Dgjô£ ≥ ¤ ë÷g« º

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

bgƒdg™ ; ¿ Kª á øe ûîj≈° a© Π« , ’ S° «ª É ‘ ÛDGQÉ° ´ ÙŸG° «ë », øe åjqh G f’c ˘¶ ˘ª ˘á dg˘ à˘ » SGC° ˘≤ ˘£ ˘à ˘¡ ˘É dg˘ ã˘ ägqƒ dg˘ ©˘ Hô˘ «˘ á. dgh˘ bgƒ˘ ™ JGC †° ˘ ; ¿ b˘ iƒ eù °« ë« á ZÒ J« ÉQ Yƒ ¿ Yñqäô øy Gòg ƒîàdg,± d© π DHGCÉ¡ h ÉGRÔHGC ÜÕM zöféàμdg{, h‘ âbh ôμñe kgól øe Yª ô Iqƒãdg üÿgájô° , ÉEGC ¿ àæjπ≤ dg ˘© ˘ª ˘OÉ e ˘« û° ˘É ∫ Y ˘ƒ ¿ f ˘ùø ° ˘¬ ¤ Uh° ˘∞ dg ˘ã ˘ägqƒ dg ˘© ˘Hô ˘« ˘á HË÷G{` ˘« ˘º z, aƒfl ˘ ûdg° ˘QÉ ´ ÙŸG° ˘« ˘ë ˘» e ˘æ ˘¡ ˘É , a˘ ¡˘ Gò e˘ É ⁄ j˘ μ˘ ø μ‡˘ æ˘ üj° ˘jó ˘≤ ˘¬ HGC˘ kgó ædéh¶ ô ¤ Øbgƒe¬ ÙDGHÉ° á≤:

HGC:’ Éeóæy dófg© â Iqƒãdg ‘ ùfƒj¢ Kº ‘ üeô° ; ⁄ øμj ‘ Éæñd¿ J« QÉ ëàeª ù¢ ägqƒãπd dg© Hô« á àc« QÉ ƒy¿ , aƒ¡ SÑ° ≥ Lª «™ FÉØΠM¬ - Éà ‘ dp∂ ÜÕM{ ΠDG¬ z - , ‘ ÆÑJ» Iqƒãdg Jh JÉC« Égó ûdgh° ªájé FÔDÉH« ù¢ ùmæ° » ΣQÉÑE kgójó–, déjh« üîheƒ° ¬ FÉÆÑΠDG« Ú. ¿ Lgôe© á ùh° «á£ ÉŸ àãh¬ Iéæb otv) ( ÓN∫ Tô¡° TÉÑ° • ,2011 Éeh fàπ≤ ¬ øe bgƒe∞ Ügƒf πàμj àdg{¨ «Ò Gh U’EZÌÓ° ’ J ócƒd J JÉC« ó ƒy¿ Jh« QÉ√ ägqƒãπd dg© Hô« á ùëaö° , h ɉ DÉØÀMG« àé¡ HÉ¡ . KÉ f« : ⁄ ¶ô¡ J« QÉ ƒy¿ … ûn° «á øe ÁKGQH G f’c¶ ªá ùdgbé° á£, d« ù¢ f’c¬ ⁄ bƒàj™ G S’EEÓ° «Ú jóh , πh - Gògh ƒg G ÜÔZ’C - f’c¬ bƒj© ¡º øμdh ƑΠH¿ Πàfl,∞ aó≤ ùjhé° ¥ ƒy¿ e™ Ló¡ ΠM« ج ÜÕM{ ΠDG¬ z Xƒàd« ∞ ägqƒãdg dg© Hô« á üÿáëπ° ædgª êpƒ G ÊGÔJ’E, álqód ¿ EÓYGE¬ Q êhq Ÿádƒ≤ G ΩÉE’E ΠY» Äæeéÿg» ; ¿ Iqƒãdg üÿgájô° FG{Π£ â≤ àe IÔKÉC IQƑÃH G ΩÉE’E ÿgª «æ » ‘ GÔJGE¿ z, ehádƒ≤ ôjrh LQÉŸG« á G ÊGÔJ’E M« æé¡ ΠY» ÈCGC UÉ° ◊» ; ¿ S{ƒ≤° • ædg¶ ΩÉ ‘ üeô° ƒg øe ÄGRÉ‚ Iqƒãdg G fgôj’e« á Sh° «à «í áeébge Tô° ¥ SHGC° § SGEEÓ° »z , ehádƒ≤ Fôdg« ù¢ MGCª ó… OÉ‚; FGE É¡ K{ ˘ägqƒ j ˘≤ ˘goƒ ˘É G e’e ˘ΩÉ ŸG¡ ˘ó z…... d ˘üà ° ˘π dg ˘¨ ˘HGÔ ˘á b ˘ª ˘à ˘¡ ˘É H˘ ô Oq dg˘ æ˘ ÖFÉ dg© ʃ Ñf« π fƒ≤ ’ ΠY≈ îàÿg Úaƒq øe πjóñdg G S’EEÓ° » déhƒ≤ :∫ ùàπa° ≤§ òg√ G f’c ¶ª á HΠN{ «Éæ f© ªπ Éæπc SGEZΩÓ° 3)2/ 2011/.!(

