Ûdgô£° „ WÉŸG:∞ Hádƒ£ Éæñd¿ G h’c¤ ôøπd¥

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

ùjà° †° «∞ OÉF… G ΠG’C» U° «Gó , óh GAK øe ùdgáyé° 0011^ πñb Xô¡ óz G ÓM’C, ‘ áyéb ájóπh U° «Gó , Hádƒ£ Éæñd¿ G h’c¤ ûπdô£° „ WÉŸG∞ ôøπd,¥ ájéyôh e Sƒdù° á° Ñ÷G« Π» .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.