SÁΠ° : FFÉ¡ » c SÉC¢ ÉLÔDG∫ üyô° G ÚÆK’E

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

Qôb GOÉ– Iôc ùdgáπ° áeébg IGQÉÑŸG ÆDGFÉ¡ «á ÙŸHÉ° á≤ c SÉC¢ Éæñd¿ ÉLÔΠD∫ ùdgáyé° 16.30 H© ó Xô¡ ÚÆK’G, ΠY≈ Πe© Ö SÎÆ° LÒEO« É¿ ‘ dg ˘æ ˘≤ ˘TÉ ,¢ H ˘ó ’ e ˘ø ùdg° ˘YÉ ˘á 19.30 ùe° ˘AÉ , dph∂ d† ° ˘ägqhô dg ˘æ ˘≤ ˘π ʃjõøπàdg.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.