^ 480^110^ 709498^ 128^23^ 863450^ 807^49^ 970793^ 735^19^

390743^ 96^ 375636^ 140^2^

0 155510^ 750^16^

520587^ 383^ 972220^ 043^112^ 538518^ 150^3^ 716419^ 421^79^ 951043^ 642^8^ 523460^ 756^14^ 545027^ 517^1^ 699750^ 555^4^ 972220^ 043^112^

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.