ãdék : ÉØÀMG ägqƒãdéh dg© Hô« á ÛG« Ió ΩÉBGC ÜÕM{ ΠDG¬ z - ΠM« ∞ ƒy¿ G S’EJGΰ «é » - efélô¡ ‘ 203/ 2011/ àπd{© ÒÑ øy Jéææeé°† Éæaƒbhh ¤ ÖFÉL T° ©Éæhƒ dg© Hô« á JGQƑKHÉ¡ VÉØÀFGHJÉ° É¡ Jhë°† «JÉ É¡, ün° ˘Uƒ ° ˘ ‘ c ˘π e ˘ø J ˘ùfƒ ¢ üeh° ˘ô dgh˘ Ñ˘ ë˘ jô˘ ø dh˘ «˘ Ñ˘ «˘ É dgh˘ «˘ ª˘ zø. ‘ g˘ Gò ÉØÀM’G∫ Øf≈ ùdg° «ó ùmø° üfô° ΠDG¬ øy òg√ ägqƒãdg f¶ ájô ŸG Iôegƒd - àdg» àygª Égó ƒy¿ ‘ G◊ QGƑ e© ¬ ïjqéàh 155/ 2012/ - e© kgèà ¿ ägqƒãdg{ g» IOGQGE JGP« á ûπd° ©Üƒ , h … JGE ΩÉ¡ ¿ ÉCÒEGC g» àdg» Uæ° ©â gò √ Gd ムQG ä h WΠ ≤à ¡É , có Ω XÉ ⁄ d¡ ò√ Gd û° ©ƒ Ü. .. gò √ Gd ムQG ä J© ô øy Yh» Mhª SÉÁ° Sghà° ©OGÓ ÉY∫ àπdmë°† «á zagóødgh Éc)¿ Gòg πñb ÜJÓYÉ° Iqƒãdg ‘ SÉJQƑ° .( üfô° ΠDG¬ ⁄ àμj∞ àhª é« ó ägqƒãdg dg© Hô« á - gh» ›« ˘Ió H ˘dé ˘Ø ˘© ˘π - h ɉ HQ ˘§ H ˘« ˘æ ˘¡ ˘É ÚHH f ˘à ˘« ˘é ˘á M ˘Üô Rƒ“,2006 d« ©£ «É¡ kgójõe øe ÓÛG.!

dòh∂ àjí°† Lh¬ dg¨ áhgô; Øa» ÚM Éc¿ ƒy¿ ùàebhé° e™ FÉØΠM¬ ‘ é“« ó ägqƒãdg ùfƒàdg° «á üÿghájô° Πdgh« Ñ« á dgh« ªæ «á , πh Éc¿ HGC ∫ h ÌCGC øe Égó›, ÄÉH dg« Ωƒ j© Èà - Øé ƒ∫ LQ© » - FGC É¡ e Iôegƒd CÒEGC« á d` { DGE ˘¡ ˘AÉ ûdg° ˘© ˘Üƒ Y ˘ø SGE° ˘FGÔ ˘« ˘zπ 15)3/ 2012/,( hl{ ˘ë ˘« ˘º Y ˘Hô ˘» z, Jhô£ ± SGEEÓ° » 5)3/ 2012/.!( âaódg Éæg ¿ Fôdg« ù¢ ÛHQÉ° G S’CÓ° a© π ûdg° »A ùøf° ¬, Øa» ÚM Xô¡ YGH¶ ùehûñà° kgô° HHÔDG{` «™ dg© Hô» z ÓN∫ EÀΠHÉ≤ ¬ e™ hh{∫ Sâjî° Éfqƒlz∫ G còe’c« á 31‘1/ ,2011/ GPGE H¬ jƒ≤ ∫ ‘ EÀΠHÉ≤ ¬ e™ Iéæb SHQ{° «É dg« zωƒ ïjqéàh 165/ 2012/: øe{ Vgƒdgí° ¿ Gòg d« ù¢ HQ« © πh Vƒaz≈° .!

