ÓYQ

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

ócgc FQ« ù¢ áπàc Aéaƒdg{ Πdª záehé≤ ÖFÉÆDG fiª ó ÓYQ ÓN∫ ÀJÉYQ¬ ΠØM ÓYGE¿ èféàf ùehé° á≤ dg© áeó πmgôdg ûdg° «ï Jôe≈°† eô¡£ ,… ¿ Ée{ çóëj ‘ T° ªé ∫ Éæñd¿ Qòæj YGÓÀH« äé NIÒ£ ΠY≈ ùeà° πñ≤ Vh° ™ Éæñd¿ , dh« ù¢ ΠY≈ ùeiƒà° ûdg° ªé ∫ a≤ §z , YGO« É { ÉGGC‹ ûdg° ªé ∫ G¤ ΠJª ù¢ G◊ «á£ Gh◊ Qò dgh« ≤¶ á, ‘ àdg© WÉ» e™ ΠJ∂ G zçgóm’c.

hæ“≈ ΠY≈ dg{© AÓ≤ G¤ ¿ Gƒygóàj øe ΠLGC ¿ j† °© Gƒ JOÉJGC¡ º ΠY≈ G◊ π, ’¿ ÉÀΠØDG¿ G æe’c» Gh ÁMÉW’E ádhódéh, êhôÿgh øy DGIQÓ≤ ΠY≈ μëàdgº Éà ôéj,… QƑEGC JOÓ¡ ádhódg àûghª ™ øwƒdgh, h ¿ j© ªπ πc ŸG© æ« Ú ‘ G◊ μ ˘eƒ ˘á Gh L’C ˘¡ ˘Iõ G e’c˘ æ˘ «˘ á dgh˘ ©ù °˘ μ˘ jô˘ á Y˘ Π˘ ≈ e˘ æ˘ ™ dg˘ à˘ YGÓ˘ «˘ äé ŸGIÒ£ e˘ ø Sƒàdg° ™, Uéfihiô° G áer’c ‘ féμezé¡ .

ÈÀYGH ¿ ædg{ … ÉÆÑΠH¿ øy YGÓJ« äé G ÄÉER’C àdg» çó– dƒm¬ d« ù¢ üÿáëπ° áäa øe FÉÆÑΠDG« Ú ho¿ IÔNGC, πh ƒg üÿáëπ° Lª «™ FÉÆÑΠDG« Ú, h ¿ jqƒj§ Éæñd¿ ‘ ÏØDG Gh ÄÉER’C Ögòj SÉHÀ° QGÔ≤,√ jhoó¡ æegc¬ ΠNGÓDG» , jh ˘£ ˘« ˘í à Sƒdù° ° ˘äé dg ˘dhó ˘á , jh ˘ùø ° ˘í ÉÛG∫ d ˘Π ˘© ˘HÉ ˘Úã H˘ É e’c˘ ø, e˘ ø LGC˘ π ¿ Ghòãj dg¨ õfgô, ëjh Égƒcôq ‘ ÉOEG√ ’ Ωóîj øwƒdg ZÚÆWGƑŸGH.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.