G N’C« áπ ÀŸGÁHQÉ°†

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

a ˘≤ ˘Ñ ˘π dg ˘à ˘ª ˘SÉ ∂° dg ˘ùæ ° ˘Ñ ˘» Fõ÷gh ˘» FΟGH ˘í H ˘© ¢† dg ˘âbƒ ‘ b ˘ÖΠ dg ˘© ˘UÉ ° ˘Ø ˘á ùdg° ˘jqƒ ˘á , SQGC° ˘≈ ÉŸG¿ Ñ÷G ˘Π ˘» Gh b’c ˘Π ˘ƒ … U° ˘ìhô dho{ ˘zá Táflé° ZÉWH« á ehπ≤ á≤ ΠY≈ SGCÙ° ¢ ÒZ Fébª á ’ ‘ gƒdgº . a` ádhódg{ MÉÀØŸG« zá hqéa)¥ ûdgô° ´( ‘ ΠŸG© Ö ûdgô° ¥ SHGC° £» ah« àπ¬ ùdgféμ° «á üàb’ghájoé° Sƒdgh° «á£ dgh© ùájôμ° VÎØJ¢ πc Ée ⁄ ôagƒàj ◊ßaé S’G° ˘ó : OQGƑŸG dgh ˘© ˘Oó dgh ˘à ˘jrƒ ˘™ ŸGÙ≤ ° ˘§ dgh˘ ≤˘ ägƒ ŸG≤ ˘JÉ ˘Π ˘á ÛGH¡ ˘Iõ Séeƒπñjódgh° «á féÿgá≤ . ádhódéa dg ˘à ˘» LHGC ˘Ñ ˘¡ ˘É MGH˘ Ió eh˘ ûà° ˘HÉ ˘μ ˘á ‘ dg˘ gƒ˘ º dgh˘ à˘ î˘ «˘ «˘ π Gh◊ ù° ˘ÄÉHÉ S’GJGΰ ˘«˘ ˘ ˘é˘ ˘ ˘«˘ ˘á˘ , ’ J ˘æ˘ ˘à˘ ˘ª˘ ˘»˘ L ˘ª ˘YÉ ˘JÉ ˘¡ ˘É G¤ M ˘« ˘õ S° ˘« ˘SÉ °˘ » HGC J ˘É˘ jq ˘î˘ ˘»˘ ûeσî° hg e ˘à ˘ †° ˘É ˘a ˘ô ˘ : Ña© ¢† HƑÆLÉ¡ æj¶ ô G¤ G OQ’C¿ H ˘©˘ ¢† NGB ˘ ô˘ G¤ a ˘ ùπ˘° ˘Ú£ ˘ HGC ¤ T° ˘£ ˘ ˘ô ˘ W ˘É ˘F ˘Ø ˘» e ˘æ ˘¡ ˘É . Hh ˘© ¢† T° ªdé É¡ æj¶ ô G¤ dg© Gô¥ ) HGC G¤ Tô£° æe¬ ( h ¤ Tô£° øe côj« É. Hh ˘© ¢† NGB ˘ô g ˘Gƒ √ ‘ c ˘SOÔ ° ˘à ˘É ¿ Y ˘Π ˘ ˘≈˘ L ˘Ñ ˘ ˘¡ ˘ ˘à ˘ ˘»˘ dg ˘Ø˘ ˘ägô HGC AGQH côj« É. ùdghπ¡° ùdgqƒ° … ùødg° «í H© †° ¬ üàjπ° ÙDÉHΠMÉ° Ogóàegh√ dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘ÊÉ dg ˘à ˘é ˘QÉ … üÿgh° ˘ô ,‘ Hh ˘© ˘ ¢† NGB ˘ô L ˘Aõ ’ j ˘à ˘é ˘õ e ˘ø dg{ ˘NGÓ ˘Π ˘« ˘zá dg ˘© ˘Hô ˘« ˘á dgh ˘Ñ ˘jhó ˘á dg ˘æ ˘Ø ˘£ ˘« ˘á h SGC° ˘bgƒ ˘¡ ˘É JGQÉOEH ˘¡ ˘É h GGC˘ FGƑ˘ ¡˘ É ùdg° ˘« ˘SÉ °˘ «˘ á gòÿgh˘ Ñ˘ «á . h EGC ˘É˘ ˘ BGC ˘Π˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘É˘ ä˘ Ñ÷G ˘É˘ ∫˘ óÿgh¿ IÒÑΜDG a« Πëº H© É¡°† H` ΠM{∞ BGC ˘Π ˘« ˘zäé N˘ Fɢ Ø˘ á eh˘ æ˘ μ˘ Ø˘ Ģ á, ÚM j ˘ë ˘Π ˘º H ˘© †° ˘¡ ˘É G N’B ˘ô H ˘dé ˘¡ ˘é ˘Iô SGH° ˘à˘ ˘«˘ ˘£ ˘ ˘É ˘ ¿ e ˘¡ ˘ ˘É ˘ L ˘ô ˘ H ˘© ˘ ˘«˘ ˘Ió˘ áñjôzh. hg{ ÉJQ’CZ± ÔFGHO Søμ° Yh˘ ª˘ π SGH° ˘à ˘æ ˘≤ ˘É ´ V° ˘« á≤. ëjh« § a˘ ≤˘ Gô ghd˘ É eh˘ ¡˘ Lɢ ghô˘ É dg˘ NGÓ˘ Π˘ «˘ ƒ¿ H ˘ÓŸÉ ¿ HGC H ˘≤ ˘jé ˘gé ˘É , MGE˘ Wɢ á M˘ Ñ˘ π ÛŸG° ˘æ˘ ˘≤˘ ˘á˘ H ˘bô˘ ˘Ñ˘ ˘á˘ ÛŸG° ˘æ˘ ˘ƒ˘ ¥ d)« Úæ.( Gògh Πc¬ H≤ » ΠY≈ DÉM¬ GƑW∫ üf∞° ôb¿ .

