Mª IOÉ

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

SG° ˘à ˘æ ˘μ ˘ô dg˘ æ˘ ÖFÉ e˘ Ghô¿ M˘ ª˘ IOÉ, { ‘ H˘ «˘ É¿ , M˘ KOɢ á ZG˘ à˘ «˘ É∫ ûdg° ˘« ˘ï Y˘ Ñ˘ dgó˘ MGƑ˘ ó agôeh≤ ¬ øe ho¿ SÖÑ° h’ eäéeó≤ øe ÕLÉM éπd« ûz¢ . Ébh:∫ ‘{ VAƑ° Ée ôéj… e ˘æ ˘ò SGC° ˘HÉ ˘« ˘™ ‘ H ˘© ¢† LG ˘¡ ˘Iõ G e’c ˘ø hjó– ˘Gó Héfl ˘ägô ÷G« û¢ Gh e’c ˘ø dg ˘© ˘ΩÉ , Sæ° ÖDÉ£ e™ AÓER Éæd ûàhμ° «π áæ÷ –≤ «≥ FÉŸÔH« á ÜHMÓ° «äé BFÉ°† «á æπd¶ ô ‘ üjäéaô° H© ¢† dg© Uéæô° HÉÀDG© á dò¡ √ G L’CIÕ¡ àdgh» J† °™ G øe’c ΠNGÓDG» LQÉŸGH» ÓΠÑΠD ‘ Nô£ ünhuƒ° É° H© Éeó ümπ° e™ ûdg° «ï dgô£≤ … ØWGƑŸGH TOÉ° … ƒdƒÿg… ûdgh° «ï ÓMGƑDGÓÑY. jé°† ± ¤ πc dp∂ S° GƑD∫ øy SGÀ° ªqgô RÉÉÀMG Ée S° ª» ûdgáμñ° ájòøμàdg áeƒyõÿg ΠY≈ Zôdgº øe Uqhó° Qgôb BFÉ°† » Πîàh« á ZÉGOGÔAGC. ànhº : ƒyóf{ ÉÆΠGGC ‘ ûdg° ªé ∫ QÉΜYH Gójó–, óagôdg S’GSÉ° °» défgƒ≤ ùÿgáëπ° , G¤ ΩÓY –ª «π ŸG Sƒdù° á° dg© ùájôμ° πμc ùe° dhƒd« á òg√ üàdgäéaô° , fh© gógéº ÉÆFGC ød ùfâμ° EÓYGE« É fh« HÉ« É Sh° «SÉ °« É Th° ©Ñ «É øy SQɇÄÉ° πbg Ée j ˘≤ ˘É ∫ a ˘« ˘¡ ˘É fg ˘¡ ˘É J ˘æ ˘êqó ‘ WGE ˘QÉ S° ˘© ˘» dg ˘æ ˘¶ ˘ΩÉ ÀŸG˘ ¡˘ dé∂ ‘ ûeo° ˘≥ ¤ J˘ Ø˘ Òé G VH’CÉ° ´ ‘ Éæñd¿ πñb SWƑ≤° ¬z .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.