Ùdgæ° «IQƑ

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

cg ˘ó dg ˘Fô ˘« ù¢ ùdg° ˘æ ˘« ˘IQƑ , ‘ üj° ˘jô ˘í , fg ˘¬ ’ μá ˘ø ùdg° ˘μ ˘äƒ Y ˘ø G{ ◊ÇOÉ ùÿgôμæà° òdg… IOG G¤ Sgûà° OÉ¡° ŸG¨ QƑØ d¬ ûdg° «ï MGª ó ÓÑY ómgƒdg agôeh≤ ¬ fiª ó ÙMÚ° zöyôe. Ébh:∫ G{¿ AÉEO ûdg° «ï MGª ó ød Ögòj Gqóg πh Öéj G¿ f© ô± øe bh∞ ΠN∞ ááô÷g ØΠNH« JÉÉ¡ øeh N£ § dé¡ øeh UGQÓ° ôegh’g, ’¿ Ée çóm éj© ÉÆΠ ûf∂° G¿ Σéæg øe j† °ª ô ûdgô° bƒdgh« ©á ÉÆÑΠD¿ πg’h ûdg° ªé ∫ πg’h ZQÉΜY.

VG° ˘É :± H{ ˘ùe’é ¢ ” NG ˘à ˘£ ˘É ± ûdg° ˘ÜÉ T° ˘OÉ … dƒÿg ˘ƒ … ‘ W ˘HGÔ ˘ùπ ¢ e ˘ø LG ˘π TG° ˘© ˘É ∫ jóÿg ˘æ ˘á , dgh˘ «˘ Ωƒ j˘ à˘ º b˘ à˘ π ûdg° ˘« ˘ï MG˘ ª˘ ó Y˘ Ñ˘ ó dg˘ MGƑ˘ ó Y˘ Π˘ ≈ M˘ Lɢ õ d˘ Π˘ é˘ «û ¢ dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘ÊÉ , fg ˘¡ ˘É dg ˘Ø ˘à ˘æ ˘á H˘ ©˘ «˘ æ˘ ¡˘ É, dg˘ à˘ » d˘ ø f˘ æ˘ é˘ ô d˘ ¡˘ É, fh˘ ©˘ ô± G¿ GGC˘ Π˘ æ˘ É ‘ Y˘ μ˘ QÉ ûdgh° ªé ∫ ƒcqój¿ dp,∂ ÀŸG hôeéc¿ ƒdhéëj¿ ôl ÉÆΠGG μd» Lgƒàjgƒ¡ e™ L« û° ¡º dg ˘Ñ ˘£ ˘π dg ˘ò … j ˘VÎØ ¢ G¿ j ˘ë ˘ª ˘« ˘¡ ˘º dgh˘ ò… üj° ˘ió d˘ GQÓ˘ ÜÉ ‘ f˘ ¡˘ ô dg˘ Ñ˘ OQÉ dgh˘ ò… ëjª » øwƒdg ‘ ܃æ÷g øggôjh ΠY« ¬ ƒgh OEÔŸG≈ Gqòdgh´ bgƒdg« zá.

Thoó° ΠY≈ G¿ Ée{ iôl ƒg Vƒe° ™ SGQÉΜÆÀ° THÑ° zá¡. ÖDÉWH ëàh{≤ «≥ Qƒa… Shjô° ™ øy jôw≥ áæ÷ –≤ «≥ BFÉ°† «á ùeà° áπ≤ ÄGAGÔLÉHH Πdª SÉËÁÑ° , e© áahô ziôgéxh. ócgh Éæd{ ãdgá≤ áπeéμdg ÷ÉH« û¢ Éàdéhh‹ ΠY« ¬ àdgª ù∂° hqóh√ bgƒeh© ¬ ÌCG øe ÙDGHÉ° ,≥ ’¿ ùÿgà° ó¡± ƒg ÷G« û¢ Qhoh√ μd» àjº ÁMÉW’G øwƒdéh zádhódgh. Lƒjh¬ AGÓÆH Éæπg’{ ‘ QÉΜY ûdgh° ªé ,∫ ØMG¶ Gƒ ÷G« û¢ øe ŸG Iôegƒd àdg» ôhój μdº dhƒ¡ μd» j† °© cƒº ‘ Lgƒeà¡ ¬, OGÔAG ÷G« û¢ co’hgº μfgƒnghº ghº e Sƒdù° μà°º Hó¡ ± Mª ájé Éæñd¿ åñyh ÀŸG øjôeéc ΠY« ¬. üdghè° ùdghgƒπ° ¿ πg’ ûdg° ¡« øjó ÑDGÚΠ£ ûdg° «ï MGª ó ÓMGƑDGÓÑY agôeh≤ ¬ fiª ó ÙMÚ° Öyôe ƒlôfh G¿ àj¨ ªgó ªé ΠDG¬ Môhª ଠz.

ààdg)ª á Uáëø° 5(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.