Fi∂ DGØFÉ£ «á

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

ÖJÉΜDG fiª ó SEÉ° » μdg« É∫ ìôw ÙJÉ° Údhd SGCSÉ° °« Ú ‘ eàdé≤ ¬: πg øμá dùdg{` áæ°{ ¿ ûàjgƒπμ° CÁØFÉ£ S° «SÉ °« á G’ ¿ HGC ‘ ùÿgà° πñ≤? ΩGC FGC ˘¡ ˘º M ˘≤ ˘ ›ª ˘Yƒ ˘á e ˘ø dg ˘© üö° Sh° ˘« ˘Ñ ˘≤ ˘ƒ ¿ c ˘dò ∂ eho ˘ ‘ à› ˘ª ˘™ üyƒñ° … ’ àj¨ Ò.?

ólƒj ‘ Sájqƒ° ÁØFÉW S° «á , øμd ’ üjπ° ¤ ÁLQO ¿ ƒμj¿ g» DG{ÁØFÉ£ ùdgæ° «zá , Πa« ùâ° Σéæg ájõcôe ‘ U° «ÁZÉ Yƒdg» DGØFÉ£ », h’ ùj° ˘à ˘ª ˘ó dg ˘© ü° ˘Ñ ˘« ˘äé G g’c ˘Π ˘« ˘á üe° ˘QOÉ ûj° ˘ ˘Π ˘ ¡˘ É e˘ ø { NGB˘ zô e˘ ûà° ˘HÉ ˘¬ ‘ ün° ˘ÜFÉ ° ˘¬ c ˘ª ˘É g ˘ƒ G◊ É∫ e ˘™ dg ˘£ ˘FÉ ˘Ø ˘á dg˘ ©˘ Π˘ jƒ˘ á dg˘ à˘ » à–˘ Ø˘ ß üh° ˘IQƑ e ˘Mƒ ˘Ió ¤ M ˘ó c ˘ÒÑ d ˘ùπ ° ˘ ˘á , bh ˘ó j ˘© ˘à ˘≤ ˘ó YR ˘ª ˘AÉ g ˘ò √ dg ˘£ ˘FÉ ˘Ø ˘á e ˘ø ÆŸG ˘î ˘ÚWÔ ‘ ùdg° ˘Π ˘£ ˘á ¿ S’G° ˘à ˘é ˘HÉ ˘á IOHÓÙG jóÿ ˘æ ˘á e ˘ã ˘π M ˘ÖΠ ûjπμ° MÉ‚ d¡ º ‘ ΜØJ« ∂ dg© üñ° «á DGØFÉ£ «á ùπdáæ° , Gògh ÀY’GOÉ≤ SÊPÉ° πgééàjh æñdg≈ ãdgaé≤ «á üàb’ghájoé° áyƒæàÿg àdg» èàæj Yh« ÒZ ómƒe ùπd° áæq.

¿ ÷G« π ójó÷g ‘ Sájqƒ° ŸGª óà f¶ jô øe ãdgª fé« äéæ Éeh H© ó,√ ôy± ùdgáæ° CÁØFÉ£ , ‘ Éæñd¿ πñb Sájqƒ° . bhh∞ Gòg ÷G« π ‘ IÒM Éeóæy ÌÉÀLG ÜÕM ΠDG¬ ácômh πegc ähòh ‘ QÉJGC .2008 Éc¿ ùdg° GƑD ∫ DGØFÉ£ » ÀZÉÑE ΠY≈ ùdgújqƒ° àæÿgª Ú ¤ ãdgáaé≤ ùdg° «á ΠY≈ QÉÑÀYG ¿ ùdg° áæq CÁØFÉ£ ób ùm° ªâ N« ÉGQÉ üdéh° ªâ àdgh JÉC« ó dg† °ª æ» ùd° áæq ähòh.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.