Jù≤ °« º SÉJQƑ° æjo¡ » côj« É h GÔJGE¿ jhüô°† G ÙΠW’C° »

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á - SGC° ©ó M« Qó

πg ΠNO Éæñd¿ ŸG{¨ ZIQÉ G S’cájó° ? ıgƒeô°† ¿ øjòdg HÉJ© Gƒ dh© GƑÑ KGQGHOGC ûfᣰ h MGC« fé ÙMSÉ° á° òæe 13 f« ùé° ¿ àm1975≈ bƒj« ™ ÉØJG¥ DGFÉ£ ∞ h MGC« fé Ée H© ó,√ jô h¿ ¿GC Gd àé Qj ï j μôqq ùøf° ¬ MGC« fé ƒdh ûhπμ° õg‹ óh’ øe ¿GC jμ ƒ¿ e SÉC° ƒj . eé jû ° ™ ΠY≈ òg√ ôdg ájhd, ¿GC ÖYÓDG ÒÑΜDG ƒgh Fôdg« ù¢ ÛHQÉ° S’GÓ° ’ Πàîj∞ kgòãc øy ódgh√ Fôdg« ù¢ ßaém G S’CÓ° ‘ J© ΠEɬ e™ Éæñd¿ S{ÁMÉ° ØΠN« zá ëj≥ d¬ a« É¡ Ée ’ ëj≥ ÓM’C. Gd Øô ¥ Gd μñ Ò HÚ G’ Ü hg ’H ø gƒ ¿GC G’ Chq∫ Éc¿ Òãc G◊ ÙÄÉHÉ° boh« É≤ kgól ‘ N« JGQɬ h’ ùj° ªí ÓM’C ¿GC Jôjæ¡ ¬, dòd∂ ßaém G Ü’C Y ˘Π ˘≈ Oh Q√ {’ Y ˘Ñ ˘ zék c ˘Ñ Ò ,Gk H «˘ æ˘ ª˘˘ É G’ H˘ ø M˘ ∫ S° ˘jqƒ ˘É ¤GE e{˘ Π˘ ©zö TSÉ° °™ , Πnój¬ πc Ωƒj ÖY’ ójól d¬ bƒe™ Éàdéhh‹ Mƒ≤ ¥ ‘ G ÌÉHQ’C Vháñjô° ‘ ÙŸGIQÉ° . jg°† ƒgh e¡ º kgól, ¿GC Fôdg« ù¢ G` Ü’C í‚ W ˘Gƒ ∫ K ˘KÓ ˘á Y ˘≤ ˘Oƒ ‘ M ˘ª ˘jé ˘á S° ˘jqƒ ˘É e˘ ø f’g˘ ≤˘ HÓ˘ äé Yh˘ Ωó S’G° ˘à ˘≤ ˘QGÔ dh˘ ƒ H˘ KÉC˘ ª˘ É¿ Y˘ dé˘ «˘ á, e˘ æ˘ ¡˘ É a˘ Vô¢ ùdg° ˘μ ˘ƒ ¿ dg˘ μ˘ eé˘ π ΠY≈ L ˘Ñ ˘¡ ˘á ƒ÷g’ ¿ H˘ ©˘ ó ,1973 SG° ˘à ˘ã ˘ª ˘ô √ M’˘ ≤˘ Ék ‘ Vh° ˘™ j˘ ó√ Y˘ Π˘ ≈ Éæñd¿ , Øæjh« ò QRÉ› Mª IÉ àdg» ÂΠNOGC ÖYÔDG ƒÿgh± ‘ SÉJQƑ° L« H© ó L« π, àm≈ ÄAÉL Iqƒãdg ùμàdô° ÕLÉM ƒÿg± Jh© «ó d ˘ùπ ° ˘Qƒ … b ˘JGQÓ ˘¬ Y˘ Π˘ ≈ LGƑŸG˘ ¡˘ á W˘ Π˘ Ñ˘ Ék e˘ æ˘ ¬ d˘ Π˘ μ˘ egô˘ á Gh◊ jô˘ á. EGC˘ É Fôdg« ù¢ ØH’G`, a ÉE fq ¬ H© ó HQGC© á YOƑ≤ ao™ SÉJQƑ° ƒëf ÜGÔŸG ƒÿgh± ΠY« É¡ øe ¿GC J† °« ™ d© ó≤ HGC ÌCGC àm≈ JΩƑ≤ , Gòg GPGE ⁄ Héàj™ ao© É¡ ƒëf ájhég àdgª jõ≥ àdghù≤ °« º d« òøæ dòh∂ Ée JOGQGC¬ a˘ ùfô° ˘É S’G° ˘à ˘© ˘ª ˘JQÉ ˘á hâë‚ K˘ IQƑ 1925 dg˘ à˘ » c˘ âfé b˘ «˘ JOÉÉ¡ e ˘YRƑ ˘á Y ˘Π ˘≈ S° ˘Π ˘£ ˘É ¿ H ˘TÉ °˘ É G W’C˘ Tô¢ YR˘ «˘ º dg˘ Rhqó, Y˘ Ñ˘ dgó˘ Mô˘ ª˘ ø ûdgqóæñ¡° DGÑ£ «Ö Oôμdg… Sh° ©« ó M« Qó G◊ bƒ≤» ûdg° «© », Gògh ho¿ J ˘æ ˘SÉ ° ˘» SGC° ˘ª ˘AÉ e’ ˘© ˘á e ˘ã ˘π ùm° ˘ø G◊ μ˘ «˘ º h‚ «Ö dg˘ ùjô¢ gòzhª É ‘ SGEWÉ≤° ¬ M’≤ .