GPÉŸ Gòg ƒëàdg∫ - hp G ÔK’C Lôdg© » - ‘ bgƒe∞ ƒy¿ øe Hôdg{« ™ dg© Hô» z?

ÙDGÖÑ° G h’c ∫ ‘ J¨ Ò bƒÿg∞ øe ägqƒãdg dg© Hô« á; ƒg àfgdé≤ É¡ ¤ M« å ’ ójôj ƒy¿ ÉØΠMH ,√ … ¤ SÉJQƑ° , ΣGPGE óh ÄGC üjqó° bgƒe∞ øe Uæ° ∞ aq¢† { áfégge ZΣQÉÑE ) MGEQÉ°† √ ¤ CÉÙGª á ΠY≈ Sôjô° ,( aqh¢† dg{jô£ á≤ dg¡ ªé «á ‘ πàb dggò≤ z‘, Kº ŸGÁFQÉ≤ ÚH ájhôdg{ dg© Hô« á ‘ dg« ªø S’ghà° ©Éé ∫ dg© Hô» ‘ Széjqƒ° , Kº ÙJΠ° «§ dgaƒ°† ΠY≈ øjôëñdg ◊Öé G f’c ¶QÉ Yª É ôéj… ‘ SÉJQƑ° ... ómh√ ƒy¿ îj≈£ dp∂ Πc¬ a ØΠYÉC aq°† Uëjô° , æmh« æ øeõπd òdg… âféc ûj° πμq a« ¬ G f’c ¶ª á dg© Hô« á ádpéîàÿg{ záæféÿgh IOÉE EÓYGE« á UÉ° ◊á SOH° ªá åjóëπd, ƒgh ôegc ûjσî° Lª «™ AÉØΠM ƒy¿ ÉH◊ Úæ DGE «¬ , øμdh üh° ªâ .

