VHÉØŸGÄÉ° G fgôj’e« á `G`` `` còe’c« á áπjƒw

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á - SGC° ©ó M« Qó

øe ÔΜÑŸG kgól dgƒ≤ ∫ H ¿ VHÉØŸGÄÉ° G còe’c« á - G fgôj’e« á ób âë‚ Uƒjhâπ° G¤ ÉØJG,¥ Πãeª É FGC¬ øe ÿg£ ÌOÉØDG ìƒæ÷g ƒëf SGEÉ≤° • ûødgπ° ΠY« É¡. VHÉØŸGÄÉ° ÔOE… Yª Π« ‘ U° ªâ H© «kgó øy G ΩÓY’E Gh f’c ¶QÉ . dgéaô£ ¿ ÁLÉËH G¤ fg© ÉGOÉ≤ HGC,’ h– ≤« ≥ ìé‚ ƒdh Ohófi FÉK« . πμd ôw± SGCHÉÑ° ¬ UÉŸGÁ° . ŸG¡ º FGC É¡ ÀJWÉ≤ ™, dòd∂ Sùà° à°ª ô VHÉØŸGÄÉ° IÎØD eáπñ≤ .

Fôdg« ù¢ ΣGQÉH ÉEÉHHGC ÁLÉËH dò¡ √ VHÉØŸGÄÉ° , àm≈ ’ ùjà° ªô SGEFGÔ° «π ‘ ûmô° √ ‘ ájhgr G◊ Üô ÁMƑÀØŸG. äéj’ƒdg Ióëàÿg G còe’c «˘ ˘á eh ˘© ˘¡ ˘É H ˘ΣGQÉ HHGC ˘eé ˘É dg˘ Fô˘ «ù ¢ TÔŸG° ˘í ’ j˘ jô˘ Gó¿ … Éëàeg¿ Iƒb éëhº G◊ Üô e™ GÔJGE¿ ‘ Y õq G ◊ª áπ Héîàf’g« á øe Lá¡ , h‘ áπmôe ⁄ QƑΠÑÀJ a« É¡ H© ó ùeägqé° êhôÿg øe G ER’C˘ á DÉŸG˘ «˘ á dg˘ dhó˘ «˘ á H˘ μ˘ π JQG˘ JGOGÓ˘ ¡˘ É ùnh° ˘FÉ ˘gô ˘É b’g˘ üàájoé° KQÉΜDG« á øe Lá¡ IÔNGC. –≤ «≥ … ìé‚ ƒdh Ohófi Vôj° » ÉEÉHHGC - TÔŸGÍ° Øîjh∞ dg† °¨ ƒ• G S’EFGÔ° «Π «á æy¬ . øe aπfé°† S° ˘≤ ˘ƒ • f˘ «˘ μ˘ ƒ’ S° ˘CQÉ ˘Rƒ … ah˘ Rƒ a˘ ùfô° ˘Gƒ g˘ f’ƒ˘ ó dg˘ ò… S° ˘« ˘Π ˘à ˘≤ » ÉEÉHHGC ‘ Öeéc ØJGO« ó, ¿ G h’c ∫ Éc¿ ójgõj ‘ ΠŸG∞ G ÊGÔJ’E ΠY≈ G S’EFGÔ° «Π » Gh còe’c» e© ÉOEÉH√ G◊ Üô, Éch¿ j∞≤ FGOª ΠY≈ ÚÁ ÉEÉHHGC. Fôdg« ù¢ óf’ƒg d« ù¢ øe IÉYO G◊ Üô Vó° GÔJGE¿ H … Kª ø. ‘ Lª «™ G GƑM’C,∫ e« ûé° ∫ QÉCHQ FQ« ù¢ AGQRƑDG T’GCGΰ » G S’CÑ° ≥ òdg… QGR WGÔ¡ ¿ ûy° «á ùj° Πq º óf’ƒg SÉFÔDGÁ° S° «æ π≤ àdéh CÉC« ó SAGƑ° Éc¿ μe ØΠQ SQ° ª« HGC V° ªæ UIQƑ° ÌCGC bgh© «á TÉÑEHIÔ° øy bƒe∞ WGÔ¡ ¿ øe VHÉØŸGÄÉ° e™ ›ª áyƒ N{ª ùá° ÓFGR zómgh Éàdéhh‹ e™ Tghæ° ø£.

