2` üæyäéjô° IÔNGC

Al-Mustaqbal - - K ≤˘ ˘é ˘a ˘á Ah ˘æ Ƒ˘¿ -

FGC ˘É MGC ˘« ˘É e ˘ø üdg° ˘Qƒ L’G˘ à˘ ª˘ Yɢ «˘ á. dg{˘ ©˘ é˘ zrƒ g˘ ƒ dg© ªô òdg… Vh° ©¬ T{ZÜÉ° , iôj fgbó£ øe Gòg, FGC¬ ƒg ùøf° ¬ T{ZÜÉ° . òg√ G◊ ácô Σô– üæyájô° e ˘É : SGC° ˘à ˘Ñ ˘© ˘ó f ˘ùø ° ˘» SG° ˘à ˘Ñ ˘© ˘KGOÉ YG˘ à˘ ª˘ ó,√ gh˘ μ˘ Gò SG° ˘à ˘Ñ ˘© ˘ó h JGC ˘μ ˘ƒ ¿. SGC° ˘à ˘£ ˘« ˘™ ¿ CGC ˘ƒ ¿ e ˘≤ ˘ehé ˘ Πd© üæájô° FÓY« á, æμd» , PGE ƑΜJGC¿ ΠY≈ Gòg ƒëædg, fg ˘£ ˘bó ˘ e ˘ø SG° ˘à ˘Ñ ˘© ˘OÉ OQGC√ G¤ G N’B ˘jô ˘ø , ZGC ˘hó Yæ ü° ôj Hó hq …; Kª q á, ‘ ájhgr U° ¨IÒ øe ΠNGO» , üæyájô° eωhé≤ dg© üæájô° . æjπ≤ øy ÁÑDÉW FGCÉ¡ âdéb S’CÉGPÉÀ° : ùd{â° R‚ « , h’ jjoƒ¡ , h’ ôeg IGC KGPGE N ˘Sô z¢. KGPGE NG ˘Sô :¢ g ˘» Y ˘Ñ ˘IQÉ dg ˘© ˘üæ ° ˘jô ˘äé ΠCÉ¡ . âfgc TÜÉ° / âfgc Rƒéy, KGPGE SÔNGE¢ àfg)¶ ô, üfgô° ,± ’ πnój, AOG™ S° ©kgô ΠYGC,≈ S° ©kgô πbgc... ïdge:( Kª á üæyájô° G Y’Cª QÉ, G Y’Cª QÉ ΠCÉ¡ . dg)© üæäéjô° Lª «© É¡ àj© VÉÓ° μd» æj© Ωó Oƒlh dg ˘© ˘üæ ° ˘jô ˘á , Y ˘æ ˘ó dg ˘Π ˘Ωhõ , j ˘æ ˘Ñ ˘¨ ˘» fg ˘© ˘ΩGÓ Lh ˘Oƒ ÙΠDGÉ° ¿: dg© üæájô° AÕL øe ájoƒñy ÙΠDGÉ° ¿.(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.