Gqƒc∫ Sqóeá° ûdgäéøjƒ° dhódg« á ΠY≈ ùeìô° áæjóÿg

Al-Mustaqbal - - Ùÿgà° Πñ≤ Ωgc J» "» G∫ H» S° » K ≤˘ ˘é ˘a ˘á Ah ˘æ -

jωó≤ Gqƒc∫ Sqóeá° ûdgäéøjƒ° dhódg« á ΠY≈ ûnáñ° ùeìô° jóÿg˘ æ˘ á ùegc° ˘« ˘á ùe° ˘AÉ 19 JGC ˘QÉ QÉ÷G… ùdg° ˘HÉ ˘© ˘á dgh˘ üæ° ˘∞ ùeaé° ëhqƒ°† ûmó° ÒÑC HÓW» øeh G ÉG’C‹ ah© dé« äé.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.