G{ U’EZÌÓ° ÀŸG© Ì ‘e Sƒdù° á° S° ©IOÉ ãπdáaé≤

Al-Mustaqbal - - Ùÿgà° Πñ≤ Ωgc J» "» G∫ H» S° » K ≤˘ ˘é ˘a ˘á Ah ˘æ -

ÂYO e ˘ Sƒdù° ° ˘á S° ˘© ˘IOÉ d ˘Π ˘ã ˘≤ ˘aé ˘á G¤ M† ° ˘Qƒ f ˘Ihó M ˘ƒ ∫ G{ U’EÌÓ° ÀŸG© zì, ûjσî° a« É¡ Gôjrƒdg¿ G S’CÑ° É≤¿ UÌÓ° SΠ° ªé ¿ êqƒlh Ωôb, Égôjójh ΠM« º a« VÉ¢ dph∂ ÙDGSOÉ° á° e ˘ø ùe° ˘AÉ ÿgª ˘« ù¢ dg ˘bgƒ ˘™ a˘ «˘ ¬ 24 JGC ˘QÉ ,2012 ‘ üb° ˘ô˘ G fh’c« ùƒμ° - ähòh.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.