Sƒ° ¥ dg≤ £™

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

H≤ » S° ©ô Uô° ± Q’hódg G còe’c» ÚH Σƒæñdg, V° ªø g ˘ûeé ¢ dg ˘à ˘ë ˘Σô G FO’C ˘≈ dg ˘Ñ ˘dé ˘≠ 51500^ 5-1503^ IÒD, ùh° ©ô Sh° £» ΠH≠ 1502 IÒD.

Jhωó≤ ÀMG« É• dg© ªäó G ÑÆL’C« á iód üeô° ± Éæñd¿ õcôÿg… hóh)¿ Ögòdg( 81^ ‘ ÁÄŸG ¤ 0433^ Πe« QÉ Q’HO ‘ fájé¡ f« ùé° ¿ ) πjôhgc,( H« æª É LGÔJ© â ùfáñ° Iôdho FGOƑDG™ àm≈ 365^ ‘ ÁÄŸG ‘ QGPG SQÉE),(¢ øe 665^ ‘ ÁÄŸG ‘ TÉÑ° • ôjgèa)( .2012

e ˘ø L ˘¡ ˘á NGC ˘iô , HGC ˘≤ ˘≈ J ˘Ø ˘bé ˘º G VH’C° ˘É ´ DÉŸG˘ «˘ á ‘ ÉHHQHGC S° ©ô Uô° ± dg« hqƒ ΠY≈ VÉØÎFG,¢ Sh° § ÖΠW Πd© ªäó Lƒe¬ ƒëf Q’hódg G còe’c» Údgh dg« ÊÉHÉ dgh˘ Ø˘ fô∂ ùdg° ˘ùjƒ °˘ ô.… a˘ Ø˘ » dg˘ «˘ fƒ˘ É¿ , H˘ ≤˘ «â ûÿgπcé° ùdg° «SÉ °« á Fébª á ‘ πx äéhéîàf’g àdg» Siôéà° ‘ M ˘jõ ˘Gô ¿ j) ˘fƒ ˘« ƒ˘,( JQGH ˘Ø ˘É ´ J bƒ˘ ˘© ˘äé a ˘Rƒ G M’C ˘ÜGÕ ŸG£ ˘dé ˘Ñ ˘á H ˘É f’e ˘üø °˘ É∫ Y˘ ø e˘ æ˘ £˘ ≤˘ á dg˘ «˘ hqƒ. ch˘ dò∂ ‘ SGCFÉÑ° «É , ØJQG™ ÁØΠΜJ G VGÎB’E¢ H© ó ØÎJ« ¢† Tácô° zfitch{ üjæ° «∞ Sägóæ° ÓΠÑDG G àf’eª fé« á.

dòh∂ Øîfg¢† S° ©ô dg© ªáπ G HHQH’C« á 961^ ‘ ÁÄŸG òæe G S’CƑÑ° ´ VÉŸG° » àm≈ 26891^ eπhé≤ Q’hódg, Ée IOG G¤ ÉØBGE∫ IÒΠDG FÉÆÑΠDG« á ΠY≈ 871912^ eπhé≤ dg« hqƒ, efqé≤ ák H` 16G1951^ S’CƑÑ° ´ VÉŸG° ». VGAÉ° ák, J ˘≤ ˘Ωó S° ˘© ˘ô üdg° ˘ô ± dg˘ Ø˘ ©˘ Π˘ » Neer) ( 431^ ‘ ÄŸG ˘á 102.67¤ fá£≤ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.