Üéîàfg Q SHD5AÉ° äéjóπh T° ªdé «á Hgƒfh¡ º

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

iôl ‘ Öàμe Fébª ΩÉ≤ ûhô° … hq’ JÉÑDG™ Üéîàfg FQ« ù¢ ÖFÉFH FQ« ù¢ d ˘Ñ ˘Π ˘jó ˘à ˘» H ˘Yõ ˘ƒ ¿ Hh˘ É¿ , ah˘ RÉ H˘ dé˘ à˘ cõ˘ «˘ á c˘ π e˘ ø M˘ æ˘ É a† °˘ ƒ∫ FQ˘ «ù °˘ É d˘ Ñ˘ Π˘ jó˘ á H ˘Yõ ˘ƒ ¿ ch ˘Π ˘aƒ ˘« ù¢ Y ˘« ù° ˘≈ f ˘FÉ ˘Ñ ˘É d ˘¬ , Lh ˘jrƒ ˘∞ NÒ°† FQ˘ «ù °˘ É d˘ Ñ˘ Π˘ jó˘ á H˘ É¿ ùÿgákóëà° chª «π ùlôl¢ πjéfl ÉÑFÉF d¬ . äócgh DGFÉ≤ ªΩÉØ JÉÑDG™ ΠY≈ VIQHÔ° àdg≤ «ó F’ÉH¶ ªá dghúfgƒ≤ àdg» YÔJ≈ dg© ªπ ÓΠÑDG.…

h ‘ Öàμe Fébª eé≤« á Iqƒμdg ‘ SGÔ° … eg« ƒ¿ TÉHHGÔ° ± DGFÉ≤ ªΩÉ≤ øjôjéc Qƒøc… Gƒ‚ ,∫ ” Üéîàfg FQ« ù¢ ùπ›¢ ájóπh TQÚHÓ° ŸG dƒd ∞ øe ùj° ©á YG† ° ˘AÉ fh ˘FÉ ˘Ñ ˘¬ , ah ˘RÉ H ˘dé ˘à ˘cõ ˘« ˘á H ˘« ˘QÉ e˘ «˘ î˘ Fɢ «˘ π Qƒÿg… d˘ Fô˘ SÉ° ˘á ÙΠÛG¢ jrƒlh∞ fgƒ£ ¿ eho« § ÉÑFÉF d¬ .

h‘ Öàμe Fébª ΩÉ≤ HÎÑDG¿ LHQ« ¬ W˘ Hƒ˘ «˘ É Hh˘ TÉ° ˘agô ˘¬ , ” fg˘ à˘ î˘ ÜÉ FQ« ù° » ùπ›° » àjóπh» ôjo ÓΠH THÚJÉ° ‘ b† ° ˘ÉA dg ˘HÎÑ ¿ fh ˘ÉF ˘Ñ ˘« ˘¡ ˘ª ˘É, ah ˘ÉR H˘ dé˘ à˘ cõ˘ «˘ á c˘ π e˘ ø S° ˘ª Ò S° ˘© ˘ó FQ˘ «ù °˘ É ájóπñd TÚJÉ° Oéah… ûdgôyé° ÉÑFÉF d¬ , Lh ˘êqƒ e ˘OGÔ FQ ˘« ù° ˘É d ˘Ñ ˘Π ˘jó ˘á jo˘ ô H˘ Π˘ Ó OGƑLH M« Qó ÉÑFÉF d¬ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.