ÜÔM

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Q IGC ÖFÉÆDG HSÔ£ ¢ ÜÔM, ‘ H« É¿ , G¿ G{ ÇGÓM’C G IÒN’C ÄAÉL àd© Rõ DGÄÉYÉÆ≤ H ¿ GQGÔB ób òîjg àa’© É∫ áæàødg ‘ Éæñd¿ , ÁKOÉMH QÉΜY Jìô£ ÌCGC øe ÙJÉ° ∫ ƒm∫ aôxé¡ ÙHÓEHJÉ° É¡ ùÿgh° dhƒd« äé ÁÑJΟG ΠY« zé¡. h ócgc VIQHÔ° ¿ J{ ÒNÉC ùdgπ° ᣠùdg° «SÉ °« á kgqƒa G ÄGAGÔL’E àdg» –ª » e Sƒdù° á° ÷G« û¢ hßaé– ΠY« É¡ e ˘Π ˘é ˘ eh ˘Lô ˘© ˘ EGC ˘æ ˘« ˘ d ˘μ ˘π dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fé ˘« Ú, ah˘ à˘ í –≤ ˘« ˘≥ b† °˘ Fɢ » S° ˘jô ˘™ jôû˘ äé G◊ ÁKOÉ hójó– ÙŸG° Údhƒd ÆYÉ¡ h ÀDÉMGE¡ º ΠY≈ DGAÉ°†≤ ◊ü ô° ÙŸG° dhƒd« á ‘ dg ˘© ˘æ ˘UÉ ° ˘ô dg ˘à ˘» b ˘âeé H ˘¡ ˘ò √ G◊ KOÉ ˘á e ˘ø ho¿ –ª ˘« ˘π c ˘π e ˘ Sƒdù° ° ˘á ÷G« û¢ ùÿgdhdƒ° «zá .

ÉYOH { ÉÆΠGGC ‘ ZQÉΜY G¤ V{Ñ° § ùøædg¢ Ñæàdgh¬ G¤ ¿ Mª ájé Éæñd¿ h æegc¬ Mhh ˘Jó ˘¬ ùe° ˘ dhƒd ˘« ˘á ÷Gª ˘« ˘™ , h ¿ e ˘É j ˘ë ˘ó e ˘ø fg ˘ó ’´ dg ˘Ø ˘à ˘æ ˘á ‘ d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿ g˘ ƒ Yh˘ » dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fé ˘« Ú hù“°˘ μ˘ ¡˘ º H˘ dhó˘ à˘ ¡˘ º eh˘ Sƒdù° °˘ Jɢ ¡˘ º, h’ S° ˘« ˘ª ˘É e˘ Sƒdù° °˘ á ÷G« û¢ dg˘ à˘ » ûjπμ° dg© Oƒeé Ødgô≤ … øe’c OÓÑDG ZÚÆWGƑŸGH. ÈÀYGH G¿ { πggc ûdg° ªé ∫ ’ S° «ª É πggc QÉΜY ŸG© áahô Gõîh¿ ÷G« û¢ ÊÉÆÑΠDG, ’ Rƒéj ¿ Ghôéæj G¤ ÄGOQ a© π ájƒøy, ùjπ¡° Πdª øjôebéà ΠY≈ Éæñd¿ –≤ «≥ agóggc¡ º, øeh Gòg ÆŸGΠ£ ≥ TÉFGCÓ° æwh« à¡ º μmhª à¡ º üdó° ŸG Iôegƒd Πëàdgh» ÉH◊ μª á ŸGÁHƑΠ£ d« ຠRHÉOE Gòg G◊ zçoé.

Jh Lƒ˘ ˘¬ G¤ FQ ˘« ù¢ ÷Gª ˘¡ ˘jqƒ ˘á e ˘« û° ˘É ∫ S° ˘Π ˘« ˘ª ˘É ¿ dg{˘ ò… c˘ É¿ b˘ Fɢ Gó d˘ Π˘ ª˘ Sƒdù° °˘ á dg ˘© ù° ˘μ ˘jô ˘á dgh˘ ò… UGC° ˘Ñ ˘í M˘ eé˘ «˘ É d˘ eô˘ õ dg˘ Mƒ˘ Ió dg˘ Wƒ˘ æ˘ «˘ á dgh˘ Só° ˘à ˘zqƒ , Gh¤ FQ˘ «ù ¢ G◊ μ ˘eƒ ˘á ‚« Ö e˘ «˘ ≤˘ Jɢ » e˘ £˘ dé˘ Ñ˘ É jg˘ gé˘ ª˘ É dg{˘ ©˘ ª˘ π Y˘ Π˘ ≈ JG˘ î˘ PÉ dg˘ à˘ ÒHGÓ dg˘ ≤˘ fé˘ fƒ˘ «˘ á áeródg FÓŸGHª á âjƒøàd Uôødgá° ΠY≈ AGÓYGC Éæñd¿ z.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.