øe M≥ ÷Gª «™ féæñd« Ú Hôyh ¿GC Gƒaéîj ΠY≈ Éæñd¿ øe õf’g¥’ ùdgh° ˘≤ ˘ƒ • ‘ ùe° ˘à ˘æ ˘≤ ˘™ G◊ Ühô G g’c ˘Π ˘« ˘á , ün° ˘Uƒ ° ˘ Ék ¿GC dg ˘æ ˘¶ ˘ΩÉ S’G° ˘ó … j ˘jô ˘ó jh ˘© ˘ª ˘π Y˘ Π˘ ≈ üj° ˘jó ˘ô ERGC˘ à˘ ¬ ¤GE fi« ˘£ ˘¬ ÷G¨ ˘Gô ‘ Vƒa≈° ÁEQÉY ΠÎJ§ πc G GQH’C,¥ d« ùà° £« ™ ¿GC VHÉØJ¢ HÉ¡ ΠY≈ ùe° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘Π ˘¬ . G S’C° ˘ó j˘ ©˘ ô± L˘ «˘ kgó, GC fq˘ ¬ EGC˘ ΩÉ ÜŸG° ˘dé ˘í dg˘ μ˘ IÒÑ d˘ Π˘ hó∫ dg ˘© ˘¶ ˘ª ˘≈ dgh˘ ièμ ’ J˘ Lƒ˘ ó e˘ ≤˘ Só° ˘äé . c˘ π T° ˘» A b˘ Hɢ π d˘ Π˘ à˘ Ø˘ VHÉ¢ Y ˘Π ˘« ˘¬ , Éà a ˘« ˘¬ g ˘ƒ fh ˘¶ ˘eé ˘¬ , S° ˘AGƑ e ˘ø dg ˘Shô ¢ HGC üdg° ˘« ˘æ ˘« Ú HGC G còe’c« Ú øjòdg Ñàj© ƒ¿ ùeqé° ÙDGIÉØËΠ° ZQº ¿GC QÉÆDG OÉΜJ ô–¥ IÔFGÓDG ùdgájqƒ° ûàd° ©π æÿgá≤£ .