W ˘¡ ˘Gô ¿, H ˘ë ˘LÉ ˘á JGC †° ˘ d ˘¡ ˘ò √ ØŸG ˘VHÉ ° ˘äé . e˘ ø G

a’c† °˘ π d˘ ¡˘ É dg© ªπ ΠY≈ ÉØBGE∫ ÜÉÑDG ‘ Lh¬ ÿg« QÉ G◊ Hô» G S’EFGÔ° «Π ». πc Πcª á HGC NIƑ£ HÉÉJGE« á ≥≤– ØN°† jrgƒe ìƒæéπd G S’EFGÔ° «Π » ƒëf G◊ Üô. JGC °† ƒgh e¡ º kgól, G◊ üƒ° ∫ ΠY≈ aq™ dg© äéhƒ≤ üàb’gájoé° ƒdh NIƑ£ NIƑ£ . øe dgqhô°† … Πd≤ «IOÉ ‘ GÔJGE¿ ¿ ’ j ˘μ ˘ƒ ¿ ûdg° ˘à ˘AÉ ŸG≤ ˘Ñ ˘π M˘ KGQÉ Y˘ Π˘ ≈ U° ˘© ˘« ˘ó G ER’C˘ äé b’g˘ üà° ˘JOÉ ˘á ŸGH© «û °« á. GÔJGE ¿ Sπnóà° Sgëà° bé≤ Héîàfg« SÉFQ° « ‘ eπ£ ™ dg© ΩÉ ŸGΠÑ≤ . SGÀ° ªqgô G áer’c üàb’gájoé° üjh° ©« Égó ŸG ôkƒd kgól Y˘ Π˘ ≈ dg˘ £˘ Ñ˘ ≤˘ á ÀŸG˘ Sƒ° ˘£ ˘á S° ˘« ù° ˘gé ˘º M˘ μ˘ ª˘ ‘ üj° ˘© ˘« ˘ó àdgª Πª π ΠNGÓDG» ΠY≈ bh™ SƑŸG° «≈≤ dg© UÉÁØ° Hôπd« ™ dg© Hô» . ÿg{zô°† G U’E° ˘MÓ ˘« ˘ƒ ¿ J˘ LGÔ˘ ©˘ Gƒ fgh˘ μ˘ Ø˘ GHÉC, d˘ μ˘ æ˘ ¡˘ º JGC †° ˘ fg˘ ù≤° ˘ª ˘Gƒ H˘ Ø˘ ©˘ π dg† °¨ ƒ• ÚH e© Údóà ûàehøjoó° . Gòg f’gù≤ ΩÉ° ìƒàøe ΠY≈ àdgägqƒ£ äéødéëàdgh ΠNGÓDG« á LQÉŸGH« á e© .

e ˘¡ ˘ª ˘É c ˘âfé S{° ˘Πqzá ØŸG˘ VHÉ° ˘äé Z˘ æ˘ «˘ á H˘ ΠŸÉ˘ Ø˘ äé ÚH W˘ ¡˘ Gô¿ Tghhæ° ø£, øe üdg° ©Ö kgól ¿GC j≤ ™ ÉØJ’G¥ ƒm∫ πc òg√ ÄÉØΠŸG ao ˘© ˘á MGH ˘Ió . e ˘É GR∫ ΠŸG ˘∞ ùdg° ˘Qƒ … e ˘Vƒ ° ˘™ N ˘Ó ± Y ˘ª ˘« ˘≥ ÚH WGÔ¡ ¿ Ygódgª á d SÓCÓ° G¤ G ÓH’C, Tghhæ° ø£ ÁJOÉÆŸG ëæàh» G S’CÓ° . übgc≈° Ée øμá ¿GC Jeó≤ ¬ Tghæ° ø£ ‘ AÓNÉ¡ ƒm∫ Gòg ΠŸG∞ dgƒñ≤ ∫ ÉH◊ π dg« ªæ », òdg… Vƒàjí° eƒj H© ó Ωƒj FGC ¬ πm èeèe eh ˘Ø ˘à ˘ìƒ Y ˘Π ˘≈ dg ˘æ ˘é ˘ìé . e ˘É j ˘aó ˘™ TGH° ˘æ ˘£ ˘ø d˘ à˘ æ˘ Ø˘ «˘ ò S° ˘ùπ °˘ Π˘ á e˘ ø ÿg£ ˘ägƒ ŸG jƒd ˘Ió d ˘Π ˘æ ˘¶ ˘ΩÉ jó÷g ˘ó , fg ˘ûà ° ˘QÉ dg{ ˘≤ ˘YÉ ˘zió ‘ H˘ ©¢† WÉÆŸG≥ dg« ªæ «á . πc Ωƒj àj ócéc e« fgó« ¿GC G◊ Üô Vó° DG{ZIÓYÉ≤ ‘ dg« ªø UGCÂËÑ° áyrƒe: ƒ÷g d CÒEÓC« Ú Gh VQ’C¢ Πd« ªæ «Ú .

