Gôgr ƒyój ◊π HÕM¬ Móehà≤ ¬

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

VHGCÍ° Yƒ°† áπàc dg{ägƒ≤ FÉÆÑΠDG« zá ÖFÉÆDG FGCGƑ£ ¿ Gôgr, ¿ Ée{ æàød» ‘ e ˘ ô“U° ˘ë ˘É ‘ Y ˘≤ ˘ó √ ÙŸG° ˘ hƒd ∫ ùdg° ˘« ˘SÉ °˘ » dg{` ◊Üõ dg˘ ©˘ Hô˘ » dg˘ bƒáó˘ WGÔ˘ »z aq© â ΠY» Y« ó ‘ G ùe’c¢ ) HGC∫ øe ùegc(¢ ‘ Ñàμe¬ , óbh Tâmô° bƒÿg∞ ɇ YGC ˘Π ˘æ ˘¬ , gh ˘Gò d ˘« ù¢ GOQ Y ˘Π ˘« ˘¬ , H˘ π g˘ ƒ YO˘ Iƒ G¤ ùdg° ˘Π ˘£ ˘äé dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fé˘ «˘ á e˘ ø LGC˘ π dg ˘à ˘ë ˘Σô Y˘ Π˘ ≈ SGC° ˘SÉ ¢ dg˘ æ˘ ≤˘ É• dg˘ ã˘ çó dg˘ à˘ dé˘ «˘ á, GÎYGE± Y˘ «˘ ó H˘ eé˘ à˘ có˘ ¬ ùdg° ˘ìó , QÉÑÀYGH√ Ée iôl SGÁMGΰ ÜQÉFI, JƑYOH¬ G¤ ƑNO∫ ÷G« û¢ ùdgqƒ° … G¤ Éæñd¿ z, YGO« É G¤ πm{ ŸG« Π« û° «É HÉÀDG© á d© «ó , ’¿ YGCAÉ£ Gòg G◊ Üõ TYÔ° «á Oƒlƒdg ùeëà° «záπ .

Ébh∫ ‘ üjíjô° OGC ¤ H¬ ‘ ùπ›¢ Ügƒædg ùegcòg{:¢ √ BGƑŸG∞ ÑJØ£ GQÉΜFGE ùjh° ˘î ˘« ˘Ø ˘É ◊† °˘ Qƒ dg˘ dhó˘ á dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fé˘ «˘ á ÷Gh« û¢ dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ ÊÉ Y˘ Π˘ ≈ VGQ’G° ˘» dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fé˘ «˘ á, IƑYOH Uáëjô° G¤ πnój L« û¢ ÒZ ÊÉÆÑD ΠY≈ VGQ’G° » FÉÆÑΠDG« zá.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.