Mbƒ≤ «ƒ ¿ øe ûdg° ªé ∫ jƒñdé£ ¿ H AÓNÉE SÑ° «π Úaƒbƒÿg G S’EEÓ° «Ú

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

YO ˘É GOÉ– G{◊ ≤ ˘bƒ ˘« Ú ÙŸG° ˘Π ˘ª zú æ÷h ˘á eéfi{ »˘ dg ˘aó ˘É ´ Y ˘ø bƒÿg ˘Úaƒ G S’EEÓ° «zú , G¤ { AÓNGE SÑ° «π Úaƒbƒÿg G S’EEÓ° «Ú , øjòdg J© äó Ióe Sæé° ¡º dg© áhƒ≤ ŸGIQÓ≤ d¡ º Éfƒféb, ‘ Πe∞ íàa G S’EΩÓ° πñb Uqhó° DGQGÔ≤ dg¶ æ» , h ÄDHGC∂ Úaƒbƒÿg ΠY≈ ØΠN« á ÄGÒÉØJ πàdg üëñdghué° ,¢ øjòdgh ’ ábóy d¡ º ZÚØΠŸÉH.

THGOÓ° ‘ e ô“UÉË° ‘ ûeσî° YGÓ≤ √ ‘ dgü≤ ô° ÓΠÑDG… ‘ ÙΠHGÔW¢ ùegc,¢ ΠY≈ ܃lh { AÓNGE SÑ° «π Úaƒbƒÿg ‘ πc ÄÉØΠŸG IQƑCÒŸG, H© Éeó EGCGƑ°† Ióe áπjƒw ‘ bƒàdg« ∞ G ÀM’E« WÉ» , ÉŸÉW ¿ ëàdg≤ «≥ ób àfg,≈¡ h⁄ j© ó ûîj≈° ΠY≈ Sáeó° ëàdg≤ «,≥ dph∂ ëh≥ HGC ádéøμh, h OÉÉJGE πm Sjô° ™ Vƒÿƒ° ´ ƒaódg´ ûdgπμ° «á àdg» aôj¢† FGOª É øe μùgª á dg© ùájôμ° HGC ÙΠÛG¢ dg© ó,‹ M« å céëjº ƒbƒÿg± àh¡ ªà ¬ ΩÉEGC DGAÉ°†≤ Iôe IÓMGH ’ ZÌCGC, àeª æ« Ú ΠY≈ μùg{ª á dg© ùájôμ° J© é« π CÉÙGª äé ‘ Πe∞ dg© IÓÑ ` DGΠ≤ «© äé, M« å J πlƒd CÉÙGª á πc Sáà° TGCÔ¡° òæe ÇÓK Sägƒæ° ΠY≈ AÓÑDG CÉÙÉHª äé, àdg» ⁄ üjqé° G¤ Sgμà° ªdé zé¡.

h ócgc f≤ «Ö ÚEÉÙG ‘ ûdg° ªé ∫ ÙHΩÉ° ájgódg, SG{À° ©OGÓ fáhé≤ ÚEÉÙG ‘ ÙΠHGÔW,¢ πjƒëàd áyéb VÉÙGÄGÔ° jódé¡ , àdgh» ùàj° ™ ÌC’C øe 500 Tüî° ,¢ G¤ áyéb céùª á Úaƒbƒÿg G S’EEÓ° «zú .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.