EGC ˘ΩÉ g ˘Gò M’G ˘à ˘ª ˘É ,∫ üj° ˘Ñ ˘í d˘ Ñ˘ æ˘ É¿ kgô‡ LGE˘ Ñ˘ JQɢ Ék d˘ Π˘ Ø˘ Vƒ° ˘≈ dg˘ à˘ » YQÕJÉ¡ . Ée aój© ¬ ΠY≈ dp∂ Oƒlh { SGCZÚJÓ° féæñd« Ú ùeà° ©øjó Yódº πc NJGƑ£ ¬. dp∂ ¿GC NÜÉ£ ÛHQÉ° ÷G© ôø… ÙDGÒØ° ‘ G’ · Ióëàÿg qn⣠HGC ¤ AÔMGC¬ e™ dgƒ≤ ∫ ¿GE æj¶ «º DG{ZIÓYÉ≤ ΠNO Éæñd¿ QRH´ ÉJÓN√ a« ¬. cîdg« õ ΠY≈ Éæñd¿ Hò¡ √ dgjô£ á≤ ’ üëæjô° a≤ § ‘ TGE° ¨É ∫ dg© É⁄ îhô£ DG{ZIÓYÉ≤ , G N’CÔ£ ádhéfi ΩÉËBGE Éæñd¿ ‘ …GC fl£ § Jù≤ °« ª» ùdéjqƒ° .

dg ˘Fô ˘« ù¢ ûh° ˘QÉ G S’C° ˘ó d ˘jó ˘¬ - c ˘ª ˘É J˘ cƒd˘ ó üe° ˘QOÉ Y˘ jó˘ Ió- N˘ £˘ á àdù≤ °« º SÉJQƑ° GPGE Ée JGC ø≤ ÙNIQÉ° ædg¶ ΩÉ. Ée ójôj√ S’GÓ° áeébge b{ ˘Sƒ z¢ Y ˘Π ˘ƒ … j† ° ˘º M ˘ª ü¢ Uh° ˘ƒ ’ ¤GE d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿, h GPGE S° ˘æ ˘âë d˘ ¬ Gd Øô U° á a ÉE fq¬ j© ªπ YΠ ≈ V° ºq ÑDGÉ≤ ´ Uhƒ° ’ ¤GE ܃æ÷g. ÉEGC T° ªé ’ a ÉE fq ¬ déëàdéh∞ e™ G OGÔC’C G ΣGÔJ’C üàjπ° Ù÷ÉH° º dg© ƒπ… - cîdg» jh† ° ˘º S’G° ˘μ ˘æ ˘hqó ¿ M’˘ ≤˘ .Ék H˘ ¡˘ Gò μᢠø d˘ Π˘ é˘ ª˘ ¡˘ jqƒ˘ á G{ S’C° ˘jó ˘zá Iójó÷g ¿GC –¶ ≈ H SÉCÜÉÑ° G◊ «IÉ áπeéμdg.

⁄ j© ó AÉN« ΠY≈ G ΣGÔJ’C ¿GC G S’CÓ° j© ªπ ΠY≈ fπ≤ VƑØDG≈° ¤GE côj« É ÈY ûæj° «§ ÿg{§ dg¨ Hô» z øe côj« É, SGƑHÁ£° YOº G OGÔC’C ‘ Yª Π« JÉ¡ º dg© ùájôμ° àdg» Éc¿ øe ÉGRÔHGC Yª Π« á ‘ aéfi¶ á ÉJÉG… ‘ S’ghqóæμ° ¿.