ÙDGÖÑ° ÊÉÃDG: ƒg XQƑ¡ ΠFGÓH øy G f’c ¶ª á àdg» SGCÀ£≤° É¡ ägqƒãdg, ’ J© Öé øjòdg Sgãà° ªghô a« É¡ EÓYGE« ; Óa ædgª êpƒ G ÊGÔJ’E Xô¡ , h’ b« IOÉ G ΩÉE’E ŸGÓ¡ … âféh, h’ QÉKGB ÜÔM Rƒ“äóñj. ûdg° ©Üƒ âdéb Πcª àé¡ a μ˘˘ ˘É˘ ¿ dg ˘Ñ ˘ ˘jó˘ ˘π˘ Y ˘Π˘ ˘≈˘ ÒZ e ˘É ûj° ˘à ˘¡ ˘» g ˘ A’ƑD, a ˘fé ˘à ˘≤ ˘Π ˘Gƒ e ˘ø ûy{° ˘≥ dg ˘bƒáó ˘WGÔ ˘« ˘zá ¤ H ˘¨ ¢† f ˘à ˘FÉ ˘é ˘¡ ˘É , eh ˘ø ûdg° ˘© ˘ÄGQÉ dg ˘Wƒ ˘æ ˘« ˘á ¤ äéaƒîàdg ájƒäødg, øeh YOº dg{iƒ≤ G◊ «zá ¤ ôjòëàdg øe G{ GƑN’E¿ ÙŸG° ˘Π ˘ª zú...! Y ˘ƒ ¿ f ˘¶ ˘º ŸG© ˘Π ˘≤ ˘äé Y˘ Π˘ ≈ e˘ ≤˘ dƒ˘ á ün° ˘ª ˘¬ S° ˘ª Ò L˘ ©˘ é˘ ™ Πa{« μëº G GƑN’E¿ z gh)» πbgc ΠY≈ πc ÉM∫ øe ƒb∫ Ñf« π fƒ≤ :’ æe© ªπ SGE° ˘ΩÓ ,( a˘ «˘ ª˘ É M˘ Π˘ «˘ Ø˘ ¬ G S’EJGΰ ˘« ˘é ˘» NG˘ à˘ QÉ dg˘ à˘ ≤˘ «˘ á ‘ J˘ ©˘ eé˘ Π˘ ¬ e˘ ™ U° ˘© Oƒ G{ GƑN’E¿ z, IQÉÀA Qòëj øe G U’cdƒ° «á QÉÑÀYÉH)√ HÕM ÒZN UGCƑ° ,(!‹ IQÉJH ƒîàj± ΠY≈ ùeà° πñ≤ G ΠB’C« äé, IQÉJH àjüô≤ øe πjóñdg ójó÷g.! GPÉE j© æ» dp?∂ d© π DGΠ≤ «π øe üñàdgô° ‘ Gòg ƒëàdg∫ ‘ bƒÿg∞ Øj« ó ÉH J’B »: HGC:’ ’ U° ˘bó ˘« ˘á YO’ ˘AÉ ÑŸG ˘Fó ˘« ˘á ‘ W ˘ìhô a ˘jô ˘≥ dg ˘ã ˘eé ˘ø e˘ ø QGPGB, a˘ ≤˘ ó XGCÄÔ¡ ägqƒãdg dg© Hô« á ¿ üÿgáëπ° ùdg° «SÉ °« á g» àdg» Σô– bƒÿg,∞ AÓN ŸÜÉ£ é“« ó ägòdg Sh° ª Égƒq øy BÉH» SÉÆDG,¢ ƒπa âféc FÓÑŸG« á agôdgá°† d¶ Πº G◊ céº Ygódgh« á ¤ íæe ûdg° ©Üƒ àjômé¡ àegôché¡ g» G S’CSÉ° ¢ ‘ bƒÿg∞ øe ägqƒãdg dg© Hô« á, ÉŸ ΠÀNG∞ bƒÿg∞ Ée ÚH üeô° Shéjqƒ° , dp∂ ¿ ΠXº G◊ céº ‘ SÉJQƑ° TGCÓ° , bhª ™ ûdg° ©Ö Σéæg ÈCGC, dh ˘μ ˘æ ˘¡ ˘É ÜŸG° ˘Π ˘ë ˘á ùdg° ˘« ˘SÉ °˘ «˘ á ŸG¨ ˘Π ˘Ø ˘á H˘ KÉC˘ ÜGƑ e˘ ø ÑŸG˘ ÇOÉ ûdgh° ˘© ˘ÄGQÉ àdg» ’ üj° ªó ΩÉEGC QÉÑÀN’G G◊ ≤« ≤» . πãeh dp∂ jé≤ ∫ øy ábóy ÉCÒEGC H ˘dé ˘ã ˘ägqƒ dg ˘© ˘Hô ˘« ˘á , a ˘≤ ˘Ñ ˘π dg˘ ã˘ IQƑ ‘ S° ˘jqƒ ˘É c˘ âfé dg˘ ã˘ ägqƒ IOGQGE JGP˘ «˘ á ûπd° ©Üƒ - ah≥ ùdg° «ó üfô° ΠDG¬ - æμdé¡ UÄQÉ° e Iôegƒd CÒEGC« á H© ó Iqƒãdg ‘ SÉJQƑ° ,! ùbh¢ ΠY≈ dp.∂

K ˘fé ˘« ˘ : ⁄ J ˘μ ˘ø G◊ ª ˘SÉ ° ˘á dg ˘Ñ ˘dé ˘¨ ˘á d ˘ã ˘ägqƒ e ˘É b ˘Ñ ˘π S° ˘jqƒ ˘É , M ˘Ñ ˘ H ˘dé ˘bƒáó ˘WGÔ ˘« ˘á - c ˘ª ˘É JG† ° ˘í M’ ˘≤ ˘ - h ɉ c ˘É ¿ dp∂ dg ˘à ˘ JÉC ˘« ˘ó f ˘μ ˘jé ˘á üÿéhωƒ° d« ù¢ ,’ ’¿ øe Oéæj… Wgôbƒáódéh« á jπñ≤ ÉFÉÀÆHÉ¡ , h’ aôj¢† J© ÒÑ ûdg° ©Üƒ øy ùøfé¡° èéëh éy« áñ, Πàc∂ àdg» SBÉ° É¡ ƒy¿ ‘ EÀΠHÉ≤ ¬ ïjqéàh 153/ 2012/ H FÉC¬ ’{ ájôm h’ WGÔBƑÁO« á ‘ øwƒdg dg© Hô» Ée ΩGO ÙΠØDG° £« æ» ÊQÉN VQGC° ¬z .!

