Üdgáaéë° Iôëdg Πμdghª á Iôëdg

Al-Mustaqbal - - E ˘î ˘aé ˘ô Eh ˘ë ˘cé ˘º - GGÔHG« º ƑHGC ójr

FGE¡ º Oƒæl G◊ ≤« á≤ àdghë°† «á Aéaƒdgh. fg¡ º Sôdgádé° Πμdghª á, ùjhô¡° ¿ ‘ ΠDG« π ædghqé¡ c» Sôjπ° Sôdgádé° G¤ SÉÆDG¢ ÈY üdg䃰 üdghiqƒ° dghπ≤ º. gº OGHQ G◊ ≤« á≤, gº U䃰 SÉÆDG,¢ gº óæ÷g… ‘ πc Éμe¿ , ƒñgòj¿ G¤ übgc≈° dg© É⁄ e ˘ø LGC ˘π G◊ ≤ ˘« ˘≤ ˘á , jh ˘aó ˘© ˘ƒ ¿ dg˘ ã˘ ª˘ ø ‘ ùdg° ˘é ˘ø Z’GH ˘à ˘« ˘É ∫ ÿgh£ ˘∞ bh ˘£ ˘™ G j’c ˘ó ,… dh ˘μ ˘ø J ˘Ñ ˘≤ ˘≈ üdgáaéë° øe L« π G¤ L« π Πμdghª á üdgh䃰 g» dg ˘OGÔ ´ üdgh° ˘ió e ˘¡ ˘ª ˘É H ˘Π ˘¨ â dg ˘à †° ˘ë ˘« ˘äé M˘ à˘ ≈ ÑJ≈≤ G◊ ≤« á≤ UÉF° ©á . ødh LGÎJ™ … UÉË° ‘ ôm øy LGƑŸGÁ¡ ‘ Lh¬ dg¶ Πº àchº üdg䃰 , –« á G¤ πc üdgáaéë° G◊ Iô THAGÓ¡° üdgáaéë° , àfgcº G◊ ≤« á≤ h àfgcº U䃰 SÉÆDG,¢ –« á μdº ..

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.