dg ˘Fô ˘« ù¢ ûh° ˘QÉ G S’C° ˘ó j ˘ eƒd ˘ø H ˘© ˘ùμ ¢ c ˘π dg ˘© ˘É ,⁄ ün° ˘Uƒ ° ˘ ùdgújqƒ° , FGC¬ IÔLGC äéhéîàfg ûjjô° ©« á J ócƒd agƒeà≤ ¡º ΠY≈ G U’EÄÉMÓ° , øe ho¿ ƒnódg∫ ‘ UÉØJ° «π òg√ G U’EÄÉMÓ° àdg» d« ù¢ dé¡ ’ SG° ªé¡ øe ho¿ AGC© DÉÉ¡ éféàfhé¡ , a ¿ ûdg° ©Ö ùdgqƒ° … ójôj μmª UGEÄÉMÓ° M≤ «≤ «á æjò≤ √ øe ædg¶ ΩÉ G S’CÓ° … Qƒjéàμjódg.… øμd hóñj ¿ G S’CÓ° ød j« SÉC¢ øe dg© ªπ àd¨ «Ò πc ŸG© Ä’OÉ ìééædgh ‘ ÖΠB dgωô¡ Q SGC° ΠY≈ YÖ≤ .

ìé‚ G S’CÓ° ‘ SGÀ° ΩGÓ≤ Üódg{ Shôdg° »z G¤ SÉJQƑ° ƒnódgh∫ ‘ Mô Ü HÉ QO I fió ho I, jû ° ©¬ ΠY≈ Üégòdg H© «kgó ‘ íàa SÉJQƑ° - ΠŸG© Ö ΩÉEGC πc ÚÑYÓDG, H© ó G◊ Üô IOQÉÑDG, SGÀ° Ωó≤ G◊ Üô Vó° DG{ZIÓYÉ≤ . πc ŸG© VQÉÁ° ùdgájqƒ° h‘ eàeó≤ É¡ ÷G« û¢ ùdgqƒ° … G◊ ô zióyéb{. bgh© « òg√ IƑYO ûμeáaƒ° d© IOƑ dg© É⁄ G¤ Tø° ÜÔM ŸÉY« á áãdék ÉÃQH HGQ© á Vó° G ÜÉGQ’E.

dñ æé ¿ – ∫ ÚH d« áπ Vhégéë° ‘ f¶ ô ædg¶ ΩÉ G S’CÓ° … G¤ IÓYÉB ddg{` ZIÓYÉ≤. Séæàj≈° FGC¬ ƒg G{ S’czó° òdg… U° Qóq G ÜÉGQ’E G¤ dg© Gô¥ Éæñdh¿ Lh© Π¡ ªé j© fé« É¿ æe¬ AÉEO Yƒeoh äghôkh, h FGC¬ DÉM« j© «û ¢ IÎA: H{ÀYÉ°† ¬z Q äoq DGE« ¬. ÉEGC cîdg« õ ΠY≈ Éæñd¿ Πa« ù¢ ÌCGC øe ádhéfi ô÷ Éæñd¿ G¤ H{« â dg© zäƒñμæ e ˘Iô NGC ˘iô d ˘Π ˘© ˘« û¢ ‘ ƒÿg± dgh ˘≤ ˘Π ˘,≥ dgh ˘à ˘Π ˘jƒ ˘í H ˘dé ˘à ˘ó Nq ˘π dg˘ ©ù °˘ μ˘ ô… d† °˘ Üô b˘ YGƑ˘ ó dg{˘ ≤˘ Yɢ zió ‘ T° ˘ª ˘É ∫ d˘ Ñ˘ æ˘ É¿ Th° ˘ª ˘É ∫ ÑDGÉ≤ ´ øe Lá¡ øeh Lá¡ IÔNGC –≤ «≥ dg† °¨ ƒ• ΠY« ¬.

ób ü–π° H© ¢† dg© ªπ «äé dg© ùájôμ° Ñjôîàdg« á øe ÖFÉL ÖFÉÀC G S’CÓ° ‘ ûdg° ªúdé , æμd¬ ød üëjπ° ΠY≈ VAƑ° NGCÔ°† øe G’ · Ióëàÿg, ÌCGC øe dp∂ GPGE âdhém ägƒb G S’CÓ° Ωéëàbg G◊ Ohó dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fé ˘« ˘á a˘ Ó M˘ Lɢ á d˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ É¿ d˘ ≤˘ QGÔ ho‹ j˘ ë˘ ƒ∫ dg˘ Ø˘ «˘ à˘ ƒ Shôdg° » - üdg° «æ » ho¿ Uqhó° .√ Éæñd¿ fiª » déhøjqgô≤ 1559 .1701h ’ j© æ» Gòg ¿ ΠY≈ Éæñd¿ féæñπdgh« Ú ¿ Gƒeéæj ΠY≈ ôjôm ägqgôb ùπ›¢ G øe’c. øe G a’c π°† àdgª à™ ójõã øe G◊ Qò ûdgójó° . ΩÉEGC Éæñd¿ QƑÑY πjƒw ΠY≈ áaém QÉÆDG. ædg¶ ΩÉ G S’CÓ° … bé OQ YΠ ≈ GQ Jμ ÉÜ cπ G Ùôqäée ÑΠDAÉ≤ G¤ G ÓH’C.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.