Dghgô¡ …

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

âféch Πcª á Πdhgô¡ … âdéb a« É¡: ùj{êô° dg« Ωƒ ¿ bhgc™ Gòg ÉØJ’G¥ ÚH Ghôfh’g õcôeh ájéyôdg Fgódgª á òdgh… j øeƒd M ˘« ˘IÉ AGC† ° ˘π d ˘WÓ ˘Ø ˘É ∫ dg ˘Ø ˘ùπ ° ˘£ ˘« ˘æ ˘« Ú ÜŸG° ˘ÚHÉ VÔâ SÓÀDG° «ª «É . aª ø ÓN∫ Gòg àdg© hé¿ , S° «à º Òaƒj ûàdgî° «ü ¢

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.