Éaôdg´ H£ Qhóπd… æjôëñdg»

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

ùm° º Éaôdg´ üdggô° ´ ΠY≈ dö≤ Hπ£ Qhódg… æjôëñdg» πñb áπmôe øe fájé¡ Ñdgádƒ£ RƑØH√ ΠY≈ ΠG’G» 2 - ,0 ΠY≈ SGOÉÀ° ΠY» øh fiª ó ‘ OGÔY ‘ ΩÉÀN ùaéæeäé° ÁΠMÔŸG ÙDGHÉ° ©á ûyiô° Ée πñb G IÒN’C.

dgh ˘Π ˘Ö≤ g˘ ƒ dg˘ ©˘ TÉ° ˘ô d˘ Π˘ aô˘ É´ e˘ æ˘ ò fg˘ £˘ Ó¥ ÙŸG° ˘HÉ ˘≤ ˘á ‘ e˘ Sƒ° ˘º 1957 - 1958 H© ó éjƒàj¬ ΩGƑYG 82 87h 90h 93h 97h 98h 2000h 2003h ,2005h a« ªé ëjª π ÔÙG¥ bôdgº dg≤ «SÉ °» ‘ OÓY D’GÜÉ≤ 31) DÉÑ≤ ( ÉGÔNGB SƑŸG° º VÉŸG° ». Shπé° ÙMÚ° S° ˘Π ˘ª ˘É ¿ 15)( Sh° ˘Π ˘ª ˘É ¿ Y ˘« ù° ˘≈ 19)( dg ˘¡ ˘Úaó a ˘JQÉ ˘Ø ˘™ UQ° ˘« ˘ó Éaôdg´ G¤ 42 fá£≤ eπhé≤ 38 Πdª ôë¥ òdg… J¨ ÖΠ Qhóh√ ΠY≈ øjôëñdg 5 - 1 ΠY≈ SGOÉÀ° áæjóe ΠN« áø Véjôdg° «á ‘ áæjóe Y« ù,≈° ‘ ÚM UGCÍÑ° bƒe∞ G ΠG’C» Hπ£ Qhódg… πñb Sƒe° ªú ÉLÔM Uh° ©ÉÑ H© ó ¿ LGÔJ™ G¤ õcôÿg dg© TÉÔ° G ÒN’C UÔH° «ó 15 fá£≤ ƒgh eoó¡ DÉHƑÑ¡ • TÉÑŸGÔ° G¤ álqódg féãdg« á.

Shπé° SG° ªYÉ «π ÓÑY ΠDG£ «∞ 6) øe Váhô° AGÕL( fihª Oƒ Y ˘Ñ ˘ó dg ˘Mô ª˘˘ ø 11)( JRGÈDGH ˘Π ˘» jo ˘« ˘¨ ˘ƒ GO S° ˘« ˘Π ˘Ø ˘É 68) 76h( ùmhú° Y ˘Π ˘» H{ ˘« ˘Π ˘« ˘¬ z 90)1+ ( gg ˘Gó˘ ± ÔÙG,¥ Yh ˘Ñ ˘dgó ˘Π ˘¬ MÉÆL» 56)( óg± øjôëñdg.

hí‚ ùñdg° «Úà ‘ RƑØDG ΠY≈ G◊ ó 3 - 1 d« ©Rõ bƒe© ¬ ‘ õcôÿg ådéãdg H31` fá£≤ , a« ªé H≤ » G◊ ó ΠY≈ UQ° «ó √ ÙDGHÉ° ≥ 19 f ˘≤ ˘£ ˘á Vh° ˘ª ˘ø dg ˘Ñ ˘≤ ˘AÉ ‘ üe° ˘É ± a ˘ô ¥ dg ˘LQÓ ˘á h’g¤ ‘ õcôÿg ÙDGHÉ° ™ H© «Gó øy IÔFGO ÿgô£ .

G) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.