E© ó¡ Sôdgπ° fƒl« á Rôëj dö≤ V{MÉ° «à ¬z

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

f ˘¶ ˘º e ˘© ˘¡ ˘ó dg ˘Sô °˘ π L˘ fƒ˘ «˘ á S° ˘Ñ ˘É ¥ dg† °˘ Mɢ «˘ á dg23` ‘ T° ˘QGƑ ´ jóÿg ˘æ ˘á , àdéh© hé¿ e™ ŸG© ó¡ ãdgé≤ ‘ ùfôødg° » - fƒl« á, ûãhácqé° 8 SQGÓE¢ øe Πàfl∞ WÉÆŸG≥ FÉÆÑΠDG« á. Éægh èféàædg:

[ dgƒe« ó 2001 - 2002: Qƒcòdg: 1 - FGC ʃ£ a¨ É‹ G) f’c fƒ£« á H© GÓÑ,( 2 - c« øø ÑZR» G) f’c fƒ£« á H© GÓÑ.( G çéf’e: 1 - Qƒf àe≈ Sôdg)π° fƒl« á,( 2 - JÉZ« π üzø° Y)« æiqƒ£ .(

[ 1999 - 2000: Qƒcòdg: 1 - πjƒféág ZR« Ö ájõcôÿg),( 2 - Nô°† ÿgqƒ°† Sƒeób)¢ UQƑ° .( G çéf’e: 1 - Z« ΩÉ SÒJ¢ Sƒeób),(¢ 2 - J« É QÓÑDG Sƒeób).(¢

[ 1997 - 1998: dg ˘cò ˘Qƒ : 1 - dg ˘« ˘SÉ ¢ ƒfl∫ b) ˘eó Sƒ˘,(¢ 2 - fg ˘hqó e ˘© ˘Vƒ ¢ côÿg) ˘jõ ˘á .( G f’e˘ çé: 1 - e ˘jô ˘ΩÉ Y ˘jƒ †° ˘á dg) ˘Sô ° ˘π ,( 2 - e˘ JQɢ Π˘ «Éæ Sƒféehq¢ S)âfé° ΠJG» HÎÑDG¿ .(

[ 1995 - 1996: dg ˘cò ˘Qƒ : 1 - DGQ ˘∞ Y ˘QGRÉ côÿg) ˘jõ ˘á ,( 2 - e ˘ΣQÉ WÉÆZG« Sƒ¢ Sôdg)π° .( G çéf’e: 1 - EÉH« π jƒyá°† Sôdg)π° ,( 2 - dg« ùé° Tójó° Sôdg)π° .( [ JÎDG« Ö ÆDGFÉ¡ » Πdª SQGÓ:¢ 1 - Sôdgπ° , 2 - Sƒeób,¢ 3 - G f’cfƒ£ «á . TGCÔ° ± ΠY≈ ùdgäébéñ° Öàμe Véjôdgá° ‘ SQÓŸGÁ° ÆŸG¶ ªá H IQGOÉE H« QÉ G◊ ƒπ, h‘ EÉÀNÉ¡ , Rh´ FQ« ù¢ SQÓŸGÁ° G Ü’C SEÉ° » H£ «û ¢ FQH« ù¢ GOÉ– DGC ˘© ˘ÜÉ dg ˘≤ ˘iƒ Y ˘Ñ ˘ó dg˘ Π˘ ¬ T° ˘¡ ˘ÜÉ FQH˘ «ù °˘ á côÿg˘ õ dg˘ ã˘ ≤˘ É‘ dg˘ Ø˘ ùfô° ˘» L˘ fƒ˘ «˘ á e ˘« ˘Π ˘Oƒ … H ˘Oô ¿ h YGC† ° ˘AÉ æ÷ ˘á G g’c ˘π HQÓŸGH ˘ƒ ¿ ŸG« ˘dgó ˘« ˘äé dgh˘ μ˘ Shƒd¢ ÚH øjõféødg..

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.