ÛGª ™ ãdgé≤ ‘ dg© Hô» ëj« » iôcp e Sƒdù° á° ÓÑY ôdg hhd± aπ°† ΠDG¬

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

MGC ˘« ˘É ÛG{ª ˘™ dg ˘ã ˘≤ ˘É ‘ dg ˘© ˘Hô ˘» z, ‘ b ˘YÉ ˘á ÷Gª ˘© ˘« ˘á G S’E° ˘eó ˘« ˘á d˘ Π˘ à˘ üîü° ¢ dgh ˘à ˘Lƒ ˘« ˘¬ dg ˘© ˘Π ˘ª ˘» ``æ÷g` ˘ìé , dg ˘cò ˘iô ùdg° ˘æ ˘jƒ ˘á G h’c ¤ d˘ Mô˘ «˘ π e˘ Sƒdù° ¢ ÛGª ˘™ Qƒàcódg ÓÑY ôdg hhd ± aπ°† ΠDG¬ .

ûædg° «ó æwƒdg» h ájgb øe ôcòdg G◊ μ« º ÉGÓJ ûdg° «ï üeø£° ≈ TÒ≤° , Kº âëààag Yƒ°† ùπ›¢ G AÉÆE’C, ùÿgûà° IQÉ° G EÓY’E« á ÉFQ ƑHGC Xô¡ G◊ πø âπjh TÄGOÉ¡° HÔY« á ‘ UÖMÉ° iôcòdg.

Vôyh¢ a« Πº FÉKH≤ » øy UÖMÉ° iôcòdg JËÓ≤ Yƒ°† ùπ›¢ G AÉÆE’C FQH« ù¢ áæéπdg ëàdgájò°† iôcòπd ùahèdgqƒ° êqƒl HÔW« á. h‘ ØDG« Πº Πcª á ìéààa’g ÚE’C ΩÉY ÛGª ™ ùahèdgqƒ° Qƒàμa μdg∂ òdg… Sgôcòà° QHO ØÀÙG≈ H¬ . Uhh∞° ÑDG© ΜÑΠ» UÖMÉ° iôcòdg H FÉC¬ S° «Ñ ≈≤ H© ó MQ« Π¬ T° ©áπ KAÉ≤ «á . hçó– ôjrƒdg ÙDGHÉ° ≥ ƒeog¿ RQ¥ øy aqá≤ dg© ªô ãdgaé≤ «á , Ωƒj Éc¿ kgôjrh HÎΠD« á Éch¿ πmgôdg FQ« ù° Πdù≤ °º ãdgé≤ ‘ ‘ IQGRƑDG Uhhø° ¬ H FÉC¬ T{° πμq IÔGÉX ‘ G U’EÌÓ° , dg≤ «º üfö° Y« æ¬ πãÿgh dg© Π« É Gƒgz√ . h DGC≈≤ ôjrƒdg ÙDGHÉ° ≥ RƑL± DGTÉ¡ °º üb° «Ió f ƒq√ a« É¡ ΠMGÔDÉH. hçó– Qƒàcódg fiª ó ÜHÒÛG øy ØDG≤ «ó ãeø≤ eh Sƒdù° ° Πdª ùπé¢ ãdgé≤ ‘ ÉÆÑΠD¿ Hƒæ÷g» Πdhª éª ™ ãdgé≤ .‘

Th° ˘μ ˘ô g ˘OÉ … a† ° ˘π dg˘ Π˘ ¬, H˘ SÉ° ˘º GGC˘ π dg˘ Ø˘ ≤˘ «˘ ó, L˘ ª˘ «˘ ™ dg˘ jò˘ ø Y˘ fhé˘ Gƒ Y˘ Π˘ ≈ MGE˘ «˘ AÉ iôcòdg.

bh Ωóq ÛGª ™ H© ¢† ûæejgqƒ° ¬ G¤ Lª «™ ÛŸGÚCQÉ° ‘ iôcòdg.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.