IQHO ájóπh dg¨ ÒÑ… SQÓŸG° «á HGÔDG© á

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

f¶ ªâ áæéπdg Véjôdg° «á ‘ ájóπh dg¨ ÒÑ… JQHOÉ¡ Véjôdg° «á HGÔDG© á Πdª SQGÓ¢ Sôdg° ª« á Uéÿghá° , ûãácqé° 40 Sqóeá° ùaéæjâ° ‘ DGC ©ÜÉ Lª YÉ« á ájoôah.

h BGC˘ âeé dg˘ Π˘ é˘ æ˘ á S° ˘Ñ ˘É ¥ V° ˘MÉ ˘« ˘á d˘ £˘ ÜÓ e˘ SQGÓ¢ dg† °˘ Mɢ «˘ á æ÷g˘ Hƒ« á, ÄAÉL éféàf¬ Éc J’B »: Qƒcòdg G) ΠFGH’C:( dgƒe« ó 2000 - 2001: fiª Oƒ ΠY« É¿ Sqóe)á° êèdg HGÔDG© á Sôdg° ª« á.( 1998 - 1999: SÉÑY¢ UGÈ° êèdg) HGÔDG© á Sôdg° ª« á.( 1996 - 1997: ÙMÚ° üfô° ΠDG¬ ájƒfék) VQGƑ° ¿ Y« héà.(… 1994 - 1995: fiª ó dg© «héà … VQ)GƑ° ¿ Y« héà.(… G çéf’e: dgƒe« ó 2000 - 2001: ájgb Z« å Sqóe)á° GOÉ–’ .( 1998 - 1999: øjóf Gõf∫ ájƒfék) dgë°† .(≈ 1996 - 1997: YÉJÉ£ jr© Qƒ ájƒfék) ôkƒμdg.(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.