7 Πàb≈ ‘ dg© UÉ° ªá üdgdéeƒ° «á e© ¶ª ¡º øe Oƒæ÷g

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

πàb SÑ° ©á TGUÉΰ ¢ ΠY≈ πb’g e© ¶ª ¡º øe Oƒæ÷g üdgdéeƒ° «Ú ‘ YG ˘à ˘ÄGAGÓ ùeg¢ ‘ dg ˘© ˘UÉ ° ˘ª ˘á üdg° ˘eƒ ˘dé ˘« ˘á e ˘≤ ˘ûjó ° ˘ƒ H ˘ùë Ö° ùe° Údhƒd æeg« Ú Thoƒ¡° .

ùjh° ˘Ñ ˘âñ b ˘æ ˘Ñ ˘Π ˘á ÂYQR â– T° ˘é ˘Iô b ˘Üô W˘ jô˘ ≥ Ã≤ ˘à ˘π HQG˘ ©˘ á Oƒæl Êóeh ‘ æeá≤£ GQÉC T° ªé ∫ eûjó≤ ƒ°. πàbh Éjóæl¿ ΠY≈ πb’g iód DGAÉ≤ áπñæb ‘ Sƒ° ¥ IQÉΜH.

h‘ üjíjô° ádécƒd ùfgôa¢ SÔH¢ Éb∫ ÓÑY Môdgª ø øedƒe ÓMG ùehdƒ° ‹ LGIÕ¡ øe’g üdgdéeƒ° «á ‘ Éμe¿ G◊ ÇOÉ πàb{ HQG© á Oƒæl Éeóæy äôéøfg áπñæb âféc áyhqõe â– Tiôé° . dh ˘≤˘ ˘»˘ e ˘Êó˘ üe° ˘Yô ˘ ˘¬ ˘ ‘ g ˘Gò˘ G◊ ÇOÉ ôoeh… b ˘ägƒ˘ e’g ˘ø ˘ –≤ «zäé≤ . Gõyh Gòg dgωƒé¡ G¤ àeª øjoô SGEÓ° «Ú Udéeƒ° «Ú ùfggƒñë° ‘ ÜGB ùzg)ù£° (¢ øe bgƒe© ¡º ‘ dg© UÉ° ªá jhƒeƒ≤ ¿ òæe dp∂ âbƒdg H YÉCª É∫ ÜYÄÉHÉ° ‘ eûjó≤ ƒ°. G)± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.