ãdék : XGCÄÔ¡ BGƑŸG∞ øe Hôdg{« ™ dg© Hô» z ¿ ÷Gª «™ Ωƒμfi H© ó≤√ ájƒäødg ƒdh SGC° ª≈ J« QÉ√ æwh« , HGC YOG≈ Iómƒdg ‘ QÉWGE G S’EΩÓ° , déa© ªOÉ Y ˘ƒ ¿ g ˘ª ˘¬ ŸG© ˘Π ˘ø - dg ˘ò … j ˘à ˘LÉ ˘ô H˘ ¬ - g˘ ƒ ÜŸG° ˘Π ˘ë ˘á dg˘ £˘ Fɢ Ø˘ «˘ á, Hh˘ dò∂ üj° ìôq d« π FQÉ¡ . ÉEGC ΠM« ج G S’EJGΰ «é » aª æ¶ QÉ√ ØŸG» Ñgòe» ; øe DÓN¬ iôj ûdg{° ©zö ekgó¡£°† ‘ øjôëñdg, h’ iôj ûdg{° ©zö ekgó¡£°† ‘ S° ˘jqƒ ˘É , H ˘π g ˘ƒ ûj° ˘ΣQÉ a ˘© ˘Π ˘« ˘ ‘ VG° ˘£ ˘¡ ˘OÉ ,√ K ˘º j ˘à ˘Kó ˘ô H ˘dé ˘Mƒ ˘Ió G S’EEÓ° «á dgh†≤ °« á ÙΠØDG° £« æ« á d« Øî» Ñgòe« ଠ.

HGQ˘ ©˘ : c˘ æ˘ à˘ «˘ é˘ á d˘ Π˘ ªü °˘ Π˘ ë˘ «˘ á ŸG¨ ˘bô ˘á , dgh˘ Ø˘ Ģ jƒ˘ á ûdgiójó° , Xô¡ Tπμ° NQ« ü¢ øe dóàdg« ù¢ G EÓY’E» iód dg© ªOÉ e« ûé° ∫ ƒy¿ kgójó–; øμá UQÓ° TGCÉΜ° ∫ IÓY d¬ , h ɉ SOQƑÆ° ÚLPƑ‰ a≤ §:

G h’c :∫ g ˘ƒ M ˘ª ˘Π ˘á Y ˘ƒ ¿ Y ˘Π ˘≈ ün° ˘ª ˘¬ S° ˘ª Ò L ˘© ˘é ˘™ d ˘≤ ˘dƒ ˘¬ a{˘ Π˘ «˘ ë˘ μ˘ º G N’E ˘Gƒ ¿z , a ˘dé ˘bgƒ ˘™ ¿ L˘ ©˘ é˘ ™ os° ˘Ä ˘π Y˘ ø f˘ à˘ Fɢ è dg˘ bƒáó˘ WGÔ˘ «˘ á, a˘ ≤˘ É∫ GPGE NG ˘à ˘QÉ dg ˘æ ˘SÉ ¢ G{ N’E ˘Gƒ ¿z , h GPGE dg ˘à ˘Ωõ G{ N’E ˘Gƒ ¿z dg ˘bƒáó ˘WGÔ ˘« ˘á dgh˘ à˘ hgó∫ ùdgπ° ª» Gh◊ ƒ≤¥ Gh◊ äéjô G S’CSÉ° °« á; Πa{« μëº G GƑN’E¿ z, aπ¡ Éc¿ Ãqhó≤ … πbéy jödé£ Wgôbƒáódéh« á ¿ jƒ≤ ∫ ÒZ dp!?∂ Kº ’ j© æ» dgƒ≤ ∫ H© ùμ¢ dp∂ aq¢† Wgôbƒáódg« á ùøfé¡° ? déjh« T° ©Qƒ G ÑΠZ’C« á H ˘dé ˘≤ ˘¡ ˘ô , dg ˘ò … j ˘dƒ ˘ó dg ˘à ˘£ ˘ô ,± e铢 c ˘ª ˘É M˘ çó ‘ FGÕ÷G˘ ô H˘ ©˘ ó aq¢† f ˘à ˘« ˘é ˘á f’g ˘à ˘î ˘HÉ ˘äé , a ˘μ ˘âfé ùdg° ˘æ ˘ägƒ dg ˘© û° ˘ô dg ˘© ˘é ˘É .± K ˘º e˘ É üeò° ÙŸG° «ë «Ú - øjòdg Yój» ƒy¿ UÔM° ΠY« ¡º - ‘ òg√ G◊ ádé.!? G N’CÔ£ ¿ dg ˘à ˘dó ˘« ù¢ ⁄ j ˘≤ ˘∞ Y ˘æ ˘ó g ˘Gò G◊ ó, a ˘© ˘ƒ ¿ ßG) ˘≤ ˘∞ SGE° ˘eó ˘« ˘ ( ùj° ˘ ∫ 5)5/ 2012/:( g{ ˘π d ˘jó ˘¡ ˘º K ˘≤ ˘aé ˘á j ˘© ˘aô ˘ƒ ¿ a ˘« ˘¡ ˘É e ˘ø g ˘º G{ N’E ˘Gƒ ¿ ÙŸGΠ° ªƒ ¿z ? ƒy¿ ùøf° ¬ éj« Ö Éà ój∫ ΠY≈ Lπ¡ ÉH◊ äécô G S’EEÓ° «á a ˘« ˘≤ ˘ƒ :∫ ’{ b ˘Ñ ˘ƒ ∫ ◊jô ˘á ŸG© ˘à ˘≤ ˘ó e ˘™ dg ˘à ˘μ ˘ÚJÒØ dg ˘jò ˘ø S° ˘« ü° ˘Π ˘ƒ ¿ μëπd)º .( Lhh¬ dóàdg« ù¢ Éæg ƒg ΠŸG§ ÚH G{ GƑN’E¿ z ÚHH Újòøμàdg, a ˘aƒ˘ ˘≥˘ ŸG© ˘É ˘Òj dg ˘¨ ˘ ˘Hô ˘ ˘«˘ ˘á ˘ f ˘ùø˘ ° ˘¡ ˘ ˘É ˘ ’ j ˘© ˘ ˘Èà G{ N’E ˘Gƒ ¿z GQGE ˘HÉ ˘« Ú HGC ÚJÒØΜJ... æμdh¡ º iód ƒy¿ dòc.∂