Wª äémƒ G S’CÓ° ÈCGC Òãμh øe JGQÓB¬ , ünuƒ° ° FGC¬ ⁄ íéæj ZQº πc G◊ ójó Qéædgh ‘ VÜÔ° IOGQGE ûdg° ©Ö ùdgqƒ° .… πãe Gòg ıg£ § j© æ» TÉÑEIÔ° Jù≤ °« º côj« É HGC.’ Sƒ≤° • côj« É, j© æ» Sƒ≤° • Yƒ°† ‘ G◊ Π∞ G ÙΠW’C° », Nh§ Éaódg´ G h’c ∫ øy ÉHHQHGC øe ÖFÉL SHQ° «É . jg°† Jù≤ °« º côj« É j© æ» íàa ÜÉÑDG ΠY≈ üeygô° «¬ ΩÉEGC Jù≤ °« º GÔJGE¿ h IOÉYGE SQ° º jônᣠIójól S’B° «É Sƒdg≈£° Lhª JÉJQƑ¡É¡ G S’EEÓ° «á íàah Gd û° ¡« qá Gd ôh S° «á YΠ «¡ É HÉ S° º G’ eø hg ’S °à ≤ô GQ he ƒg L¡ á Gd ࣠± G’ S° Óe ». a¡ π Jà ëª q π côj« É DGE ¨ÉGAÉ øe jôÿgᣠ, πgh JΠÑ≤ GÔJGE ¿ Jù≤ °« ªé¡ Jháõ≤ É¡ gh» àdg» Π–º H ¿ÉC ƒμj¿ ádho ΠBG« ª« á ièc e ˘© aî ˘É H ˘¡ ˘É SQ° ˘ª ˘« ˘ Ék e ˘ø dg ˘¨ ˘Üô ? gh ˘π fg ˘à ˘â¡ dg ˘j’ƒ ˘äé ÀŸG˘ ë˘ Ió G còe’c« á eh© É¡ ho∫ GOÉ–’ G HHQH’C» h⁄ j© ó EÉEGC¡ º Siƒ° ÉØBGE∫ gohómº ÑΠW Iééæπd øe G{ S’czó° ?

’ T∂° ¿GC N ˘« ˘É ’ e ˘jô †° ˘ Ék j ˘é ˘« ˘õ e ˘ã ˘π g ˘ò √ ÿg£ ˘á , J ˘cô ˘« ˘É Gh◊ Π ˘∞ G ÙΠW’C° », ød fgƒàj« É øy ÀLG« ìé SÉJQƑ° ΠCÉ¡ ΠY≈ QGÔZ dg© Gô.¥ F’GÉ£≤ ´ Y ˘ø dg ˘© ˘É ,⁄ h SGE° ˘≤ ˘É • dg˘ bgƒ˘ ©˘ «˘ á ùdg° ˘« ˘SÉ °˘ «˘ á, J˘ aó˘ ™ …GC f˘ ¶˘ ΩÉ ün° ˘Uƒ °˘ Ék Qƒjéàμjódg… æeé¡ , ¤GE Qéëàf’g ÑΠW Iééæπd. ¿GC jωó≤ ædg¶ ΩÉ G S’CÓ° … ΠY≈ ØÆJ« ò dhôdg{« â ÉΠÑDG« μ« zá ) …GC ÒNÒJ ÙŸGSÓ° ¢ eéc dh« ù¢ c ˘dé ˘dhô ˘« â dg˘ Shô° ˘« ˘á H˘ Uô° ˘UÉ °˘ á MGH˘ Ió( V° ˘ óq f˘ ùø° ˘¬ . ¿GC j˘ Π˘ ë˘ ≤˘ ¬ H˘ ©¢† Gd ΠÑ æé f« Ú ¤GE G’ fà ëé Q L ÉQQ øj e© ¡º πc Éæñd¿ , aò¡ √ ááôl Uƒeáaƒ° øyh SHÉ° ≥ üjqƒ° üjh° ª« º, ΠY≈ G πb’c d« ©ª π G hôn’b¿ øe FÉÆÑΠDG« Ú ΠY≈ æe™ ƒbh´ ááô÷g ójõã øe Yƒdg» ùchô° IOGQGE ædg¶ ΩÉ G S’CÓ° … ‘ Vôa¢ VƑØDG≈° Ügôÿgh Iééæπd øe Sƒ≤° • d¬ e© øπ èeèeh.

frhotmail. assaadhaidar@

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.