ÓÑÆL•

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

LGC ˘iô dg ˘æ ˘ÖFÉ L ˘æ ˘Ñ ˘Ó ,• ÜJG° ˘ É’ g ˘JÉ ˘Ø ˘« ˘ H ˘dé ˘Fô ˘« ù¢ G◊ jô ˘ô … HGH ˘ió T° ˘é ˘Ñ ˘¬ SGH° ˘à ˘æ ˘μ ˘QÉ √ ûdg° ˘jó ˘ó Ÿ≤ ˘à ˘π ûdg° ˘« ˘ï MG ˘ª ˘ó Y ˘Ñ ˘ó dg˘ MGƑ˘ ó eh˘ agô˘ ≤˘ ¬ ‘ Y˘ μ˘ QÉ. Ph cq˘ ô ÓÑÆL• G◊ ôjô… HBGƑŸG{` ∞ æwƒdg« á ûÿgáaô° àdg» Égòîjg G◊ ôjô… Éeóæy LGH¬ ÷G« û¢ ÊÉÆÑΠDG ÜYÄÉHÉ° íàa S’GΩÓ° ‘ fl« º fô¡ OQÉÑDG àmghfé°† ¬ Πdª Sƒdù° á° dg© ùájôμ° ‘ ΠJ∂ G◊ züô, e© kgèà G¿ Gòg{ bƒÿg∞ Ygódgº éπd« û¢ üjö° ‘ QÉWG ûeyhô° ¡ª É ÛŸGΣΰ G… ûehô° ´ ádhódg. cª É Téfó° ÓÑÆL• ÉGG‹ QÉΜY Πëàdg» DÉH« ≤¶ á ùÿgh° dhƒd« á dg© dé« á AGRG Gòg G◊ ÇOÉ ùÿgôμæà° ëπd« ádƒπ ho¿ ùdgƒ≤° • ‘ ñéîa’g àdg» üæjñ° É¡ ædg¶ ΩÉ ùdgqƒ° z…. ÉYOH G¤ ëàdg{≤ «≥ QƑØDG… ‘ Gòg G◊ ÇOÉ SÉÙÁÑ° ÙŸG° Údhƒd æy¬ SGCIƑ° Éà ΩÉB dg© ªOÉ e« ûé° ∫ SΠ° «ª É¿ Éeóæy Éc¿ kgóféb éπd« û¢ ÓN∫ ƒbh´ ÇGÓMG ûdg° «ìé 20. QÉJG z2012.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.