G ájóf’c hódgh∫ G ÌC’C DGCHÉ≤

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

[ G ájóf’c: 9 DGÜÉ≤ : ÉJQ∫ ójqóe S’GÊÉÑ° 1956) 57h 58h 59h 60h 66h 98h 2000h 2002h.( 7 DGÜÉ≤ : e« Ó¿ J’GÉ£ ‹ 1963) 69h 89h 90h 94h 2003h 2007h.( 5 dg ˘≤ ˘ÜÉ : d˘ «˘ Ø˘ Hô˘ ƒ∫ f’g˘ μ˘ Π˘ «˘ õ… 1977) 78h 81h 84h 2005h.( 4 DGÜÉ≤ : ÙCÉLG¢ dg˘ ¡˘ óædƒ… 1971) 72h 73h 95h,( H˘ jé˘ ô¿ e˘ «˘ fƒ« ï Ÿ’G ˘É˘ Ê 1974) 75h 76h 2001h,( H ˘Tô ° ˘Π ˘fƒ ˘á S’GÊÉÑ° 1992) 2006h 2009h 2011h.(

hódg[:∫ 13 DÉÑ≤ : SGFÉÑ° «É , 12 DÉÑ≤ : jgdé£ «É , 11 DÉÑ≤ : GÎΠΜFG, 6 DGÜÉ≤ : FÉŸG« É Góædƒgh.

ûjùπ° °» : SGCÙ° :¢ 10 QGPGBSQÉE/ ¢ ,1905 Fôdg« ù:¢ Shôh¢ ΣÉH òæe) 2004,( ÜQÓŸG: ƒjôhhq O… JÉE« ƒ âbƒe),( ÁFRGƑŸG: 7277^ Πe« ƒ¿ hqƒj, àdg© óbé dg≤ «SÉ °» : hóféfôa ùjqƒj¢ 5)58^ Πe« ƒ¿ hqƒj,( ΠŸG© Ö: SOQƑØEÉÀ° êójôh 41837) Élôøàe,( OÓY ÙÀÆŸGÚÑ° : 25 ÉØDG.

ÛŸGÄÉCQÉ° ‘ QHO… H’GÉ£ :∫ ,10 DGÜÉ≤ Qhódg… ΠÙG» : ,4 μdg SÉC¢ ΠÙG« á: ,7 μdg SÉC¢ ùdgôhƒ° : ,4 SCÉC¢ Hgôdgᣠ: .4 G) ± Ü(

[ ûjùπ° °» .

G) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.