Àlgª É´ Ÿ ô“Aɉ ähòh dg« Ωƒ

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

J© ó≤ dg¡ «ÄÉÄ áñîàæÿg ‘ e ô“ƒd AɉGE ähòh ‘ ÙDGSOÉ° á° øe ùeaé° dg« Ωƒ àlgª YÉ ‘ Πc« á IQGOGE OÉÆØDG¥ ‘ EÉL© á G◊ μª á ‘ G T’caô° «á . Sh° «ûbéæ ¢ àûgª ©ƒ ¿ VHGCÉ° ´ dg© UÉ° ªá ‘ dg¶ hô± G◊ dé« á PÉÎJ’ DGÄGQGÔ≤ áeródg.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.