Dg© Hô» j ócƒd ƒbh± EÉ÷G© á dg© Hô« á e™ ùdggoƒ° ¿ ‘ πc béjé°† √

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

CGC ˘ó ÚE’G dg ˘© ˘ΩÉ eé÷ ˘© ˘á dg ˘hó ∫ dg ˘© ˘Hô ˘« ˘á f ˘Ñ ˘« ˘π dg ˘© ˘Hô ˘» bh˘ ƒ± EÉL© á hódg∫ dg© Hô« á e™ ùdggoƒ° ¿ ‘{ áaéc béjé°† √ ¤ ÖFÉL aôdg¢† DGWÉ≤ ™ πμd äónóàdg G ÑÆL’C« á ‘ ûdg° ¿ ÙDGÊGOƑ° , Yohº πc ÿgägƒ£ àdg» J OƑD … ¤ πm DGÉJÉ°†≤ aóÿg« á ÚH ùdggoƒ° ¿ ádhoh ܃æl ùdggoƒ° ¿z .

c ˘Ó ¿ dg ˘© ˘Hô ˘» L ˘AÉ H ˘© ˘ó LG ˘à ˘ª ˘É ´ Y ˘≤ ˘ó √ e˘ ™ dg˘ Fô˘ «ù ¢ ùdg° ˘ÊGOƑ Y˘ ª˘ ô ÛÑDGÒ° H© ó Xô¡ ùegc¢ ‘ dgü≤ ô° ÷Gª Qƒ¡… ‘ Ωƒwôÿg àdg» UHΠ° É¡ ‘ âbh S° ˘HÉ ˘≥ ùegc¢ M ˘« å ” N ˘Ó ∫ dg ˘Π ˘≤ ˘AÉ SG° ˘à ˘© ˘VGÔ ¢ L˘ ¡˘ Oƒ J˘ ©˘ jõ˘ õ ùdg° ˘ΩÓ ‘ ùdg° ˘GOƑ ¿ Jh ˘£ ˘ägqƒ VH’G° ˘É ´ ÚH Wôÿg ˘Ωƒ Lh ˘Hƒ ˘É , c ˘dò ∂ VH’GÉ° ´ ‘ æÿgá≤£ dg© Hô« á ünuƒ° ° ‘ ùπaú£° Shéjqƒ° .

h VHGC° ˘í dg ˘© ˘Hô ˘» FGE ˘¬ H ˘åë e ˘™ dg˘ Fô˘ «ù ¢ dg˘ ÛÑÒ° dg˘ ©˘ jó˘ ó e˘ ø dg˘ †≤° ˘jé ˘É ÀŸG© Πá≤ àhägqƒ£ G VH’CÉ° ´ ‘ øwƒdg dg© Hô» , ûekgò° ¤ fg¬ åëh e™ Fôdg« ù¢ ÙDGÊGOƑ° üháø° UÉNÁ° ΠŸG∞ ÙΠØDG° £« æ» , dòch∂ ” hgóàdg∫ eƒ£ ’ ƒm∫ dg†≤ °« á ùdgájqƒ° , ûegò° ¤ ¿ ÛÑDGÒ° eà¡ º ÜHIQƑ° IÒÑC HÉJÉ°†≤ øwƒdg dg© Hô» .

VGH° ˘É ± dg ˘© ˘Hô ˘» ‘ e ˘Vƒ ° ˘ƒ ´ ûdg° ˘ ¿ ùdg° ˘Qƒ … { ¿ ŸG£ ˘Π ˘Üƒ G’ ¿ g ˘ƒ bƒdg∞ QƑØDG… ÓW’¥ QÉÆDG ÉJGC Éc¿ üeqó° ,√ Gògh bƒe∞ JÒÎJG¬ EÉL© á dg ˘hó ∫ dg ˘© ˘Hô ˘« ˘á e ˘æ ˘ò dg ˘ã ˘ÊÉ e ˘ø ûj° ˘jô ˘ø dg ˘ã ˘ÊÉ f) ˘aƒ ˘ª È( VÉŸG° ˘» z. h VGCÉ° :± déæg{∂ IQOÉÑE eámhô£ G’ ¿ øe πñb G’ · Ióëàÿg FGÉBÓ£ øe ägqgôb EÉL© á hódg∫ dg© Hô« á øeh ggcº Égoƒæh bƒdg∞ QƑØDG… ÓW’¥ QÉÆDG ÓWGH¥ Sìgô° πc G S’ciô° ŸGH© àzúπ≤ .

ûch∞° dg© Hô» øy àlgª É´ QGRH… S° «© ó≤ ‘ ùeéÿg¢ øe ûdgô¡° ŸG≤ ˘Ñ ˘π N ˘UÉ ¢ æã ˘ûbé ° ˘á VƑŸG° ˘Yƒ ˘äé ÀŸG ˘© ˘Π ˘≤ ˘á H ˘ùdé ° ˘GOƑ ¿ dgh ˘à ˘» S° «Vƒ í° a« É¡ ôjrh LQÉŸG« á ÙDGÊGOƑ° ΠY≈ Jôc» àlódª É´ , Qhódg ŸGÜƑΠ£ Gójó– àdωƒ≤ H¬ EÉ÷G© á dg© Hô« á. TG)¢ G(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.