Gògh G ÇQ’E, Gògh ÖCÔŸG G ΠG’C» dgh ˘ Ñ˘˘ ˘ ˘Π ˘˘ ˘ ˘ó˘ ˘G˘ Ê ùdgh° ˘«˘ ˘˘ ˘ ɢS ˘˘ ° ˘»˘ ˘˘ L’GH ˘à ˘ ˘ª˘ ˘É ˘Y ˘»˘ , aq ˘© ˘ ˘¡ ˘ª ˘É ÉŸG¿ ÙŸG° ˘à˘ ˘ƒ˘ ‹ ¤ e ˘Jô ˘ ˘Ñ ˘ ˘á ˘ dg ˘≤˘ ˘Ihó˘ dgh ˘© ˘êó Gh IGO’C S’GJGΰ ˘« ˘é ˘« ˘á dgh ˘à ˘JQÉ ˘î ˘« ˘á . Uh° ˘ó ¥ dg ˘Yó ˘iƒ e ˘© ˘¶ ˘º ùdg° ˘Újqƒ dgh ˘© ˘Üô e˘ ©˘ ¶˘ º dg˘ âbƒ. h SQGC° ˘≈ Y˘ Π˘ ≈ g˘ Gò dg˘ üà° ˘jó ˘≥ S° ˘« ˘SÉ °˘ á ΠBGE« ª« á ÁΠYÉA áhôflh. Πaº Qój ÓMGC øe VÉGÉJÉË° HGC øe ÚËHGÔDG æeé¡ øe CG… jôw≥ pùnnô° HGC øe … jôw≥ ÍHQ. jh© ó Gòg, … ædg¶ ΩÉ, áæjôb ΠY≈ ŸGIQÉ¡ Gh GÓH’E´ Gh ÜGÔY’E øy ìhq{ G záe’c. Shh° ©¬ T≥° ùdgújqƒ° dgh© Üô, àûghª ™ hódg,‹ TÚ≤° Thøjô£° , ÉMH∫ G¤ dg« Ωƒ ÚH òg√ dg ˘Fghó ˘ô ÚHH G L’E ˘ª ˘É ´ Y ˘Π ˘≈ Q … a ˘« ˘¬ , Y ˘Π ˘≈ ZQ ˘º g{ ˘é ˘æ ˘à ˘¬ z Zh ˘HGÔ ˘à ˘¬ VÉØDGÚÀË° , ΠYH≈ ZQº üaeé° ¬ hôÿg´ , ƒb’ Yhª .

fh¶ Ò U{° ªzoƒ ÉŸG¿ ØH’G, ƒgh hóñj e© ƒ≤’ HGC HÉB ÀYÓDÉ≤ ∫ ‘ TΣÉÑ° ØDG¡ º ƒa¥ ΠHÉB« á Vó° ,√ æj¢†¡ Sgôe¢ ácôm ùdgújqƒ° ÉGOÉÆYH eghohé¡ ΠY≈ ôw± f≤ «.¢† a« ©ü ≈° ædg≤ «¢† HGC dgó°† ØDG¡ º ÙDGÑÑ° », ΣGP òdg… dhgõj¬ ûfa飰 g« áä ùæàdg° «≥ æwƒdg« á ΠY≈ Lh¬ üîàdg° «ü ¢ hh ©† ¢ {fl †° ôe »z e© ÉQ V° á {G dó GN πz , hg dø ¡º n G◊ Só° » òdg… dhgõj¬ H© †¢ fiî ‘ Gd àë Π« π Gd àé Qj î» hg ’O H» . he É πbéæà Sghà° ô≤ ájghq EÉL© á bgƒd© à» J¶ Iôgé 14 QGPGB 2011 ûeóh≥° ûdg{)° ©Ö ùdgqƒ° … Ée H˘ «˘ òæz∫ ( Jh¶ Iôgé 18 e ˘ø ûdg° ˘¡ ˘ô f˘ ùø° ˘¬ H˘ YQÓ˘ É dgh)˘ ©˘ Πn˘ º Y˘ Π˘ «˘ ¡˘ É L˘ ÜGƑ VHÉ° § G øe’c Öjôb ÉŸG¿ G πg’c: ùfg{gƒ° co’hgcº z Kº GƑJÉG{ ùfcaé° º GPGE àæcº øjõléy øy SGLÉÀÆÀ° ø¡ KGO’HGC πfi co’hgcº z,( ƒyój G¤ dg© Öé. a ¤ 14- 18 QGPGB 2011 ⁄ j ˘æ ˘à ˘Ñ ˘¬ S° ˘OGƑ ùdg° ˘Újqƒ G¤ fg˘ ¡˘ º, eh˘ ø ghódhº πñb L« π øe dg« Ωƒ ΠHH¨ Gƒ 50 G¤ 60 Sáæ° , ɉ TÉYGƑ° ‘ P∫ Yª «º eh≤ «º d« ù¢ H© ó√ P.∫ h⁄ Gƒcqój, ΠY≈ Gòg, ¿ zóûg{ òdg… YGC ˘£ ˘« ˘¬ ÉŸG¿ dgh ˘Ø ˘É — Ñ÷G ˘Π ˘» gòÿgh ˘Ñ ˘» ɉ JQG ˘Ø ˘™ S° ˘HGÔ ˘ N˘ HÓ˘ ‘ U° ˘ë ˘AGÔ N ˘dé ˘« ˘á ’ e ˘ø dg ˘μ ˘Üò h TGC° ˘cgô ˘¬ dg ˘à ˘» ’ ü–° ˘,≈ eh ˘ø Y ˘¶ ˘ΩÉ ûyägô° ±’ dgπà≤ ≈ Iƒæy Újóeh JƑŸG≈ cª kgó Nh« áñ ùnhfgô° °†‡ .

