Ájgóh L« Ió d© ªOÉ Ogôe ‘ GQ‹ Hôdg« ™

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

NÉ£ ÙDGFÉ° ≥ ÊÉÆÑΠDG Yª OÉ Ogôe HGC ¤ NJGƑ£ ¬ ‘ ÉY⁄ dgôdg« äé ûãàcqé° ¬ ‘ GQ‹ Hôdg« ™ dg,28` òdg… Tπμ° ádƒ÷g G h’c ¤ øe Hádƒ£ Éæñd¿ dgôπd« äé d© ΩÉ ,2012 Oébh S° «JQÉ ¬ Schrƒ° » Sâøjƒ° 61^ S° ». S° ». G¤ N§ ædgájé¡ ÙÃIÓYÉ° MÓE¬ FGCGƑ£ ¿ SÉ° ,⁄ òdg… Vƒîj¢ ƒg JGC °† HGC ∫ GQ‹ ‘ ùejò° ¬.

høμ“Yª OÉ, ØHΠ°† b« JOɬ DGÁFOÉ¡ Gh◊ IQÒ, øe ÓÀMGE∫ õcôÿg ÊÉÃDG V° ªø ÁÄØDG ÙDGSOÉ° á° ΠN∞ Hπ£ Éæñd¿ dò¡ √ ÁÄØDG ÙDGFÉ° ≥ cª É∫ VΩÉZÔ° , c ˘ª ˘É M ˘ ‘ côÿg ˘õ dg14` ‘ JÎDG ˘« Ö dg ˘© ˘ΩÉ H ˘© ˘eó ˘É LGE˘ à˘ RÉ 41c68^ ˘Π ˘º øe MGÔŸG ˘π UÉŸG° ˘á H ˘ùdé ° ˘Yô ˘á H ˘âbƒ b˘ Qó√ 3200^ 1^ S° ˘YÉ ˘á . Jh˘ JÉC˘ » ûe° ˘ácqé Yª OÉ ‘ GQ‹ Hôdg« ™ ‘ QÉWGE èeéfôh πeéμàe Vh° ©¬ ùøæd° ¬ òæe ájgóh dg© ΩÉ G◊ É‹ Vƒÿ¢ Lª «™ ä’ƒl Hádƒ£ Éæñd¿ dgôπd« äé Πd© ΩÉ QÉ÷G… ΠY≈ Ïe S° «IQÉ Schrƒ° » Sâøjƒ° , ƒgh jó¡ ± G¤ ÙÀCGEÜÉ° ÈCGC Qób øμ‡ øe IÈŸG h ÀLGE« RÉ ÈCGC OÓY øe μdg« ägîeƒπ, àdg» g» ÙΠDFÉ° ≥ c« ägîeƒπ IÈŸG dg† ° ˘jqhô ˘á , ‘ J ˘£ ˘ Qƒq√ Jh ˘≤ ˘ eóq ˘¬ ‘ Y ˘É ⁄ dg ˘dgô ˘« ˘äé NGOH ˘π e˘ MGÔ˘ π ùdg° ˘Yô ˘á . Oô›{ Uƒdgƒ° ∫ G¤ N§ ædgájé¡ ƒg ÁHÉÃà GRÉ‚’ ùædéháñ° Éæd, Éeh bƒj© Éæ√ ümπ° ùchéæñ° ΩGÎMGE ÷Gª «™ z Éb∫ Yª OÉ, Kº HÉJ™ : Éæμ“{ øe ƒøàdg¥ ΠY≈ ùaéæeéæ° TÉÑŸGÔ° ‘ ÁÄØDG ÙDGSOÉ° á° ÙDGFÉ° ≥ cª É∫ VΩÉZÔ° ÓN∫ ÚÀΠMÔŸG féãdg« á Hgôdgh© á, h⁄ àj© ó QÉØDG¥ H« Éææ FÉK« á, øμdh üméædƒ° ΠY≈ Yáhƒ≤ VGEÁAÉ° 20 FÉK« á G¤ bƒj« Éæà πñb Éædƒno Πdª áπmô ùeéÿgá° G IÒN’C ùm° º d ˘Ö≤ g ˘ò √ dg ˘Ø ˘Ä ˘á üÿ° ˘Π ˘ë ˘á V° ˘Zô ˘ΩÉ , dg ˘ò … f ˘μ ˘ø d ˘¬ c ˘π ΩGÎMGE. üfgc° ˘í c˘ π Tüî° ¢ ójôj ƑNO∫ ÉY⁄ dgôdg« äé ¿ πnój DGE «¬ ÈY ÁHGƑH Schrƒ° »z .

Th° ˘μ ˘ô Y ˘ª ˘OÉ , dg ˘ò … S° ˘Ñ ˘≥ d ˘¬ ÛŸG° ˘CQÉ ˘á ‘ ó–… jq{ ˘ó j’ ˘ø ûj° ˘dé ˘æ ˘zè ùdäébéñ° ùdgáyô° ‘ HO» Sƒe° º 2008 - ,2009 Tácô° { . L» . LQRÉH» h O’HGCZ√ ΠY≈ Yódgº ŸG© ƒæ… òdg… Jeó≤ ¬ d¬ , cª É Tôμ° Tácô° ΠΠJÒH{» Ñeƒc« à« zêƒjõ ûd° ≤« ≤¬ LOÉ¡ , cƒdg« π Sôdg° ª» ÄGQÉW’E ΠΠJÒH» , òdgh… ëæe¬ S° «IQÉ IRÉÀ‡, dòc∂ Tôμ° MÓE¬ FGCGƑ£ ¿ SÉ° ⁄ πch G T’CUÉΰ ¢ øjòdg Gƒøbh G¤ ÑFÉL¬ øjòdgh S° «Yó ªfƒ ¬ ‘ ùÿgà° πñ≤.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.