dg ˘ã ˘ÊÉ : g ˘ƒ ÿg£ ˘ÜÉ ûdg° ˘© ˘Ñ ˘ƒ … d ˘© ˘ƒ ¿ dg ˘ò … j ˘£ ˘ìô a ˘« ˘¬ c ˘eó ˘ Y ˘Π ˘≈ æggƒy¬ : Q{ ÉÆJGC Ée òdg… ümπ° ‘ ùfƒj¢ üehô° dh« Ñ« É dgh« ªzø ! HGC dƒb¬ : πg{ Sqéàîæ° ædgª êpƒ ùfƒàdg° » HGC ΠDG« Ñ» HGC üÿgô° … HGC dg« ªæ » HGC ùdgqƒ° … HGC æjôëñdg» ? Øc≈ Ykgô¡ Øch≈ kgqƒéaz? 5)5/ 2012/.( Gògh JGC°† øe Ñb« π dóàdg« ù;¢ aª É iôl ‘ ùfƒj¢ Éc¿ Iôîøe dé¡ Πdh© Üô. Iqƒãdg àdg» ΠN© â Fôdg« ù¢ ⁄ J πcéc ÉGAÉÆHGC - AÓN ΠDIÓYÉ≤ ùdg° «SÉ °« á ŸG© áahô - Gh◊ Üõ ÕFÉØDG ædg)á°†¡ ( e óq dg« ó ûπdácgô° YƑW . üfháyé° Gòg ûÿgó¡° e ˘Lƒ ˘IOƑ JGC †° ˘ H ˘ùæ Ö° BGC ˘π a ˘« ˘ª ˘É ün¢ H˘ bé˘ » dg˘ ã˘ ägqƒ dg˘ ©˘ Hô˘ «˘ á, h‘ c˘ π G GƑM’C∫ a FÉE¬ ’ ùe° «ë «Ú ‘ ùfƒj¢ dh« Ñ« É dgh« ªø d« céñà≈ ΠY« ¡º ƒy¿ , ÉEGC M« å ólƒj ùe° «ë «ƒ ¿, … ‘ üeô° , òdéa… UQÉ° KGOQ) ΠY≈ S° GƑD ∫ ƒy¿ ( ¿ ù–ø° Vh° ™ ÙŸG° «ë «Ú H© ó Iqƒãdg, ho¿ ¿ j© æ» dp∂ ¿ Vh° ©¡ º UGCÍÑ° déãe« . òdg… UQÉ° ; ¿ G◊ áeƒμ πñb Iqƒãdg âféc ÔLÉÀJ VƑH° ™ G ÉÑB’C• ëhhbƒ≤ ¡º æjódg« á, ¤ óm àdg ôeéb ΠY≈ øegc ùféæc° ¡º , ‘ ÚM ÄÉH M≤ ¡º ‘ áeébge QHO dg© IOÉÑ ΠY≈ Ωób ÙŸGIGHÉ° e™ ÙŸGΠ° ªú , óbh ot° âπμq - Πdª Iô G h’c ¤ - É÷{¿ àa’gzoé≤ ÙŸG° «ë «á , Th° πμq G{ GƑN’E¿ z fé÷ ◊ª ájé ùféæc¢ æwgƒe« ¡º G ÉÑB’C • ‘ YGC« goéº , Uhäqó° Kh{« á≤ G GR’C ˘zô H ˘ë †° ˘Qƒ eh ˘agƒ ˘≤ ˘á b ˘IOÉ G M’C ˘ÜGÕ G S’E° ˘eó ˘« ˘á , gh˘ » dg˘ Kƒ˘ «˘ ≤˘ á dg˘ à˘ » OÉÆJ… üãô° ádho{ fóe« zá, HHG{` ◊ª ájé áeéàdg ΩGÎM’GH πeéμdg Qhód dg˘ ©˘ Ñ˘ IOÉ J’C˘ Ñ˘ É´ dg˘ jó˘ fé˘ äé ùdg° ˘ª ˘jhé ˘á dg˘ ã˘ zçó. EGC˘ É ‘ e˘ É j˘ à˘ ©˘ Π˘ ≥ H˘ dé˘ àª ã« π ædg« HÉ» ; aó≤ T° ¨π G ÉÑB’C • ‘ üeô° Sáà° eóyé≤ ‘ ÉŸÔH¿ dg© ΩÉ 1995 H ˘f’é ˘à ˘î ˘ÜÉ , Th° ˘¨ ˘Π ˘Gƒ S° ˘à ˘á e˘ ≤˘ Yɢ ó ‘ H˘ ÉŸÔ¿ dg˘ ©˘ ΩÉ ,2000 K˘ KÓ˘ á e˘ æ˘ ¡˘ º àdéh© «Ú ΠY≈ iƒg ùdgπ° á£, ‘ ÚM Éf∫ G ÉÑB’C • H© ó Iqƒãdg 11 e≤ ©kgó SÑ° ©á æe¡ º ÜÉÎÀF’ÉH, øeh ÚH g A’ƑD DGÑ≤ £» Uéædgô° … ÚEGC Sgqóæμ° òdg… RÉA ΠY≈ ífgƒd G{ GƑN’E¿ z ÙØFGC° ¡º .!

¿ üj∞° gómgcº ÷Gª É∫ DÉHÍÑ≤ ædghqé¡ DÉH¶ ΩÓ agò¡ ’ j© æ» ¿ dp∂ ÄÉH M≤ «á≤ , h ¿ Hôdg« ™ ób ƒ–∫ ël« ª , æμdh¬ j© æ» ¿ ‘ dg© Ú ƒn,’ HGC ¿ ‘ ØDG¡ º YÑ£ HGC ¿ ‘ DGÖΠ≤ Mkgó≤ YGCª ..≈ Πché¡ à›ª ©á a« ¬.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.