28 Tôeë° äéhéîàf’ ùπ›¢ fáhé≤ øjqôùg

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

UQÓ° øy fáhé≤ Qôfi… üdgáaéë° ÑDG« É¿ G J’B »: { ΠØBGC Xô¡ ÷Gª ©á ÜÉH TÎDGÍ° äéhéîàf’ ùπ›¢ ædgáhé≤ ŸGIQÔ≤ ‘ 29 QÉJCG G◊ É‹ ‘ übô° fh’g« ùƒμ° . ΠHH≠ OÓY TÔŸGÚË° .28

jh© ó≤ ùπ›¢ ædgáhé≤ àlgª ÉYÉ ‘ G◊ ájoé ûyiô° πñb Xô¡ ÚÆK’G ŸGΠÑ≤ ‘ 21 øe G◊ É,‹ ÓWÓD´ ΠY≈ TÎDG° «äéë àhhé¡ h ÓYGE¿ SGC° ªAÉ TÔŸGÚË° . ôcòjh ùπ›¢ ædgáhé≤ H ¿ eáπ¡ SÖË° TÎDG° «äéë àæj¡ » Xô¡ Ωƒj HQ’G© AÉ ‘ 23 øe G◊ Éz‹ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.