YGÔDG»

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

SGC∞° Ñdgσôjô£ ÊHQÉŸG ÛHIQÉ° HSÔ£ ¢ YGÔDG» , OƑLƑŸG ‘ äéj’ƒdg Ióëàÿg còe’g« á, Ÿπà≤ ûdg° «ï MGª ó ÓÑY ómgƒdg agôeh≤ ¬ fiª ó ÙMÚ° Öyôe, ‘ æeá≤£ QÉΜY, eéeó≤ àdg© RÉ… d© ÀΠFÉ« ¡ª É àøÿh» ÷Gª ájqƒ¡ àøeh» QÉΜY h UGCAÉBÓ° ÓÑY dg ˘MGƑ ˘ó . fh ˘TÉ °˘ ó dg{˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fé˘ «Ú V{° ˘Ñ ˘§ dg˘ æ˘ ùø¢ Gh ÜY’C° ˘ÜÉ Mh˘ π c˘ π G e’c˘ Qƒ H˘ dé˘ ¡˘ Ahó Gh◊ QGƑ H© «Gó øy ÄGOQ ØDG© π dgh© æ∞ ùdghzìó° . Ébh:∫ d{ó≤ ΠH¨ Éæ ÈŸG H© ó fájé¡ DGSGÓ≤ ¢ ‘ Sâfé° ùjƒd¢ Éæch üfπ° » øe ΠLGC ÙDGΩÓ° ‘ Éæñd¿ h‘ ûdgô° ¥ SH’G° §. jh SƑDÉÆØ° GÓL SGÀ° ªqgô Sƒ≤° • dgéjéë°† áäjèdg àdg» ’ J© Vƒ.¢ ’ Éææμá S’GÀ° ªqgô Gòμg ‘ Éæñd¿ , ƒdh Éc¿ dg© É⁄ Πc¬ j¨ Π» øe Éædƒm, Qhóa Éæñd¿ àdgáfó¡ ùdghωó° , ΠYH« Éæ Vh° ™ ùdgìó° ÉÑFÉL ’¿ ùdgìó° ⁄ øμj Éeƒj ƒg G◊ zπ.

h πegc { ’ ƒμj¿ Σéæg ÄGOQ a© π ΠY≈ ÓW’GZ¥ , Gh¿ ùj{öàà° G øe’c ‘ Éæñd¿ Gh¿ J ˘à ˘ë ˘ª ˘π dg ˘dhó ˘á ùe° ˘ dhƒd ˘« ˘à ˘¡ ˘É ‘ dpz∂ , GOÓ› dg ˘à ˘© ˘RÉ … üdgh° ˘IÓ d ˘MGÔ ˘á f ˘ùø ° ˘» dg† ° ˘ë ˘« ˘Úà , S° ˘FÉ ˘Ó dg ˘Π ˘¬ d{ ˘jhò ˘¡ ˘ª ˘É dg˘ ©˘ AGÕ, Gh¿ J˘ μ˘ ƒ¿ dg˘ à˘ ¡˘ Fó˘ á g˘ » W˘ jô˘ ≤˘ æ˘ É G¤ ÙDGΩÓ° , Gh¿ ƒμj¿ Aéeódg áäjèdg àdg» ùj° ≤§ , J© jƒé°† Agóah Òÿ Éæñd¿ c» Ñj≈≤ ámgh SΩÓ° , Gh¿ j© «û ¢ øer dg≤ «áeé ùjhóyé° ÒZ√ ‘ dp,∂ H© ó G¿ Mª π πc ìgô÷g dg ˘μ ˘IÒÑ . MQ ˘º dg ˘Π ˘¬ c ˘π dg† ° ˘ë ˘jé ˘É gh ˘ƒ ŸG© ˘õ … G◊ ≤ ˘« ˘≤ ˘» d ˘ GÓC ˘π dh ˘μ ˘π dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fé ˘« Ú, dh ˘« ˘© ˘jõ ˘æ ˘É L ˘ª ˘« ˘© ˘É H ˘ FÉC ˘QGƑ MHQ˘ ¬ c˘ » f˘ ¡˘ à˘ ó… G¤ e˘ É g˘ ƒ ÒN H˘ Π˘ fó˘ É Whª FÉC« áæ T° ©Ñ ¬ Sheó° ¬, ædhª óé ΠDG¬ H YÉCª Éædé üdgé° ◊zá .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.