G ÜÓM’C

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

ÈÀYG ÖFÉÆDG ÙDGHÉ° ≥ üeìéñ° G ÜÓM’C ‘ åjóm ¤ ƒjõøπj¿ zójó÷g{, ¿ Ée{ ôéj… ‘ ÙΠHGÔW¢ ƒg UGÔ° ´ LGCIÕ¡ æegc« á SGHJGQÉÑÎÀ° «zá , ûekgò° ¤ ¿ Σéæg{ SÉFG¢ fiª «Ú øe πñb G L’CIÕ¡ , ƒlôîj¿ jhπ£ ƒ≤¿ QÉÆDG ‘ AÉLQGC áæjóÿg d HÓEAÉ≤ ΠY≈ G AGƑL’C ziôjƒàe.

aqh¢† JGΩÉ¡ øe{ àj© WÉ∞ e™ ûdg° ©Ö ùdgqƒ° … HGC ëjª π ΠYº SÉJQƑ° G◊ Iô ÉH HÉGQ’E» , ‘ ÚM ’ àjº àdg© WÉ» e™ øe àj© WÉ∞ e™ ædg¶ ΩÉ ùdgqƒ° z…, ùàeófé° c{« ∞ æj IÉC ádhódg FÉÆÑΠDG« á ÙØÆHÉ¡° , ùjhófé° ædg¶ ΩÉ ùdgqƒ° … â– Gòg ûdg° ©ZQÉ . ÉYOH ùdgπ° ᣠùdg° «SÉ °« á ¤ VƑJ{° «í S° «SÉ á° ædg … ùøædéh¢ dg ˘à ˘» SQÉ“° ˘¡ ˘zé , e ˘£ ˘dé ˘Ñ ˘ JGE ˘gé ˘É H` J{ ˘£ ˘Ñ ˘« ˘≥ S° ˘« ˘SÉ ° ˘á dg ˘æ ˘ … H ˘dé ˘æ ˘ùø ¢ ‘ GZÚGÉOE’ . Mh¢† ádhódg FÉÆÑΠDG« á ΠY≈ ûàf’g{qé° ‘ πc ÙΠHGÔW¢ Shöë° ùdgìó° øe ÷Gª «™ z.

ÖDÉWH ÉH S’EGÔ° ´ céë㪠á G S’EEÓ° «Ú , Éàa’ G¤ ¿ G{◊ åjó øy àf’g¶ QÉ àm≈ G f’e ˘à ˘¡ ˘AÉ e ˘ø H ˘æ ˘AÉ e ˘Ñ ˘æ ˘≈ d ˘dò ,∂ g ˘ƒ SG° ˘à ˘î ˘Ø ˘É ± H ˘© ˘≤ ˘ƒ ∫ dg ˘æ ˘SÉ z¢. h PGE YGC˘ Üô Y˘ ø SG{À° ¨HGÔ ¬ ƒm∫ c« Ø« á àygª OÉ üàdgæ° «∞ G còe’c» S’GJGQÉÑÎÀ° » T’CUÉΰ ¢ πãe TOÉ° … ƒdƒÿg… HHÉGQ’G{` »z . Ph ôcq H ¿ S’G{ÄGQÉÑÎÀ° G còe’c« á J© Èà ÜÕM{ ΠDG¬ z FGC ¬ HÉGQGE» .. aπ¡ f ÒNÉC øëf ÉH zôe’c.

[ Oóf FQ« ù¢ G◊ Üõ Wgôbƒáódg{» ZÊÉÆÑΠDG ÖFÉÆDG ÓW∫ SQGÓ° ¿ ‘ H« É¿ , ÉH ÇGÓM’C egódg« á ‘ ÙΠHGÔW,¢ e© GÈÀ FGC É¡ ûj{πμ° NGÔ£ GÒÑC ΠY≈ ùdgπ° º G ΠG’C» ójh¥ SÔL¢ G QGÒF’E G ÒN’C πñb TGÀ° ©É ∫ GÒF¿ üdgäéygô° DGØFÉ£ «á Ñgòÿgh« á ‘ Éæñd¿ , àdgh» Sà° ©« Éfó YGOƑ≤ ¤ AGQƑDG, ¤ øer G◊ Üô G ΠG’C« zá.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.