÷Gª π

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

øe Là¡ ¬ Tìô° dg© ª« ó ÷Gª π d` ùÿg{à° zπñ≤ Ée ümπ° aé≤ :∫ Ée{ ümπ° ùe’éh¢ IQÉÑY øy MG ˘à ˘é ˘êé S° ˘Π ˘ª ˘» Y ˘Π ˘≈ G◊ KOÉ ˘á d’g ˘« ˘ª ˘á dg ˘à ˘» âkóm ‘ QÉΜY àdgh» ÖGP Vë° «à É¡ T° ¡« Gó¿ øe ΠYª AÉ ûehïjé° Gòg ÓΠÑDG G◊ Ñ« Ö, aª ™ Qhôe

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.