IQHO ájóπh ûdg° «ìé SQÓŸG° «á Iôμd ùdgáπ°

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

f¶ ªâ ÷æ á Gd ôj ÉV °á ‘ HΠ ój á Gd û° «qìé , ájéyôh FQ« ù¢ ájóπñdg ƑEOGE¿ Z ˘JQÉ ˘Sƒ ,¢ IQHO e ˘SQÓ ° ˘« ˘á d ˘μ ˘Iô ùdg° ˘Π ˘á , Y ˘Π ≈˘ e ˘Π ˘© Ö ÛGª ˘™ dg ˘ã ˘≤ ˘É ‘ Gd ˘ô j ˘É V° »˘ ‘ Gd û° «˘q ˘ìé . Th° ˘ΣQÉ ‘ dg ˘Iqhó , dg ˘à ˘» BGC ˘« ˘ª â e ˘É ÚH 5 QÉJGC QÉ÷G… 12h æe¬ , OÓY ÒÑC øe SQGÓE¢ æÿgá≤£ .

Éægh èféàædg: Qƒcòdg: dgƒe« ó 1996 - 1997: 1 - Sqóeá° ôjôødg - ôa¿ ÛDGΣÉÑ° , 2 - Sqóeá° dg© ÁΠFÉ ŸGSÓ≤ á° - H© GÓÑ, 3 - Sqóeá° Sôdgπ° QÉÆØDG. dgƒe« ó 1998 - 1999: 1 - ôjôødg - ôa¿ ÛDGΣÉÑ° , 2 - ÷Gª Qƒ¡, 3 - G◊ μ ˘ª ˘á H ˘jrgô ˘Π ˘« ˘É . h‘ f ˘¡ ˘jé ˘á dg ˘Iqhó , Hh ˘ë †° ˘Qƒ YGC† °˘ AÉ dg˘ Π˘ é˘ æ˘ á Véjôdg° «á Éàjq dgπjƒ£ h ΠJGE» 扺 ah OGƑD hqéb,• æeh¶ º Iqhódg ÜQÓŸG L¡ ÉO JÉ Hâ , hr Yâ Gd μ hs ¢ hg Ÿ« óg d« qäé ÚH øjõféødg. äóyhh áæéπdg Gd ôj ÉV °« á ‘ HΠ ój á Gd û° «q ìéq G ÉG’C‹ eóàdgh« ò H áeébée ûfgcᣰ VÉJQ° «á ‘ qûgª ™˘ ùj° ˘ª ˘í d ˘Π ˘à ˘eó ˘« ˘ò H ˘ÛŸÉ ° ˘CQÉ ˘á H ˘¡ ˘É , h YGC ˘Π ˘âæ J ˘æ ˘¶ ˘« ˘º IQHO ‘ DGS{` âjî° ƒhz∫ ‘ G S’CƑÑ° ´ G’ hq ∫ øe Gôjõm¿ ŸGΠÑ≤ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.