Iƒyo BFÉ°† «á Vó° zrîjhq{ ‘ WGÔ¡ ¿ H© ó ÊÉJQƑÑJQ Òãe óéπd∫

Al-Mustaqbal - - J À˘ ˘ª ˘ ˘é ˘ Ģ -

ØΠYG ùe° hƒd ∫ ÊGÔJG ùeg¢ G¿ iƒyo BFÉ°† «á aq© â ΠY≈ ádéch zrîjhq{ d ˘fó ˘Ñ ˘AÉ ‘ W ˘¡ ˘Gô ¿ H ˘© ˘ó jq ˘Ñ ˘JQƑ ˘êé üe° ˘Qƒ Y˘ ø jg˘ fgô˘ «˘ äé SQÉÁØ° VÉJQÄÉ° déàb« á, IOG G¤ J{© Π« z≥ ûfäéwé° ádéch AÉÑF’G ‘ Gôjg¿ .

bh ˘É ∫ e ˘jó ˘ô IQGOG üdg° ˘ë ˘aé ˘á L’G ˘æ ˘Ñ ˘« ˘á ‘ IQGRH dg˘ ã˘ ≤˘ aé˘ á j’g˘ fgô˘ «˘ á fiª ˘ó L ˘OGƑ ZGB ˘LÉ ˘QÉ … ‘ üj° ˘jô ˘ë ˘äé ûf° ˘Jô ˘¡ ˘É ch ˘dé ˘á f’g ˘Ñ ˘AÉ Sôdg° ª« á G¿ G… Qgôb ƒm∫ IOÉYG íàa Öàμe zrîjhq{ ød òîàj πñb{ Uqhó° Qgôb μùgª á ƒm∫ Iôjóe zöàμÿg ÙJQÉHÉ° AÉM¶ ».

Vhghí° QÉLÉZGB… G¿ VÉB° «É SGÀ° ª™ Újôe ◊aé ¶» H© ó Tiƒμ° b˘ eó˘ ¡˘ É MG˘ ó f˘ OGƑ… dg˘ Ø˘ æ˘ ƒ¿ dg˘ ≤˘ à˘ dé˘ «˘ á dg˘ ùæ° ˘FÉ ˘« ˘á H˘ ©˘ ó åh dg˘ ùà° ˘é ˘« π ÜŸGQƑ° dzrîjhq{` òdg… ÈÀYG ùe° «ÉÄ .

Xhäô¡ ‘ êéjqƒñjôdg òdg… ” ãh¬ eπ£ ™ TÉÑ° • ôjgèa)( ùfaé° øhqóàj ‘ áæjóe êôc dgáñjô≤ øe WGÔ¡ ¿ ëjhª π Gƒæy¿ { ±’ ùædgaé° ædg« Ééæ øhqóàj d« üøëñ° ÄÓJÉB Gôjg¿ z.

äòzh zrîjhq{ dg© Gƒæ¿ H© ó ΩÉJG ΠY≈ ÔKG ÄÉLÉÉÀMG WGÔ¡ ¿ K ˘º b ˘âeó YG ˘à ˘ÄGQGÒ . d ˘μ ˘ø jg ˘Gô ¿ S° ˘ë ˘âñ H ˘© ˘ó dp∂ YG ˘à ˘ª ˘OÉ c ˘π üdgaéë° «Ú dg© ÚΠEÉ ‘ ádécƒdg.

h⁄ j ˘Vƒ ° ˘í ZG ˘LÉ ˘QÉ … SG° ˘Ñ ˘ÜÉ e ˘MÓ ˘≤ ˘á M ˘aé ˘¶ ˘» h’ e ˘à ˘≈ S° ˘à ˘à ˘º CÉÙGª á ΩÉEGH G… μfiª á.

Ébh∫ üeqó° Öjôb øe ΠŸG∞ G¿ Iôjóe zrîjhq{ àdg» SÖË° æeé¡ RGƑL SÉGÔØ° , øμá G¿ MÓJ≥ àh¡ ªá ájéyódg{ Vó° ædg¶ ZΩÉ hûf{ ô° QÉÑNG záhpéc. G) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.