Ëàdg≤ «≥ e™ ƒdƒÿg… ôj õcq ΠY≈ àbóy¬ IQƑÃDÉH ùdgájqƒ°

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ `édg`` ª© Á 18 Qéjgc 2012 ``` 27 Lª Io -

GÓH øe ëàdg≤ «≥ òdg… iôl e™ ƒbƒÿg± TOÉ° … ƒdƒÿg… S’ÉHHOÉÆÀ° G¤ dgƒbgc¬ h AGƑLGC Lá¡ Éaódg´ , G¿ ΠŸG∞ ÆQÉA øe J’GÄÉEÉ¡ ŸGIÒ£ àdg» S° «â≤ V° ˘ó √ àÿgh ˘© ˘Π ≤˘˘ á H˘ fé˘ à˘ ª˘ Fɢ ¬ G¤ J˘ æ˘ ¶˘ «˘ º dg{˘ ≤˘ Yɢ zió bh« eé¬ H{ YÉCª É∫ HÉGQG« á ‘ Éæñd¿ zêqéÿgh. eh™ Sgμà° ªé ∫ ëàdg≤ «≥ e™ ƒdƒÿg… ùegc¢ òdg… NGC† ° ˘™ ùπ÷° ˘á SG° ˘à ˘é ˘ÜGƑ K ˘fé ˘« ˘á EGC ˘ΩÉ dg ˘≤ ˘VÉ ° ˘» dg© ùôμ° … Ñf« π áñgh ‘ MQƑ°† ch« Π« ¬ EÉÙG» fiª ˘ó M ˘aé ˘¶ ˘á EÉÙGH ˘» W ˘QÉ ¥ T° ˘æ ˘Üó a ˘ ¿ K ˘ª ˘á ëæe≈ kgójól éàj¬ DGE« ¬ ΠŸG,∞ PGE ûμj∞° ÜEQOÉ° e ˘© ˘æ ˘« ˘á dùÿgz` ° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘zπ G¿ dg ˘à ˘ë ˘≤ ˘« ˘≥ J ˘ô cq˘ õ M˘ ƒ∫ Y ˘bó ˘à ˘¬ Hcz` ˘à ˘« ˘Ñ ˘á dg˘ Ø˘ hqéz¥ ÆŸG† °˘ jƒ˘ á â– d˘ AGƑ ÷G{« û¢ ùdg° ˘Qƒ˘ … G◊ zô eh ˘≤˘ ˘É˘ J ˘Π˘ ˘à˘ ˘¬˘ G¤ L ˘É˘ Öf Y ˘æ ˘UÉ ° ˘ô g ˘ò √ dg ˘μ ˘à ˘« ˘Ñ ˘á . bh ˘ó FGC ˘μ ˘ô dƒÿg ˘ƒ … g ˘ò √ dg ˘bgƒ ˘© ˘á e˘ cƒd˘ kgó H˘ FÉC˘ ¬ ⁄ j˘ ¨˘ QOÉ G VGQ’C° ˘» dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fé˘ «˘ á àm≈ G¤ SÉJQƑ° , aéf« Ée OOÔJ øe fg¬ Sôaé° G¤ AGC¨ ùfééà° ¿.

ààdg)ª á U¢ 19(

[ ÖFÉL øe ÄGAGÔL’G ÁÑCGƑŸG ûàf’qé° dgiƒ≤ G æe’c« á ‘ TQGƑ° ´ ÙΠHGÔW¢

ùm)ø° G

Hƒj’c» (

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.