Hádƒ£ Éæñd¿ d’c© ÜÉ dgiƒ≤ üπd° ¨QÉ Gh ÇGÓM’C

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

æj¶ º GOÉ– DGC ©ÜÉ dgiƒ≤ , kgóz ùdgâñ° Hh© ó√ G ÓM’C, Hádƒ£ Éæñd¿ üπd° ¨QÉ üdgh° ˘¨ ÄGÒ Gh M’C ˘çgó Gh◊ jó ˘ã ˘äé , Y ˘Π ˘≈ e† ° ˘ª ˘QÉ f ˘OÉ … ÁÔŸG« Ú - jo∂ ÓÙG… ÙŸHÉ° äé≤ eôdg» ùdg)âñ° πñb dg¶ ô¡,( ΠYH≈ e† °ª QÉ OÉF… ÷Gª Qƒ¡ Ñd≤ «á ÙŸGHÉ° äé≤ ùdg)âñ° Gh ÓM’C H© ó dg¶ ô¡.(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.