dh˘ μ˘ ø ùdg° ˘Újqƒ dg˘ jò˘ ø j˘ ≤˘ eƒ˘ ƒ¿ Y˘ Π˘ ≈ W˘ Zɢ «˘ à˘ ¡˘ º, dg{˘ MGƑ˘ zó, jh˘ eô˘ ƒ¿ H ÙØFÉC° ¡º ‘ egôe» fgòf¬ , h⁄ Gƒdéñj ãhª ø πfég ùjfhoó° ¬ ⁄ ùàjî° Gd £É Z« á jƒ e YΠ ≈ gƒ ∫ aé Jƒ QJ ¬ hd ƒì H¬ eæ ò jé e¬ G’ h¤ ór’ kgƒøch

V’C° ©∞ VGÎYG¢ HGC ßø– Uh° ós ¥ íjƒπàdg ‘ TAÉÀ° 1982 ëhª IÉ, g A’ƑD ùdg° ˘jqƒ ˘ƒ ¿ j ˘Ø ˘Yõ ˘ƒ ¿ G¤ e ˘≤ ˘JÉ ˘Π ˘¡ ˘º dg ˘« ˘Ωƒ e ˘ø fg ˘¡ ˘« ˘QÉ U° ˘ìhô dg ˘μ ˘Üò ûàdghñ° «¬ dg© dé« á àdg» aq© É¡ DGZÉ£ «á . μa ¿ ΠY)≈ SÑ° «π S’GÀ° AGÔ≤( S’GÀ° ªájé , GÉÑDG¶ á ãdgª ø ƒÿgh bs ©á àÿghª áπjé ûàæÿgh° «á , g» ÜGƑL üjó° ´ S{ÉJQƑ° G S’czó° Khª Iô Gòg üàdgó° ´. a« üó° ¥ ‘ ùdgújqƒ° Ée déb¬ ùjqƒh¢ SÉHΣÉFΰ , UÖMÉ° Qƒàco{ L« ZƑZÉØ, ‘ MÔJ{« zö Shôdg¢ H ˘Nó ˘ƒ ∫ H ˘GOÓ ˘º G◊ Üô dg ˘© ˘ŸÉ « ˘á dg˘ ã˘ fé˘ «˘ á, h BGE˘ Ñ˘ dé˘ ¡˘ º Y˘ Π˘ «˘ ¡˘ É Y˘ Π˘ ≈ ZQ˘ º KGCª FÉÉ¡ dg© ¶« ªá . aƒ¡ Éb∫ ‘ J© Π« π MÎDG« Ö Gh ÉÑB’E∫ øjòg G¿ G◊ Üô äƒÿgh dgh ˘≤˘ ˘à˘ ˘π˘ a ˘«˘ ˘¡˘ ˘É˘ c ˘É˘ âf SGH° ˘£˘ ˘á˘ dg ˘Shô˘ ¢ ùdg{° ˘aƒ˘ ˘«˘ ˘É ˘J ˘«˘ zú hùdg{ déà°« æ« zú ¤ bgƒdg™ , jôwh≤ ¡º HGC ùlgô° º DGE «¬ , H© ó 23 Sáæ° øe îàdg« «π T’GCGΰ » Gh’ ‡» ûdgïeé° . äƒÿéa ‘ ÜÔM M≤ «≤ «á ájoéeh, g» AGÕY æwgƒe{» z dé‡∂ gƒdgº àdg» æñj« É¡ W¨ IÉ Y≤ «ª ƒ¿ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.