Üëa:¢ Jójó¡ FHOGC« ù¢ e Tƒdô° G¤ SÔJ° «ï OÎDG… ôμødg… òdg… ÀYQ¬ FGC¶ ªá S’GOGÓÑÀ°

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

ØΠYG ùdg° «ó ÊÉG üëa¢ ‘ H« É¿ , Øbƒe¬ øe àdgójó¡ òdg… ÉW∫ ûdgôyé° dg© Hô» FHOGC« ù¢ Ébh:∫ { ¿ ΩÓΜDG øy FHOGC« ù¢ Hò¡ √ dgjô£ á≤ áéødg ’ âá G¤ ôμødg G S’EEÓ° » üháπ° ójh∫ ΠY≈ SGEÀ° ©OGÓ SÎD° «ï OÎDG… ôμødg… òdg… ÀYQ¬ FGC ¶ª á G S’EOGÓÑÀ° . VGÉ° :± hóñj{ ¿ ÷Gπ¡ UGCÍÑ° e Ógƒd iƒàøπd àdg» õàîj∫ QÉÑΜDG øjòdg j© hè¿ Ohóm ØFGƑW¡ º HØFGƑ£ ¡º àdgh» J¶ Πº Égqhóh Éeóæy õàîj∫ ûh° ˘üî ¢ M ˘cé ˘º hg μfi ˘Ωƒ . ¿ G Y’E ˘à ˘AGÓ G h’c ‹ Y ˘Π ˘≈ FHOGC ˘« ù¢ “¡ ˘« ˘Gó AGÓÀY’E ùló° … cª É j¶ ô¡ ƒg Jójó¡ Πdª ÚYÓÑ øjréëæÿg G¤ G◊ ájô ŸGÚÑDÉ£ àdéhøeé°† øe ΠLGC JÉJÔM¡ º Mh« JÉ¡ ºz .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.