ÜÔM: fl£ § ójól

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Qh IGC ÖFÉÆDG HSÔ£ ¢ ÜÔM FGC ¬ hóñj{ ¿ kgqgôb Sjqƒ° òîjg àdéhª jƒ¬ ΠY≈ e ˘É j ˘é ˘ô … ‘ S° ˘jqƒ ˘É dhéfih ˘á üm° ˘ô fg ˘à ˘Ñ ˘É √ dg ˘© ˘É ⁄ ‘ d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿ e ˘ø N ˘Ó ∫ Πjƒ–¬ G¤ Öμe üπdgô° ´ G◊ UÉΠ° ‘ SÉJQƑ° , JGHΩÉ¡ àûgª ™ hódg‹ ¿ IQƑK ûdg° ©Ö ùdgqƒ° … ‘ Lh¬ ædg¶ ΩÉ ùÿgóñà° dgh¶ É⁄ d« ùâ° ’ Yª Π« äé HÉGQGE« á JΩƑ≤ HÉ¡ Lª ©« äé àeáaô£ ØÆY« á ‘ Lh¬ ædg¶ ΩÉ òdg… ûjπμ° SGÀ° ªqgô √ V° ªáfé Vó° G ZÜÉGQ’E.

Ébh∫ ‘ üjíjô° : øe{ òg√ ájghõdg, Øf¡ º Ée ôéj… ‘ ÙΠHGÔW¢ dgh¨ IÒ ÁÄLÉØŸG Zéæàÿghª á ◊AÉØΠ SÉJQƑ° ‘ Éæñd¿ ‘ YOº òg√ ædg¶ ájô øe ÓN∫ üjäéëjô° H© ¢† ÙŸG° Údhƒd ŸGÚHÔ≤ øe SÉJQƑ° ƒm∫ J CÉC« ó Oƒlh æe¶ ªá DG{ZIÓYÉ≤ ‘ Éæñd¿ Yhª Π« á ÀZ’G« ä’é àdg» îj£ § dé¡ , Gòg ‘ âbƒdg òdg… ócgc a« ¬ ôjrh ΠNGÓDG« á KGOQ ΠY≈ J CÉC« ó ôjrh Éaódg´ Oƒlh òg√ ÆŸG¶ ªá ‘ Éæñd¿ , ’ Oƒlh HGC æj¶ «º dò¡ √ ÆŸG¶ ªá ‘ Éæñd¿ z.

Jh ˘HÉ ˘™ : { ¿ c ˘à ˘ÜÉ e ˘æ ˘Ühó S° ˘jqƒ ˘É L˘ AÉ d˘ «˘ cƒd˘ ó dg˘ à˘ Lƒ˘ ¬ jó÷g˘ ó d˘ Π˘ æ˘ ¶˘ ΩÉ ùdgqƒ° ,… ‘ Yõdgº ¿GC Éæñd¿ UGCÍÑ° kgôch Yódº Lhá¡ f¶ ô,√ ’ ¿ bgƒdg™ Ohoôdgh ΠY≈ Üéàμdg äócgc ΩÓY Uáë° e† °ª ƒ¿ òg√ Sôdgzádé° .

fh ˘Ñ ˘¬ dg{ ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fé ˘« Ú Y˘ ª˘ eƒ˘ ùÿgh° ˘ Údhƒd ün° ˘Uƒ °˘ , G¤ ıg£ ˘§ jó÷g˘ ó òdg… eôj» G¤ QR´ áæàødg ‘ Éæñd¿ Gh¤ ÒÉØJ Vƒdg° ™ G æe’c» øe ÓN∫ Yª Π« äé HÉGQGE« á âñãj Uáë° Ygõeº ædg¶ ΩÉ ùdgqƒ° z….

Mh« É OQ e« JÉ≤» ΠY≈ e† °ª ƒ¿ SQÁDÉ° Ühóæÿg ùdgqƒ° … G¤ G’ · Ióëàÿg, e ˘à ˘ª ˘æ ˘« ˘ ¿ ’{ J ˘μ ˘ƒ ¿ g ˘ò √ üdg° ˘Nô ˘á j ˘à ˘« ˘ª ˘á , H˘ π e˘ æ˘ £˘ Π˘ ≤˘ ùd° ˘« ˘SÉ °˘ á K˘ Hɢ à˘ á áeƒμëπd FÉÆÑΠDG« á ûπdh° ©Ö ÊÉÆÑΠDG agôdg¢† ¿ àj¡ º H FÉC¬ UGCÍÑ° H IQƑD ÜÉGQÓD àdgh© üzö° .

ÖYÓÀDG HÉ¡ , a¡ » JOÓ¡ Éæñd¿ Sghà° Qgô≤z√ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.