Jg{ Æ˘˘ZÒ ˘É˘ z e ˘ø˘ L Ñ˘˘ π˘˘ ùfi° ˘ø˘ Y ˘Π˘ ≈˘˘ dg à˘˘ Ñ˘˘ ˘É˘ f ᢢ AGÎJ ˘≥˘ e ˘™˘ L ˘dƒ˘ ᢢ d μ˘˘ Ñ˘˘ ˘É˘ IQ

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á - ÙΠHGÔW¢ ``ÙŸG{`` à°zπñ≤

ôn¥ dgahó¡ ùædgñ° » òdg… TÉYÀ° ¬ áæjóe ÙΠHGÔW¢ ùeg,¢ Sƒ≤° • áøjòb ZÉZÒÆJG{ øe ΠÑL ùfiø° ΠY≈ EÉ÷G™ Uéædgô° … eπhé≤ ΠW© á dg© ªô … óæy πnóe áféñàdg, øe ho¿ ƒbh´ VGCQGÔ° . øegõjh dp∂ e™ ádƒl d© ƒ°† áπàc ùÿg{à° zπñ≤ ÖFÉÆDG fiª ó IQÉÑC ΠY≈ æÿgá≤£ , Ée IOGC G¤ ádém øe ôyòdg ‘ UƑØ° ± ÉG’G,‹ ünuƒ° É° G¿ Yª Π« á áeébg Tódg° º ùjqéàÿgh¢ ÄOÓOE ‘ Πàfl∞ ûdgqgƒ° ´ ‘ ÜÉH áféñàdg πñlh ùfiø° , ‘ âbh Ughπ° ÷G« û¢ J© õjõ JÉJQHO¬ õlgƒmh√ ‘ æÿgá≤£ .

âféch áæjóÿg TÉY° hg∫ øe ùeg¢ d« áπ Iôjƒàe, ΠΠÎJÉ¡ Sƒ≤° • áπñæb ‘ ΠW© á dg© ªô ,… Sh° § Ahóg ΩÉJ ΠY≈ Qhéfi àdgª SÉ¢ bƒjh∞ d© ªπ «äé dgüæ≤ ¢ àdg» bhgc© â GOÓY øe MÔ÷G≈ ÓN∫ ÆDGQÉ¡ .

Zqhº Gòg dgahó¡ S° «ô£ G◊ Qò ΠY≈ G◊ ácô üàb’gájoé° ‘ áæjóÿg M« å ⁄ íàøj H© ¢† ÉÙG∫ HGƑHGÉ¡ ‘ ÚM Sπé° Z« ÜÉ ÒÑC ‘ ùfáñ° øjóagƒdg G¤ ÙΠHGÔW.¢ Zôaº G¿ dgô£ ¥ âféc áæegb h⁄ ùjπé° Yª Π« äé üæb,¢ øμd øjòãμdg Ée GƑDGR Øjƒπ°† ¿ àf’g¶ QÉ àm≈ SGÜÉÑÀÀ° øe’g ÉEÉ“πñb IÔWÉIG êhôÿéh ùàdghƒ° ,¥ dòc∂ ÄGQGOGE SQGÓŸG¢ Sôdg° ª« á Uéÿghá° àdg» äòîjg ägqgôb H ÓZÉE¥ ÜGƑHG SQGÓŸG¢ àm≈ ájgóh S’GƑÑ° ´ ŸGΠÑ≤ , ΠY≈ πeg G¿ àjº JÑ£ «™ Qƒe’g ÉEÉ“àm≈ dp∂ ïjqéàdg.

òg√ ŸG Tƒdägô° ŸGΠ≤ á≤ fg© ùμâ° SÉÑΠ° ΠY≈ DGÉ£≤ ´ Qééàdg… ‘ áæjóÿg Ée ao™ ÉLÔH∫ YGª É∫ QÉOEH G¤ Ygóàdg» d© ó≤ àlgª É´ ‘ óæa¥ dgƒμdg{« à» `G ¿z ‘ ÙΠHGÔW.¢

h Yñqô àûgª ©ƒ ¿ ‘ H« É¿ øy { SGCØ° ¡º ûdgójó° ÉŸ ôéj… øe YGª É∫ æy∞ Éeh èàæj ÆYÉ¡ øe VGQGÔ° ùl° «ª á ËΠJ≥ áæjóÿéh h ΠGGCÉ¡ ΠY≈ ùÿgäéjƒà° áaéc, ’ S° «ª É Sƒ≤° • Gòg dg© Oó ÒÑΜDG øe dgπà≤ ≈ Mô÷ghz≈ . Gƒfgoh YG{ª É∫ dg© æ∞ πμh TGDÉΜ° ¬z , ÚYGO πc GÔW’G± G¤ ØJ{© «π d¨ á G◊ QGƑ DGÇOÉ¡ dgh© ªπ â– S∞≤° dgƒfé≤ ¿ ëàd≤ «≥ eñdé£ ¡º z. Thghoó° ΠY≈ ¿ æe{≥£ dg© æ∞ ’ éj ôq G’ äójƒdg Ügôÿgh ΠY≈ ÷Gª «™ z.

h TGCGHQÉ° G¤ f’g{© SÉΜÄÉ° ÿgiô£ VÓDÄÉHGÔ£° çgóm’gh æe’g« á àdg» ûjégó¡° ÙΠHGÔW¢ øe IÎA G¤ IÔNGC, ünuƒ° É° Ée àj© Π≥ IQHÓDÉH üàb’gájoé° àl’ghª YÉ« á ‘ záæjóÿg, øjqòfi øe SG{À° ªqgô Gòg Vƒdg° ™, HGC ΩÓY e© à÷é¬ ûhπμ° QÒL… PG fg ˘¬ S° ˘« ˘ OƑD… G¤ J ˘Ø ˘bé ˘º ÛŸG° ˘μ ˘äó b’g ˘üà ° ˘JOÉ ˘á L’GH ˘à ˘ª ˘YÉ ˘« ˘á , ’ S° ˘« ˘ª ˘É bg ˘Ø ˘É ∫ ŸG Sƒdù° ° ˘äé ûdgh° ˘cô ˘äé jrh ˘IOÉ e ˘© ˘ó ∫ dg ˘Ñ ˘£ ˘dé ˘zá . Wh ˘dé ˘Ñ ˘Gƒ ùdg° ˘Π ˘£ ˘äé dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fé˘ «˘ á L’GHIÕ¡ æe’g« á H` PÉÎJG{ πc ÒHGÓÀDG ÄGAGÔL’GH áeródg Gqƒa IOÉY’E Vƒdg° ™ G¤ ÑW« ©à ¬z .

[ ácôm ádƒén

ùm)ø° G

Hƒj’c» (

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.