GÔ÷G∫ æjöπ≤ ΠY≈ Hôdg« ™ dg© Hô» .. JGC°†

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á - OÉA… TEÉ° «á

‘ ùeéÿg¢ øe QÉJGC QÉ÷G,… ΩÉBGC àdg{« QÉ æwƒdg» G◊ zô ÉØÀMG’ ‘ iôcp IOƑY FQ« ù° ¬ ÖFÉÆDG e« ûé° ∫ ƒy¿ øe ØÆŸG.≈ chª É g» dg© IOÉ ‘ DJGAÉ≤ ¬ ÷Gª ájògé; Tø° ƒy¿ égª Jɬ G◊ IOÉ ΠY≈ üneƒ° ¬, øμd âaódg ‘ Gòg ŸGÜÉ£ dƒb¬ : f{© º, SÉJQƑ° g» G Üôb’c ¤ Wgôbƒáódg« á øe ho¿ zπén.!

⁄ øμj dp∂ ÜÔZGC Ée ‘ ŸGÜÉ£ , a ¤ ÖFÉL ›ª áyƒ øe Øbgƒe¬ dg¨ áñjô; aq¢† ƒy¿ ägqƒãdg dg© Hô« á ΠCÉ¡ , ØÃH© ƒ∫ LQ© », Hdƒ≤ ¬: dg{˘ hó∫ dg˘ ©˘ Hô˘ «˘ á dg˘ à˘ » S° ˘ª ˘Gƒ goô“˘ É üyh° ˘« ˘fé ˘¡ ˘É Kh˘ JGQƑ˘ ¡˘ É HQ˘ «˘ ©˘ Y˘ Hô˘ « ; agò¡ d« ù¢ dgjô£ ≥ ¤ Hôdg« ™ πh ¤ ël« º dg© züô.

H© ó ûyiô° ΩÉJGC h‘ QGƑM ÇOÉG ΠY≈ DGIÉÆ≤ HÉÀDG© á d¬ otv) ;( OÉYGC ƒy¿ Uh∞° ägqƒãdg dg© Hô« á H` ë÷g{« ºz , kgoó› eƒég¬ ΠY≈ G{ GƑN’E¿ ÙŸG° ˘Π ˘ª zú, dg˘ jò˘ ø j˘ Kô˘ ƒ¿ G f’c˘ ¶˘ ª˘ á ÀŸG˘ ¡˘ jhé˘ á, gh˘ º e˘ à˘ £˘ aô˘ ƒ¿ j˘ aô† °˘ ƒ¿ hgój∫ ùdgπ° ᣠôh JGC¬ . H© ó òg√ ŸGÁΠHÉ≤ GÓH ¿ Ée déb¬ ƒy¿ d« ù¢ R ádq ùd° ˘É ¿, h ɉ e ˘bƒ ˘∞ e˘ ©˘ à˘ ª˘ ó j˘ ≤˘ Ωƒ Y˘ Π˘ ≈ SGC° ˘SÉ ¢ J˘ î˘ jƒ˘ ∞ ÙŸG° ˘« ˘ë ˘« Ú e˘ ø πjóñdg{ G S’EEÓ° »z .!

[ ƒy¿

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.