ÑM« Ö KGOQ ΠY≈ Y« ó: ìôl ÙΠHGÔW¢ åjqh Uƒdgájé°

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

SG∞° Yƒ°† áπàc ùÿg{à° zπñ≤ ÖFÉÆDG Nô°† ÑM« Ö ÉŸ déb¬ ÚEG ΩÉY G◊ Üõ dg{ ˘© ˘Hô ˘» dg ˘bƒáó ˘WGÔ ˘» z ‘ W ˘HGÔ ˘ùπ ¢ aq ˘© â Y ˘« ˘ó , Hh ˘ó ∫ G¿ óá j ˘ó √ d ˘Π ˘ë ˘QGƑ μdh« Ø« á FGAÉ¡ dg© æ∞ ôfgódg ÚH ÜÉH áféñàdg πñlh ùfiø° , DÉW© Éæ ÃÀÑDÉ£ ¬ H ˘© ˘IOƑ L ˘« û¢ dg ˘Uƒ ° ˘jé ˘á ùdg° ˘Qƒ … G¤ d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿ c ˘ë ˘π Mh ˘« ˘ó f’˘ ¡˘ AÉ ÛŸG° ˘cé ˘π ‘ ÙΠHGÔW,¢ ΠYH« ¬ ’ óh øe VƑJ° «í ›ª áyƒ øe ædgé≤ • ΩÉEG ôdg … dg© ΩÉ, c» ’ ùjà° ªô g A’ƑD ‘ IÔLÉÀŸG DÉHÁØFÉ£ S’GEÓ° «á dg© ájƒπ Hhzégqgô≤ .

Ph ôcq ‘ üjíjô° OG¤ H¬ øe ÙΠÛG¢ ædg« HÉ» ùeg,¢ Hìô÷g{` òdg… côj¬ f¶ ΩÉ Uƒdgájé° , òdgh… ümó° G¤ dg« Ωƒ ÌCG øe dg∞ àb« π h ±’ MÔ÷G≈ ΠY≈ ióe ÁKÓK YOƑ≤ , ‘ Ühôm ÃÑY« á eh© ΣQÉ ghª «á ÚH ÚM h ÔNGB, àf« àéé¡ ójõÿg øe Qéeódg àdghòé¡ Gh◊ Éeô¿ VHÔØŸG¢ ùbgô° ΠY≈ πgg záæjóÿg.

Vhghí° G¿ G{◊ åjó òdg… S° ª© Éæ√ øy πnój ÷G« û¢ dg© Hô» ùdgqƒ° … ◊π ûÿgπcé° ‘ ÙΠHGÔW,¢ Ée ƒg G’ åjóm UQOÉ° øy FQ« ù¢ ÜÕM hg IÔM’ÉH YR« º ÁΠFÉY, Yój» QÉΜÀMG Qgôb DGÁØFÉ£ ùjhà° ÔKÉC a« É¡, Hjô£ á≤ πbg Ée jé≤ ∫ ÆYÉ¡ FGÉ¡ J© È øy ôμa OÉMG… ’ j≤ «º GQÉÑÀYG IOGQ’ AÉÆHG òg√ DGZÁØFÉ£ .

Ébh∫ fg¬ øe{ ÖLGƑDG dghqhô°† … Jôjó≤ Ée ΩÉB H¬ ôjrh ΠNGÓDG« á Ghôe¿ Tπhô° , ÊGH ÖDÉWG FQ« ù¢ G◊ áeƒμ Gh◊ áeƒμ πμc PÉÎJÉH Qgôb Vghí° Uhíjô° õæh´ ùdg° ˘ìó e ˘ø c ˘π W ˘HGÔ ˘ùπ ¢ H ˘GAÓ e ˘ø L˘ Ñ˘ π ùfi° ˘ø Hh˘ ÜÉ dg˘ à˘ Ñ˘ fé˘ á Hh˘ ≤˘ «˘ á ÆŸG˘ Wɢ ≥ dghüô°† H« ó øe ójóm πc øe πîj øe’éh …’ Lá¡ àfgª ,≈ ’¿ øeg ØWGƑŸG Sghà° QGÔ≤√ ’ Öéj G¿ îj† °™ G¤ ÙMÄÉHÉ° S° «SÉ °« á hg bgƒe∞ eáfoé¡ cª É ƒg UÉMΠ° dg« Ωƒ, ’¿ ÒNG ÙΠHGÔW¢ G¤ áæàa ÒZ ùe° ªìƒ ZÉBÓWG.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.