Côj« É bƒàj™ 16 Πe« QÉ Q’HO Sgãà° ªKGQÉ ÑÆLGC« Gòg dg© ΩÉ

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

Éb∫ ùe° hƒd ∫ ÒÑC áfgõÿéh cîdg« á ùegc¢ ¿ côj« É bƒàj™ 16 Πe« QÉ Q’HO øe S’gãà° ªQÉ G ÑÆL’C» TÉÑŸGÔ° Gòg dg© ΩÉ CG… ho¿ J¨ Ò øy 2011 ZQº G áer’c ‘ æeá≤£ dg« hqƒ.

Ébh∫ øjqhge ΠÉΠJO» ôjóÿg dg© ΩÉ dù≤ °º dg© äébó üàb’gájoé° LQÉŸG« á áfgõÿéh cîdg« á ⁄{ àj ÔKÉC côj« É Gòãc H ÁERÉC ƒjódg¿ ‘ ÉHHQHGC .. ⁄ àf ÔKÉC déhjô£ á≤ àdg» J ÄÔKÉC HÉ¡ Tô° ¥ ZÉHHQHGC.

h ΠHGC≠ e Gô“ÓN∫ àl’gª É´ ùdgƒæ° … æñπd∂ G HHQH’C» IOÉY’E G Y’Eª QÉ æàdghª «á ‘{ dg© ΩÉ VÉŸG° » ÜMÉÆΠ° ΠY≈ 16 Πe« QÉ Q’HO øe S’gãà° ªQÉ G ÑÆL’C» TÉÑŸGÔ° Gògh dg© ΩÉ bƒàf™ bqª É ZÓKɇ.

âféch Jägôjó≤ SHÉ° á≤ Sódãà° ªQÉ G ÑÆL’C» TÉÑŸGÔ° ‘ côj« É ÛJÒ° ¤ GƑM‹ 12 Πe« QÉ Q’HO ‘ 2011 e™ bƒj© äé ‘ Ohóm 12 ¤ 15 Πe« QÉ Q’HO Gòg dg© ΩÉ.

h VGC° ˘É ± jo ˘Π ˘é ˘Π ˘» ¿ fgõÿg ˘á ùj° ˘© ˘≈ d ˘à ˘æ ˘jƒ ˘™ üe° ˘QOÉ jƒ“˘ Π˘ ¡˘ É H˘ ©˘ ó ¿ W˘ âbô G S’CGƑ° ¥ dg« FÉHÉ« á ÷ª ™ ÁKÓK Πe« ÄGQÉ Q’HO ‘ dg© ÚEÉ VÉŸG° «Ú SQÓJH¢ G’ ¿ àdgª πjƒ G S’EEÓ° » øy jôw≥ üdgσƒμ° .

Éch¿ ΠY» ÉLÉHÉH¿ ÖFÉF ôjrh DÉŸG« á Éb∫ ûdgô¡° VÉŸG° » FGE¬ øμá ÓWGE¥ Uσƒμ° ‘ Zƒ°† ¿ TGCÔ¡° . øμd ΠÉΠJO» Éb∫ FGE É¡ ób ùjà° ¨ô ¥ Éàbh, e† °« Ø Ék ΠY{« Éæ HGC’ QGÔBGE ûehô° ´ ƒféb¿ ‘ ÉŸÈDG¿ . f© ªπ ΠY≈ dp∂ øμd øe ÒZ ŸGª øμ GRÉ‚ √ ÓN∫ âbh übzò° . RÎJHQ)(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.